پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

دانلود مقاله عمران بارگذاری ساختمان


دانلود مقاله عمران بارگذاری ساختمان

دانلود مقاله عمران بارگذاری ساختمان

 

 

فهرست مطالب

گفتار نخست.. 2

شناخت بارها و سامانه‌هاي انتقال بار و تعاريف.. 2

1-1) كليات.. 2

1-2) معرفي انواع بارها3

1-3) مباني احتمالاتي بارگذاري سازه:11

1-4) تعاريف سازه‌اي.. 18

قاب‌ها:29

شكل‌پذيري:31

سيستم مهاربندي افقي:32

گفتار دوم. 33

بارهاي مرده (Dead load)33

2-1) كليات.. 33

2-2) بار مرده سقف‌ها34

2-3) بار تيغه‌ها و جداگرها (Partition Loading)42

2-4)‌ بار مرده پله‌ها44

گفتار سوم. 48

بارهاي زنده (Live loads)48

3-1) كليات.. 48

3-2) بار زنده كف‌ها:49

3-3) اثر بدترين آرايش سربارهاي زنده56

3-4) بارهاي وارد بر دست‌اندازها، نرده‌ها، جان‌پناه بام‌‌ها و حفاظ پاركينگ‌ها.58

3-5) شيوه اعمال بار خودروها و وسايل نقليه (بر اساس آيين‌نامه 519)60

3-6) كاهش سربارهاي زنده62

3-7) سربارهاي ضربه‌اي.. 67

3-8) بارهاي حين اجراي ساختمان:75

3-9) نمونه‌ها76

3-10) تمرين‌ها88

گفتار چهارم. 95

بار برف (Snow load)95

4-1) كليات.. 95

4-2) بار برف بام‌ها96

گفتار پنجم. 105

بارگذاري باد (Wind load)105

5-1) كليات.. 105

5-2) بارهاي ناشي از اثر باد106

5-3) فشار و نيروي موثر باد بر ساختمان‌ها و ساير سازه‌ها110

5-4) ضوابط عمومي طراحي سازه براي باد120

5-5) نمونه‌ها121

5-6) تمرين‌ها127

پيوست شماره 1:131

جرم مخصوص مواد و جرم واحد مصالح و اجزاي ساختمان. 131

پيوست شماره 2. 139

بار زنده كف انبارهاي اجناس.. 139

پيوست شماره 3. 143

روش تحليلي ديناميكي محاسبه بار باد در ساختمان‌هاي خاص... 143

 

گفتار نخست

شناخت بارها و تعاريف سامانه‌هاي انتقال بار و بارگذاري

1-1) كليات

سازه‌هاي عمراني به عنوان يك فرآورده توليدي و صنعتي با كاربرد مشخص بوده كه با توجه به نوع كاربري و استفاده موردنظر، بارهاي مشخصي به آن وارد مي‌شود. اين سازه عمراني اگر پل باشد، مطمئناً بارهاي وارده بر آن با يك سد يا ساختمان مسكوني متفاوت خواهد بود. در پل بار اصلي وارده بر سازه آن، علاوه بر وزن پل، وزن خودروهاي عبوري و همچنين بار فشار سيلاب‌ها مي‌باشد، در حالي كه در سدها بار اصلي، فشار آب پشت سد و خطرات ناشي از لرزش‌هاي زمين لرزه مي‌باشند. در يك ساختمان كه كاربري مسكوني دارد، نيز مقادير بارهاي اصلي با ساختماني كه كاربري درماني يا تجاري دارد، متفاوت خواهد بود.

به عنوان يك تعريف كلي، بارگذاري تعيين حداكثر بار وارد بر يك سازه در مدت سن سودمندش با ريسك و خطر قابل پذيرش مي‌باشد. بطور كلي سازه‌هاي موجود را به سه دسته مي‌توان بخش كرد كه عبارتند از:

1. سازه‌هاي عادي و رايج، ساختمان‌هاي مسكوني، بيمارستان‌ها، مدارس و ... بوده و داراي حداقل سن 50 سال مي‌باشد. در اين نوع سازه‌ها، ريسك و خطر قابل قبول بين 10-5% است، احتمال خطا و اشتباه در بارگذاري و تعيين بار اين نوع سازه‌ها تقريباً نزديك به صفر مي‌باشد، چرا كه به وفور ساخته شده و بارها تا اندازه‌ زيادي شناخته مي‌شوند.

2. سازه‌هاي صنعتي نظير ساختمان‌هاي كارخانه‌ها، سوله، دكل‌هاي انتقال برق و ... بوده و داراي حداقل 25 سال سن مي‌باشند. در اين دسته از سازه‌ها ريسك و خطر قابل قبول بين 1-5/0% است و احتمال خطا در بارگذاري و تعيين بار اين نوع سازه‌ها تا اندازه‌اي وجود دارد.

3. سازه‌هاي عمراني نظير سدها، پل‌ها، اسكله‌ها و .. بوده و داراي حداقل سن 200-50 سال مي‌باشند. در اين دسته‌ از سازه‌ها ريسك قابل قبول بين 1-5/0% است و با نظر به اينكه با توجه به شرايط ساختگاهي (به ويژه در سدها) نوع بارگذاري، طراحي و محاسبات متغير بوده و به شدت تاثيرپذير است، از ضرايب اطمينان بالايي در تعيين بارها استفاده مي‌شود.

1-2) معرفي انواع بارها

بارهاي وارده بر سازه با توجه به منبع و منشاء انتشار بارها و رفتارها و تغييرات آنها دسته‌بندي مي‌شوند. به هرحال، با توجه به جميع شرايط دسته‌بندي زير را مي‌توانيم براي بارها داشته باشيم:

1. بار مرده (Dead Load):

اين نوع بار به دليل ثابت بودن مقدار آن تا انتهاي سن و عمر سازه به اين نام ناميده مي‌شود. وزن اجزاي سازه‌اي نظير سقف، تير و ستون‌ها، تيغه‌بندي، كف‌سازي‌ها و ... به عنوان بار مرده شناخته شده‌اند و مي‌توان اين اجزا را با توجه به ابعاد هندسي و وزن حجمي و جزئيات اجرايي و فني آنها با بهره‌گيري از جداول وزن مصالح كه در مبحث مقررات ملي ساختمان ارائه شده است، بدست آورد.

در تعيين اين بار، بويژه در سازه‌های رايج مسكوني بايد دقت زيادي داشت و دليل آن نيز سهم زياد اين نوع بار در كل بارهاي وارده بر سازه مي‌باشد. شيوه و روش محاسبه اين نوع بار در گفتار دوم ارائه خواهد شد.

2. بار زنده (Live Load ):

بار زنده يا سربار در بيشتر مواقع با توجه به نوع كاربري سازه مشخص شده و به دو گونه كلي ايستا و ضربه‌اي دسته‌بندي مي‌شود. براي نمونه بار زنده در ساختمان‌هاي مسكوني در حالت ايستا، وزن انسان‌ها و بارهاي متغير وارده بر سازه مسكوني بوده و در حالت ضربه‌اي، وزن آسانسور يا بالابر مي‌باشد. مطمئناً خوانندگان درنظر خواهند داشت كه بار زنده يك پل با بار زنده يك سد متفاوت است.

3. بارهاي حين ساخت (As Built Load):

بارهاي حين ساخت با توجه به روش اجرا و مراحل اجرايي سازه تعيين مي‌شوند. در بسياري از مواقع در ساخت و سازها‌، بارهاي حين ساخت بيش از بارهاي بهره‌برداري سازه بوده و ضرورت دارد كه طراحي سازه براي اين حالت بار و اين نوع بارگذاري بررسي شود. در اجراي پل‌ها، از جراثقال‌هايي استفاده مي‌شود كه وزنشان بيش از وزن و بارهاي حالت بهره‌برداري مي‌باشد.

در ساختمان‌هاي مسكوني نيز بايد دال و سقف براي محل‌هاي دپوي مصالح (گچ، سيمان و ماسه) طراحي و كنترل شود.

4. بار برف (Snow load):

بار برف مربوط به سقف‌هاي پوشاننده ساختمان بوده و با توجه به شرايط جغرافيايي محل ساختمان متغير مي‌باشد. مطمئناً در مناطق برف‌گير و كوهستاني، بار برف بيشتر و در مناطق گرم و كويري بار برف بسيار كم مي‌باشد. در اين رابطه مبحث ششم، مقررات ملي ايران نقشه پهنه‌بندي ريزش برف را تهيه نموده است.

5. بار يخ (Ice load):

در مناطق سردسير، احتمال يخبندان آب در بعضي سازه‌هاي خاص مي‌باشد كه بايد درنظر گرفته شود.

6. بار باد (Windload):

منشاء باد، تغييرات آب و هوايي مي‌باشد. در بسياري از حالت‌ها، باد همراه با آب بوده و اثرات فرسايشي آب نيز بايد درنظر گرفته شود. بار باد تحت عنوان فشار ناشي از وزش باد نيز بيان شده و مقدار فشار باد به صورت يك نمودار در سطح زمين كمتر و در ارتفاع بيشتر مي‌شود. همچنين سرعت و فشار باد در مناطق شهري با ساختمان‌هاي بلند كمتر از فشار باد در دشت باز و يا در ارتفاع خواهد بود. فرمول‌هاي زير را مي‌توانيم جهت رابطه بين فشار باد و سرعت آن بنويسيم:

P=1/2ρ.v2

P=0.00256v2 lb/ft2

P=0.0625v2 kg/m2

P: فشار v: سرعت جابجايي ρ: جرم مخصوص هوا

سرعت باد در سطح زمين، كمتر از ارتفاع بوده و با رابطه زير تغيير مي‌كند.

نمايه (1-1): نمودار تغيير سرعت باد با ارتفاع

بار باد در ايران، جزء بارهاي مهم براي برخي مناطق و بعضي از انواع ساز‌ه‌ها مي‌باشد. سازه‌هاي سبك يا سازه‌هاي با سقف سبك ضروري است براي بار باد كنترل شوند. اجزاي غيرسازه‌اي نظير تيغه‌هاي رو به باد، دودكش‌ها، نرده‌ها، ديوارهاي محوطه و حياط‌سازي و ... از مواردي مي‌باشند كه بايد به صورت مستقل از سازه بررسي شوند. در گفتار پنجم توضيحات مفصلي در ارتباط با بار باد داده خواهد شد.

7. بار زلزله (Earthquake load):

زلزله و زمين لرزه، پديده‌اي طبيعي است كه پيامد سرد شدن كره زمين مي‌باشد. كره زمين داراي هسته‌اي مذاب و پوسته‌اي سرد و سخت شده است كه ضخامت اين پوسته در نقاط كوهستاني به 20 كيلومتر و در نقاط قعر اقيانوس‌ها به 5 كيلومتر مي‌رسد. در واقع پوسته زمين از صفحات و تكه‌هاي جدا از هم تشكيل شده و به فصل مشترك اين صفحات و تكه‌ها گسل (Fault) گفته مي‌شود. گسل‌ها خود به دو دسته فعال و غيرفعال تقسيم مي‌شوند. گسل‌هاي فعال عموماً به گسل‌هايي گفته مي‌شود كه در دوازده‌ هزار سال گذشته فعاليت داشته و لايه‌هاي آبرفتي زمين از فعاليت آنها تاثير پذيرفته است.

بطور كلي بايد از احداث ساختمان تا فاصله 5 كيلومتري در مجاورت گسل‌هاي فعال و محل‌هايي كه امكان بوجود آمدن شكستگي در سطح زمين هنگام زلزله وجود دارد، اجتناب شود و تا فاصله 50 كيلومتري از گسل، خطر لرزه‌خيزي بالايي براي ساختمان درنظر گرفته مي‌شود.

در كل‌ باري به نام بار زمين‌لرزه وجود نداشته و زمين‌لرزه فقط در ساختمان ايجاد لرزش نموده شتاب و تغيير شكل‌هايي در آن ايجاد مي‌كند كه حاصلضرب جرم در شتاب زلزله (mag)، نيروي زلزله مي‌باشد. بار زلزله، وابسته به سه عامل اصلي فاصله ساختمان تا كانون زلزله، جنس خاك بستر ساختمان و ويژگي‌هاي ديناميكي سازه ساختمان مي‌باشد.

در كل، در زمين‌هايي كه ممكن است بر اثر زلزله ناپايداري ژئوتكنيكي نظير روانگرايي در خاك‌هاي ماسه‌اي سست، نشست زياد، زمين لغزش، سنگ ريزش يا پديده‌هاي مشابه ايجاد گردد و يا در زمين‌هاي متشكل از خاك رس سست و ماسه‌اي اشباع بايد امكان ساخت و شرايط لازم براي ساخت بنا با بهره‌گيري از مطالعات ساختگاه و آزمايش‌هاي ويژه بررسي گردد.

در رابطه با محاسبه بار زمين‌لرزه، آيين‌نامه 2800 زلزله مورد استفاده قرار گرفته و در ارتباط با نحوه محاسبه بار زلزله نيز در درس مهندسي زلزله بحث و بررسي بيشتري صورت مي‌گيرد.

8. بار حرارتي (Termal load):

مصالح ساختماني مورد استفاده در ساختمان‌ها، داراي انبساط طولي و عرضي در اثر حرارت و گرما مي‌باشد. هنگامي كه بر فرض مثال، يك تيرآهن فولادي از دو انتها بسته شده باشد، به دليل عدم توانايي در تغيير شكل‌هاي گرمايي، داراي تغيير شكلي برابر ∆L=λL∆t خواهد بود، در حالي كه عملاً‌ به دليل بسته بودن، =0∆ مي‌باشد. بنابراين در اين حالت نيروي p در اين تيرآهن ايجاد خواهد شد كه مي‌توان آن را از رابطه بدست آورد. يعني:.

نيروها‌ و بارهاي حرارتي اكثراً در ساختمان‌هايي كه داراي طول زيادي مي‌باشند، ايجاد مي‌شود. به همين دليل با توجه به طول اين ساختمان‌ها و شدت گرمايي محيط سعي مي‌‌شود بين طول‌هاي 50-30 متر حتماً يك درز جدايش و گرمايي درنظر گرفته شود. اندازه اين درز بين 10-3 سانتيمتر بوده و به آن Expansion jointنيز گفته مي‌شود.

در محل درز جدايش، ضروري است دو ستون كنار هم و با فاصله درز جدايش درنظر گرفته شود كه در شكل زير اين مطلب به روشني نمايش داده شده است:

نمايه (1-2): نمايشي از درز انبساط يا اجرايي در دو ستون كنار هم

نوع ديگر بار گرمايي، بار گرمايي عرضي يا گراديان گرمايي مي‌باشد. اين بار در سازه‌هاي ضخيمي كه در معرض تابش و نور مستقيم آفتاب قرار دارند، رخ مي‌دهد. در اين سازه‌ها سطح در معرض نور آفتاب، داراي درجه گرمايي 60 درجه سانتيگراد در وسط روز و سطح زيرين داراي درجه گرماي 30 درجه سانتيگراد بوده و اين اختلاف درجه گرما، در صورت بسته بودن سازه، مطمئناً ايجاد تنش‌هاي گرمايي در عضو و سازه خواهد نمود.

نمونه روشن اين پديده را مي‌توان در شاه‌تيرهاي اصلي پل‌ها ديد. اين شاه‌تيرها در وسط روز در صورت بسته بودن از دو سر شاه‌تير مطمئناً متحمل تنش‌هاي اضافي خواهند شد. نمايش اين حالت در شكل زير ارائه شده است.

نمايه (1-3): نمايشي از تغييرات حرارت در يك پل (گراديان گرمايي)

به همين جهت ضرورت دارد در دو انتهاي شاه‌تير پل‌ها از درزهاي جدايش گرمايي بين تيرنشيمن‌ شاه‌تير و شاه‌تير (Girder) استفاده نمود.

9. بارهاي ناشي از فشار آب و رانش خاك:

خاك و آب به دليل نداشتن ايستايي، روي بدنه و جداره ظروف نگهدارنده آنها فشار وارد مي‌كنند. اين جداره از نظر سازه‌اي مي‌تواند ديواره حايل نگهدارنده حجم مشخصي از خاك، ديواره زيرزمين‌ها، ديواره استخر و ... باشد. فشار خاك با توجه به مشخصات مكانيكي آن تعيين شده و در هر حالت نبايد كمتر از فشار مايع، معادل با وزن مخصوص 500 دكانيوتن بر مترمكعب باشد. در صورتي كه خاك مجاور ديوار در معرض سربارهاي متحرك يا ثابت قرار گيرد، تاثير اين سربارها در افزايش ميزان فشار پشت ديوار حايل بايد در محاسبات درنظر گرفته شود.

براي محاسبه فشار آب از رابطه استفاده مي‌شود.

 

(الف) (ب)

نمايه (1-4): الف) نمايشي از فشارهاي وارده توسط آب

ب) نمايشي از فشارهاي فعال و غيرفعال خاك

در محاسبه فشار خاك، ضرايب Kp, Kaنيز وارد محاسبات مي‌شود. نحوه محاسبه Kp, Kaو انواع روش‌هاي محاسبه و طراحي ديوارهاي حائل در دروس مهندسي پي بررسي مي‌شود.

در كل براي طراحي ديوارهاي حايل و شالوده‌هاي آنها ضرايب اطمينان در مقابل واژگوني و لغزش پي به ترتيب برابر با 75/1 و 5/1 در نظر گرفته می شود.

البته بايد درنظر داشت كه در بسياري موارد، تراز آب زيرزميني، بالاتر از كف زيرزمين بوده و اثر آن بايد در محاسبه فشار وارد بر ديوار ديده شود و در اين موارد بايد براي فشار خاك با وزن مخصوص خاك غوطه‌ور و اشباع، همراه با فشار كامل ايستايي آب زيرزميني طراحي شود. در طراحي كف زيرزمين در اين حالت، اثر فشار بركنش آب زيرزميني (Uplift) بايد به صورت فشار كامل ايستايي بر تمام كف درنظر گرفته شود. اين فشار بايد بر اساس اختلاف تراز زيركف نسبت به بالاترين تراز آب زيرزميني محاسبه شود. ضريب اطمينان موجود در مقابل فشار بركنش كف، حداقل برابر5/1 درنظر گرفته مي‌شود.

نمايه (1-5): نمايش فشار بركنش كف زيرزمين ناشي از آب زيرزميني (uplift)

10. بارهاي انفجاري:

اتاق‌هاي كنترل مهم (نظير كنترل شيرهاي نفت، كنترل مركزي نيروگاه‌ها و ...) و پناهگاه‌هاي هنگام جنگ در برابر انفجار بايد مقاوم و پايدار باشند. در تعيين بارهاي انفجاري از استاندارد US.ARMY-TM5استفاده مي‌شود. به عنوان نمونه براي اتاق كنترل، باري معادل انفجار 250Ib مواد منفجره به فاصله 50 فوت (15 متري) براي بارگذاري و تحليل استفاده مي‌گردد:

نمايه (1-6): نمايش چگونگي اعمال بارهاي انفجاري بر اتاقك

در جزيره خارك جهت تاسيسات و اتاق‌هاي كنترل لوله‌هاي نفتي از فاصله انفجاري برابر 8 متر جهت مواد منفجره استفاده شده است و حتي‌الامكان به صورت مدفون در زير خاك طراحي شده‌اند.

1-3) مباني احتمالاتي بارگذاري سازه:

بارهاي غيردائمي كه در هنگام استفاده و بهره‌برداري از ساختمان به آن وارد مي‌شود، شامل بارهاي زنده، برف، باد، زلزله و ... مي‌باشند كه با توجه به نوع كاربري ساختمان يا هر بخش از آن و مقداري كه احتمال دارد در طول سن ساختمان به آن وارد گردد، تعريف مي‌شوند و مي‌توان مقادير برگزيده براي بارگذاري به عنوان مقادير احتمالاتي كه با درصد زيادي احتمال وارد شدن به ساختمان را دارند، درنظر داشت.

بنابراين ضرورتاً آيين‌نامه‌هاي تعيين بارهاي ساختماني بر اساس تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري مربوط به بارهاي زنده، باد، زلزله، برف و ...، بارها را تعيين و پيشنهاد مي‌كنند كه در زير به صورت مختصر و گذرا به آن مي‌پردازيم:

- مشاهدات آماري:

يكي از روش‌هاي نمايش مشاهدات آماري، استفاده از نمودارهاي ستوني يا ميله‌اي مي‌باشد (Bar chart or histogram).

نمونه: بار زنده مورد استفاده براي انبار مسكوني در يك ساختمان 9 طبقه و در طبقات زيرزمين، همكف و اول به شرح زير مي‌باشد كه با توجه به زياد بودن حجم جدول، مي‌توان آن را به صورت نمودار زير نمايش داد:

(جدول 1-1): بار زنده مورد استفاده انبار مسكوني

اول

همكف

زيرزمين (Kg/m2)

ناحيه

2/36

8/17

10

A

4/74

6/72

72

B

8/59

5/42

7/225

C

7/87

9/55

1/55

D

با فرض اينكه براي ساختمان مذكور، 220 اندازه‌گيري انجام شده باشد، مي‌توان نمودار ميله‌اي را براي آن ترسيم نمود:

اين نمودار آماري، نشان دهنده تعداد 41 موارد اندازه‌گيري بار بين 50-60Kg/m2 كيلوگرم و 3 مورد اندازه‌گيري بار بين 230-240Kg/m2كيلوگرممي‌باشد.

نمودار ميله‌اي نمونه ارائه شده را مي‌توان به صورت يك نمودار پيوسته و منحني نمايش داد:

نمايه (1-8): نمودار پيوسته

- توابع احتمالاتي

1. تابع چگالي احتمال (Probability density function):

اين تابع ميزان و مقدار توزيع را در نقطه xو در عرض dxمشخص مي‌كند.

نمايه (1-8): تابع چگالي احتمال

2. تابع توزيع احتمال (Cumulative distribution function):

بايد درنظر داشت كه در حالت نرمال شده براي تابع توزيع داريم:

3. ميانگين متغير تصادفي (Expected value- mean):

در حالت پيوسته

در حالت منقطع وناپيوسته (متوسط)

در حالتي كه ارزش هر اندازه‌گيري m iباشد:

نمونه: دانشجويي نمرات زير را در پايان ترم كسب كرده است. مطلوب است معدل نمرات درسي وي.

جدول (1-2): نمرات كسب شده دانشجو:

نمره (Xi)

واحد (mi)

درس

14

3

رياضي

12

3

فيزيك

17

2

ادبيات

15

1

متره و برآورد

11

3

استاتيك

18

2

رسم فني

معدل يا ميانگين:

4. واريانس (Variance):

5. انحراف معيار (Standard deviation):

6. ضريب تغييرات (Coefficient of variation):

نمونه:

متغير تصادفي X بين دو مقدار a,b به صورت يكنواخت تغيير مي‌كند. مطلوب است محاسبه ميانگين، واريانس و ضريب تغييرات.

نمايه (1-10): نمودار متغير تصادف

نمونه:

در مدت 20 سال، بيشينه سرعت باد در منطقه‌اي به شرح جدول زير بدست آمده است. مطلوب است محاسبه ويژگي‌ها آماري سرعت باد

سرعت باد با زمان بازگشت VR=R

= P [V>VR] احتمال تجاوز سرعت باد از در هر سال

لگاريتم مي‌گيريم:

(دوره بازگشت 50 ساله) سال 50 = R : اگر

تمرين: از مشاهدات آماري مربوط به بيشينه ارتفاع آب در رودخانه‌اي (H) تابع چگالي احتمال fH(h) به شكل زير بدست آمده است. مطلوبست مقادير ميانگين mH، واريانسو ضريب تغييرات.

 

 

تعداد صفحات:135

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 5,200 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه توجه: دوستانی میان پیام میدن این سیستم شما چیه؟؟ شما اگه صفر تا صد توضیحات رو کامل بخونید ، اون موقع متوجه میشید ما گفتیم این روش چیه؟! پس حتما تا آخر توضیحات رو بخونید.( با این سیستم یاد میگیری چطوری از صفر با همین موبایلت روزی ۳۰ الی ۳۰۰ هزار تومن ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر، موفقیت و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) سلام دوست عزیزم، ما در بین افراد موفق آمریکا، فیلسوف تجاری آمریکایی یعنی آقای جیم ران که خودش استاد چهار استاد ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت ...

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد اینترنتی

بسته کسب درآمد آسان از اینترنت روزانه ۵۰۰ هزار تومان تا ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان مناسب برای تمامی افراد با هر سن و دانشی میتواند زندگیت را عوض کند این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید فروش خود را با این اموزش چندین برابر کنید وضعیت پکیج : کاملا فعال جدیدترین نسخه : $(نسخه ...

دریافت فایل : کسب درآمد اینترنتی
نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 400نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 تعداد مجموع سوالات: 400نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 می باشد که در ادامه می ...

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول ViRGooL.net ---- پاورپوینت و مقاله موضوع : پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی مباحث پاورپوینت : - مقدمه - تعریف ...

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

معرفی کتاب:(نجات از مرگ مصنوعی)کتابی ارزشمند حاوی شش مقاله گرانبها درباره پزشکی سنتی -بخشی از فهرست: - یک مطلب قابل پروا اشخاصی که امروزه دچار به بیماری چشم هستند، -پرهیز عمومی ااز غذاهای مولد سوداا و غیره، -امراضی که از زیدی تباهی خون فرآوری می شود، -درر مرض صداع (درردسر) -در ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5میلیونی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ ...

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

شاید تعجب کنید از این حرف ولی بدون اقرار این یک کتاب مقدس است میپرسید چرا چرایش را در ادامه خواهید فهمید در این کتاب یاد خواهید گرفت که هدف های بزرگ و رویاهای بلند پروازانه داشته باشید. پایتان را از گلیم خود فراتر گذاشته و خود را از باب ارباب رعیتی نجات ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به ...

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

// جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین ...

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با -متد گروتالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر- پکیج منحصر به فرد افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید 2019 (Grow Taller Dynamic) آموزش های ویدیویی جهت راحتی شما عزیزان اختصاصی از سایت Mss8.ir اگر تصور می‌ کنید که به ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت ...

مرجع دانلود کتب مختلف و همچنین پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما