مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

نظرسنجی سایت

سلام دوست گرامی، از چه طریقی با ما آشنا شدید؟ بابت نظر ارزشمندتون سپاسگزاریم

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 294
  • بازدید دیروز : 648
  • بازدید کل : 911083

دانلود مقاله شركت سهامي بيمه ايران


دانلود مقاله شركت سهامي بيمه ايران

دانلود مقاله شركت سهامي بيمه ايران 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاريخچه بيمه ايران (شركت سهامي بيمه ايران)

تاريخچة بيمه در ايران

فصل اول : تعريف واژة بيمه

بخش اول: بيمه چيست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار

فسخ از طرف بيمه گر

فسخ از طرف بيمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بيمه

خاتمه قرارداد

بخش سوم: متن كامل قانون بيمه مصوب سال 1316 معاملات بيمه

فصل دوم: بيمه هاي اتومبيل

بخش اول: بيمه شخص ثالث

توضيحات مهم

مدارك لازم مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بيمه سرنشينان اتومبيل

توضيحات مهم

مدارك مورد نياز پرونده هاي خسارت سرنشين

بخش سوم: بيمه بدنه اتومبيل

خطرات تبعي و تكميلي

توضيحات مهم

تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه

مدارك مورد نياز براي دريافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرايط عمومي بيمه بدنه اتومبيل

شرايط مخصوص بيمه هاي تكميلي بدنه اتومبيل

گزيده اي از شرايط عمومي و خصوصي بيمه اتومبيل

فرانشين خسارت هاي جزئي ناشي از حادثه و آتش سوزي

فصل سوم: بيمه آتش سوزي

بخش اول: تاريخچة بيمه آتش سوزي

موضوع بيمه آتش سوزي

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهيت و نوع بيمه آتش سوزي

آتش سوزي چيست؟

بخش دوم: انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه هاي آتش سوزي

مشخصات خطرهاي اصلي و تبعي

خطر حريق

مثلث حريق

روش هاي اطفاي حريق

انواع حريق

تعريف آتش سوزي

انواع آتش سوزي

قرارداد بيمه آتش سوزي

محتواي يك قرارداد بيمه آتش سوزي

بخش سوم: شرايط بيمه نامة آتش سوزي

شرايط عمومي

فسخ بيمه نامة آتش سوزي

شرايط خصوصي

شرايط ويژه

الحاقيه

بخش چهارم: نحوة تنظيم و آناليز بيمه نامه

نحوة محاسبه حق بيمه

خسارت

پرداخت خسارت در بيمة آتش سوزي

فصل چهارم: بيمه باربري (حمل و نقل كالا)

بخش اول: بيمه حمل و نقل دريايي

قرارداد حمل و نقل

كليات

قرارداد بيمه دريايي

خصوصيات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بيمه نامة دريايي

بيمه نامه هاي حمل و نقل

خطر يا ريسك

خطرهايي كه معمولاً بيمه مي شوند

خطرهايي كه معمولاً بيمه نمي شوند

خطرهايي كه بيمه گران بيمه مي كنند

اشخاص ذي نفع در قرارداد بيمة حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بيمه حمل و نقل كالا

بيمه بدنة كشتي

محدوديت پوشش

كارشناسي در بيمة حمل و نقل دريايي

باشگاههاي حمايت و جبران خسارت (پي اند آي)

بخش سوم: بيمه حمل و نقل زميني

حمل و نقل در خشكي

خطرهاي مورد پوشش

استثنائات بيمه حمل و نقل در خشكي

حمل و نقل داخلي (توزيع كالا)

مراحل اجرايي واردات كالا

بيمه هاي باربري

بيمه هاي باربري وارداتي

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهاي مورد تعهد

الحاقيه هاي مربوط به بيمه نامه هاي وارداتي

خسارت

خسارت همگاني و هزينه هاي نجات

عمليات نجات و هزينه هاي مربوطه

رويكرد كاربردي خسارت

بازيافت در خسارت باربري

بارنامة دريايي

چند نكته در خصوص بيمه نامه هاي صادراتي و داخلي

متن كالاي دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفيف كانتينر

متن موتورلنج

متن ترانزيت

نرخ هاي اضافي

متن فلد

بيمه نامة باربري هوايي دريايي خشكي (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرايط عمومي

بخش پنجم: بيمه هواپيما

قانون بيمه هواپيما

مسئوليت قانوني خطوط هواپيمايي

اشخاص ثالث

مسئوليت سازمان ها

انواع بيمه هوپيما

بخش ششم: شرايط بيمه گران كالا

مجموعه شرايط A

مجموعه شرايط B

مجموعه شرايط C

فصل پنجم: بيمه هاي اشخاص

بخش اول: مفاهيم بنيادي بيمه هاي اشخاص

علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي اشخاص

اصول قرارداد هاي بيمه هاي اشخاص

تعاريف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بيمه نامه

شرايط عمومي

استثنائات

شرايط خصوصي

انواع اصلي بيمه هاي اشخاص

بخش دوم: بيمه هاي عمر و مستمري

انواع بيمه هاي عمر

بيمه ي عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زماني)

صور مختلف بيمه هاي خطر فوت ساده زماني

نمونه جدول حق بيمه ساليانه در عمر زماني براي سرمايه 1000 ريال (انفرادي)

موارد استفاده ي بيمه هاي عمر زماني (به شرط فوت)

بيمه عمر به شرط حيات

بيمه اتمام عمر

بيمه تمام عمر با پرداخت حق بيمه در تمام طول قرارداد

بيمه تمام عمر بازپرداخت حق بيمه ي محدود

بيمه هاي مختلط پس انداز

نمونه اي از جدول حق بيمه مختلط خطر فوت به شرط حيات

انواع مختلف بيمه هاي مختلط پس انداز

بيمه هاي مستمري

انواع بيمه هاي مستمري

بيمه نامه هاي مستمري متغير

بيمه يا الحاقيه مستمري خانوادگي

بيمه قرارداد درآمدم بازنشستگي

بيمه نامه هاي مستمري مضاعف

بخش سوم: بيمه هاي حوادث و درماني

بيمه هاي حوادث

اصول بيمه گر بيمه هاي حادثه

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي حادثه

بيمه هاي درماني

بخش چهارم: بيمه هاي گروهي

علل پيدايش، گسترش و تكامل بيمه هاي گروهي

بيمه هاي عمر زماني گروهي (به شرط فوت)

بيمه هاي عمر زماني مانده بدهكار

بيمه هاي حوادث گروهي

بيمه هاي درماني

انواع قراردادهاي بيمه هاي درماني

بيمة درمان گروهي در ايران

استثنائات بيماري درماني

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي عمر و حادثه

عوامل موثر در بيمه گري بيمه هاي گروهي درماني

اصول بيمه نويسي در بيمه هاي گروهي درماني

بخش 5: شرايط خصوصي بيمه حوادث تحصيلي

بخش 6: بيمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا

بخش 7: شرايط عمومي بيمه حوادث شخصي گروهي

فصل ششم: بيمه هاي مسئوليت

بخش اول: بيمه هاي مسئوليت مدني از ديدگاه قانون

مباني مسئوليت مدني

بيمه مسئوليت مدني

بخش دوم: انواع بيمه هاي مسئوليت مدني

بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان

بيمه مسئوليت عمومي

بيمه مسئوليت عمومي

بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا

بيمه مسئوليت حرفه اي

بيمه مسئوليت قراردادي

بخش سوم: بيمه نامة مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان

نحوة صدور بيمه نامه

بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در مقابل كاركنان

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان

بخش چهارم: بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني نحوة صدور بيمه نامه

بيمه نامة مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني

بخش پنجم: بيمه مسئوليت فني بيمارستان

مشخصات بيمه نامه

نحوة صدور بيمه نامه

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان

بخش ششم: بيمه مسئوليت كالا

بيمه مسئوليت حرفه اي

بيمه مسئوليت دارندگان وسيله ي نقليه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بيمه هاي مهندسي

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بيمه هاي مهندسي AllRisk

ويژگي هاي بيمه هاي تمام خطر مهندسي نسبت به ساير رشته هاي بيمه

بخش دوم: انواع بيمه هاي مهندسي

بيمه تمام خطر پيمانكاران يا مقاطعه كاران يا ساختماني

اجزاء تشكيل دهنده يك پيمان يا قرارداد

موارد مهم شناخت يك بيمه نامه

موارد پوشش بيمه اي بيمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران

جدول مشخصات بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران

بخش سوم: بيمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بيمه

استنثاها

مدت بيمه

ويژگي هاي بيمه ي تمام خطر نصب

تعيين نرخ

پرداخت و تصفية خسارت

بخش چهارم: بيمه ماشين آلات

ضرورت بيمه ماشين آلات

موضوع مورد بيمه

پرداخت و تصفيه ي خسارت

استثناها

سرمايه ي بيمه شده

2) بيمه عدم النفع ماشين آلات

موضوع مورد بيمه

استثناها

سرمايه ي بيمه شده

انتخاب ريسك

تعيين نرخ

پرداخت و تصفيه ي خسارت

3) بيمه ي ماشين آلات ساختماني

بيمه نامه پروژه هاي خاص

بيمه نامه هاي يك ساله

موضوع مورد بيمه

خطرهاي بيمه شده

سرمايه ي بيمه شده

پرداخت و تصفيه ي خسارت

انتخاب ريسك

تعيين نرخ

بخش پنجم: نسل هاي قديم و جديد بيمه هاي مهندسي

تعاريف

بيمه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني

بيمه تمام خطر كامپيوتر

بيمه ولتاژ پايين و تجهيزات الكترونيكي

بيمه فاسد شدن كالا در سردخانه

بيمه سازه هاي تكميل شده

فصل هشتم: بيمه هاي زيان پولي

بخش اول: بيمه ي اعتبار

بخش دوم: بيمه ي تضمين

بخش سوم: بيمه ي عدم النفع

فصل نهم: ضمائ

تعريف واژة بيمه

واژة بيمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگليسي insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه هاي انگليسي و فرانسه از ريشة لاتيني securus که به معناي اطمينان است گرفته شده و علاوه بر عقد بيمه در معاني تضمين، تأمين، اعتماد يا اطمينان به کار رفته است. واژة بيمه در اغلب زبانهاي ديگر نيز از همين ريشه مشتق شده است. در حالي که تصور نمي رود که واژة « بيمه» در فارسي خود از ريشه هاي عربي، ترکي، عبراني، يوناني، روسي يا لاتين باشد گو اينکه واژه هاي بسياري در زبان فارسي از اين زبانها گرفته شده، با اين همه، به نظر مي رسد که ريشة اصلي همان « بيم» است زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تأمين عقد بيمه وقوع مي يابد.

بيمه چيست؟

بيمه، اشخاصي را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته اي شده اند قادر مي سازد که پيامدهاي اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايي که به اين قبيل افراد پرداخت مي گردد از پول هاي تأمين مي شود که گروه مشتريان براي خريد بيمه مي پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همديگر مشارکت مي کنند. به بيان ديگر همه آنهايي که بيمه مي خرند با مشارکت در سرمايه اي که متلق به همه خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان هاي هر يک از افراد زيان ديده شريک و سهيم مي شوند.

انواع بيمه

انواع مختلف بيمه را طبق رويه مرسوم به دو دسته تقسيم کرده اند:

بيمه هاي زندگي و بيمه هاي غير زندگي.

البته رويه ديگري هم وجود دارد که بيمه را در 3 گروه دسته بندي مي کنند:

بيمه هاي اموال، بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي مسئوليت.

در شرکتهاي بيمه بازرگاني بيمه به 5 گروه فني تقسيم مي گردد:

1-بيمه اتومبيل 2-اشخاص 3-مهندسي و مسئوليت 4-حمل و نقل کالا ( باربري ) 5-آتش سوزي

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

قرارداد بيمه ممکن است در موارد زير قبل از انقضاي مدت پيش بيني از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا هردو فسخ يا در مواردي منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد بايد توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب يکي از طرفين و رعايت نظم عمومي برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفي که از حق فسخ برخوردار مي شود وضع شده است، لذا دارندة حق فسخ مي تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. يا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقي نگه دارد در حالي که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق مي شود.

ثانياً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراين فرض بر اين است که قرارداد قبل از فسخ صحيح و معتبر بوده و عمل فسخ به حيات آن پس از فسخ خاتمه مي دهد در حالي که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم يکن مي سازد. مثلاً حق بيمه تا زمان فسخ متعلق به بيمه گر و خسارتي هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بيمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بيمه گر موظف است که حق بيمة مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقيمانده به بيمه گذار مسترد دارد. دربارة ميزان هم، خواه بيمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بيمه گذار، يا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقيمانده بين بيمه گر و بيمه گذار تقسيم خواهد شد. در موردي که بيمه گر قرارداد را فسخ مي کند همه همرأيند که حق بيمه متعلق به طرفين متناسب با مدت خواهد بود. در موردي هم که بيمه گذار قرارداد را فسخ مي کند، بدان سبب که بيمه گذار به اتکاي قانون يا بر اساس قرارداد عمل مي کند، نبايد اعمال حق موجب زيان وي شود. لذا در اين مورد هم بيمه گر بايد حق بيمة مدت باقيمانده را متناسب با مدت قرارداد به وي بر گشت دهد.

پس از اين مقدمه، مي پردازيم به شرح موارد فسخ قرارداد بيمه.

الف) فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار

بيمه گر يا بيمه گذار حق دارند در موارد زير قرارداد بيمه را فسخ کنند:

1- در صورتي که قرارداد براي دوره هاي معين ( مثلاً پنجساله يا دهساله ) منعقد و در پايان هر دوره با اطلاع قبلي، تمديد خودبه خود براي يک دورة مشابه در نظر گرفته شده باشد

2- در مورد انتقال مورد بيمه: در مورد حق فسخ، بيمه گذار متعاقب انتقال قهري يا ارادي مورد بيمه، به نظر مي رسد که به کار بردن اصطلاح بيمه گذار با واقعيت امر تطبيق نمي کند زيرا مستفاد از روح مادة 17 قانون بيمه که به مسألة انتقال مورد بيمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بيمه، بيمه هم به منتقل اليه انتقال مي يابد، بيمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه اين منتقل اليه يا وارثان هستند که حسب مورد مي توانند قرارداد بيمه را فسخ کنند.

ب) فسخ از طرف بيمه گر

بيمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زير مي تواند قرارداد بيمه را فسخ کند:

1- در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر. در قانون بيمه چنين حقي به طور صريح براي بيمه گر شناخته نشده است، لکن طبيعت عقد بيمه ايجاب مي کند که در صورت عدم پرداخت و حق بيمه از طرق بيمه گذار، بيمه گر به جاي اينکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجي که براي دريافت حق بيمه بايد متحمل شود خلاص کند.

2- بعد از هر خسارت. عرف بيمه بر اين جاري شده و در بعضي قوانين نيز پيش بيني شده است که بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد بيمه را فسخ کند اين حق بر اين منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بيمه گر متوجه مي شود که در ارزيابي خطر دچار اشتباه شده است و با بررسي خسارت به وي ثابت مي شود که با ريسک بدي سروکار دارد و ادامة قرارداد در چنين شرايطي او را با وضع نامطلوبي مواجه خواهد کرد، لذا براي احتراز و خلاصي از چنين وضعيتي درصدد فسخ قرارداد بر مي آيد.

ايرادي که به اين حق وارد است، بي توجهي به ميزان خسارت است زيرا بيمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از اين حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچيز ، در مقام فسخ قرارداد برآيد.

3- در صورتي که بيمه گذار بدون سوء نيت، از اظهار مطالب لازم و مهمي در خصوص خطر موضوع بيمه خودداري کرده يا مطالب کذبي اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بيمه گذار داده شده است ( مادة 13 قانون بيمه ).

4- در صورت تشديد خطر موضوع بيمه ( مادة 16 قانون بيمه). در مورد تشديد خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بيمه گذار بحث شده است. در اينجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشديد خطر، به طور خلاصه اشاره مي شود.

(1 ) اظهارات نادرست يا خودداري از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. يعني فرض بر اين است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعيتي وجود داشته که بيمه گذار آن را بر بيمه گر مکتوم داشته يا خطر را کم اهميت تر از آنچه واقعاً بوده به بيمه گر معرفي کرده است و تشديد خطر به موردي اطلاق مي شود که وضعيت تشديد کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.

(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بيمه گذار يا کتمان حقايق بدون قيد و شرط است وبيمه گر بدون اينکه در انتظار بيمه گذار باشد، مي تواند با رعايت شرايطي که در مادة 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتي که اعمال حق فسخ در مورد تشديد خطر، مشروط و موکول به اين است که بيمه گذار حاضر به پرداخت حق بيمة اضافي نشده باشد.

پ ) فسخ از طرف بيمه گذار

جز موارد مذکور در بند الف، بيمه گذار در موارد زير نيز حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:

1- در صورتي که از کيفيات تشديد کنندة خطر کاسته شود و بيمه گر حاضر به استرداد قسمتي از حق بيمه نباشد. چنين حقي به طور صريح براي بيمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بيمه قراردادي است معوض و دو طرفه، منطق سليم مي پذيرد که هر حقي براي بيمه گر قايل مي شويم حق مشابه آن را به بيمه گذار نيز بدهيم. تخفيف خطر هم درست مقابل تشديد خطر است، لذا ما به ازاي حقي که به بيمه گر در صورت تشديد خطر داده شده است بايد به بيمه گذار هم داده شود و بنابراين حق بيمه گذار در اين مورد، حق منطقي و عقلايي است.

بديهي است استفاده از اين حق مشروط به اين است که اولاً بيمه گذار آن را مطالبه کند، ثانياً بيمه گر با در نظر گرفتن خطر تشديد کننده حق بيمه را دريافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصلة بين انعقاد قرارداد بيمه و تحقق تخفيف خطر حق بيمه به ميزاني که اين اختلاف را جبران کند افزايش نيافته باشد.

2- در صورتي که بيمه گر بعد از خسارت، يکي ديگر از بيمه هاي او را فسخ کرده باشد. هر جا به بيمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ کند، متقابلاً براي بيمه گذار هم حق فسخ بيمه نامه هاي ديگري را که با اين بيمه گر منعقد کرده است شناخته اند.

نحوه پرداخت غرامت از محل بيمه‌نامه مسافرت خارجي امدادرساني AGSA

همان‌طور كه مستحضر مي‌باشند بيمه‌نامه‌هاي حوادث مسافرين خارج از كشور كه توسط بيمه ايران صادر مي‌گردد، در پي انعقاد قرارداد في مابين اين شركت و شركت بين‌المللي امدادرساني آگسا مي‌باشد كه به صورت كارگزاري در اين كشور عمل مي‌گردد و شركت ياد شده كليه هزينه‌هاي هر گونه بيماري و حادثه بيمه‌شدگان را در طول سفر تا مبلغ پنجاه هزار دلار تعهد نموده كه عموماً در خارج از كشور ايران و به ارز پرداخت مي‌گرد، ليكن شركت ياد شده به منظور تسريع در كار موافقت نموده تا هزينه‌هاي پزشكي كه كمتر از 1000 دلار باشد توسط شعب صادركننده بيمه‌نامه پرداخت شود، مشروط بر اينكه بيمه‌شده به هر دليل موفق به اخذ غرامت در خارج از كشور نشده باشد، در اين حالت رونوشت حواله خسارت جهت وصول مبلغ غرامت به مديريت اتكايي ارسال مي‌گردد.

ضمناً چنانچه هزينه بيش از 1000 دلار باشد و بيمه‌شده با ارائه مدارك در يكي از شعب كشور اعلام خسارت نمايد، ابتدا مي‌بايست از طريق مديريت اتكايي از شركت آگسا استعلام شده و در صورت تأييد و اخذ موافقت از آن مديريت نسبت به پرداخت غرامت اقدام مي‌گردد.

بديهي است با توجه به اينكه عموماً هزينه‌ها توسط بيمه‌شده به ارز پرداخت شده و از طرفي در ايران هزينه به ريال محاسبه و پرداخت مي‌گردد، نرخ تبديل ارز مربوطه از طريق حسابداري امور ارزي استعلام و ملاك محاسبه غرامت قرار خواهد گرفت.

توضيح اينكه چنانچه غرامت در ايران پرداخت گردد، بيمه‌شده به هيچ وجه حق رجوع به شركت آگسا را ندارد.

مراحل پرداخت هزينه بيمه‌شدگان به شرح زير مي‌باشد.

1 ـ 7 ـ مرحله اول مدارك مورد نياز

1 ـ 1 ـ 7 ـ تكميل فرم اعلام هزيه بيمه‌نامه مسافرت‌هاي خارج از كشور

2 ـ 1 ـ 7 ـ اصول صورتحساب‌هاي بيمارستاني.

3 ـ 1 ـ 7 ـ استعلام نرخ ارز از امور ارزي

4 ـ 1 ـ 7 ـ استعلام از مديريت اتكايي در خصوص عدم پرداخت هزينه شركت آگسا

2 ـ 7 ـ مرحله دوم علت اخذ مدارك و ضرورت آن

1 ـ 2 ـ 7 ـ اسناد پزشكي جعلي نباشد.

2 ـ 2 ـ 7 ـ اسناد متعلق به خود بيمه شده باشد.

3 ـ 2 ـ 7 ـ هزينه‌هاي اعلام شده جزء استثنائات نباشد.

4 ـ 2 ـ 7 ـ هزينه‌ها مورد تأييد پزشك معتمد شركت باشد.

3 ـ 7 ـ مرحله سوم نحوه محاسبه غرامت

هزينه‌هاي قابل پرداخت به دلار = فرانشيز ـ هزينه‌هاي اعلام‌شده به دلار

هزينه‌هاي قابل پرداخت به ريال = نرخ ارز × هزينه‌هاي قابل پرداخت به دلار

 

4 ـ 7 ـ مرحله چهارم صدور حواله و ثبت دفتر

پس از تعيين و تأييد غرامت قابل پرداخت طبق معمول حواله در چهار نسخه تهيه و طبق بند 4 ـ 1 همين فصل عمل مي‌گردد، ضمن اينكه در پايان ماه رونوشت دفتر حواله خسارت به انضمام يك نسخه حواله صادره جهت مديريت اتكايي ارسال مي‌شود.

«برگ اعلام هزينه بيمه‌نامه مسافرت‌هاي خارج از كشور»

بيمه شده محترم: مستدعيست ضمن تكميل اين برگ تشخيص پزشك در خصوص علت درمان شما و نيز علت عدم مراجعه به شركت بين‌المللي آگسا را در زير ورقه شرح دهيد.

شركت سهامي بيمه ايران، احتراماً اينجانب متولد بيمه‌شده بيمه‌نامه شماره صادره از شعبه يا نمايندگي در تاريخ به كشور عزيمت و در تاريخ بعلت بمدت تحت درمان قرار گرفته و متحمل هزينه‌اي معادل بشرح زير شده‌ام، خواهشمند است در جهت جبران هزينه‌هاي اعلام شده اقدام فرمائيد.

شرح هزينه

مبلغ هزينه

شرح تشخيص پزشك شما و عدم مراجعه به شركت جسا

حق العمل جراحي

 

 

كمك جراحي

 

 

بيهوشي

 

 

صورتحساب بيمارستان

 

 

داروهاي متفرقه

 

 

آزمايش‌هاي متفرقه

 

 

اسكن، راديولوژي

 

 

متفرقه

 

 

جمع

 

 

نام و نام خانوادگي تاريخ و امضاء

نشاني: تلفن

شرايط عمومي

بيمه حوادث شخصي (گروهي)

تعاريف:

ماده يكم ـ اين بيمه‌نامه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 و پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار (كه جزء لاينفك بيمه‌نامه مي‌باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قمست از پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر واقع نگرديده بايد به بيمه‌گذار قبل از صدور بيمه‌نامه اعلام گردد و موارد اعلام شده جزء تعهدات محسوب نمي‌گرد. در صورتي كه بيمه‌شده و بيمه‌گذار شخص واحد نباشد رضايت كتبي بيمه‌شده و در مورد بيمه‌شده‌اي كه اهليت قانوني نداشته باشد موافقت ولي يا قيم او ضروري است، و گرنه بيمه‌نامه باطل است.

ماده دوم ـ بيمه‌گر: بيمه‌گر شركت بيمه‌ايست كه مشخصات آن در اين بيمه‌نامه قيد گرديده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه‌نامه بعهده مي‌گيرد.

ماده سوم ـ بيمه‌گذار: بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات نامبرده در اين بيمه‌نامه ذكر گرديده و پرداخت حق بيمه را تعهد مي‌نمايد.

ماده چهارم ـ بيمه‌شده: بيمه‌شده شخصي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول اين بيمه‌نامه، براي او موجب انعقاد بيمه‌نامه گرديده و مشخصات نامبرده در اين بيمه‌نامه ذكر شده است.

ماده پنجم ـ ذينفع: ذينفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه بيمه‌نامه بنفع آن‌ها منعقد شده و مشخصات آنان در اين بيمه‌نامه ذكر گرديده است.

ماده ششم ـ حق بيمه: حق بيمه وجهي است كه بيمه‌گذار در مقابل تعهدات بيمه‌گر مي‌پردازد.

ماده هفتم ـ سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه: سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است كه بيمه‌گر متعهد مي‌گردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمه‌نامه به ذينفع بپردازد.

ماده هشتم ـ حادثه: حادثه موضوع اين بيمه عبارتست از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و ارائه بيمه‌شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كارافتادگي و يا فوت بيمه‌شده گردد.

ماده نهم ـ نقص عضو يا ازكارافتادگي دائم و قطعي: نقص عضو يا از كارافتادگي دائم و قطعي عبارتست از قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاء بدن كه ناشي از حادثه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.

ماده دهم ـ مدت بيمه‌نامه: مدت اين بيمه يكسال تمام شمسي است و از ساعت 12 شهر روزي كه به عنوان تاريخ شروع بيمه‌نامه قيد گرديده است، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بيمه‌نامه خاتمه مي‌يابد. مگر آنكه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد.

 

فهرست منابع:

1-ايزدپناه، مسيح، اصول بيمه؛ انتشارات مدرسة عالي بيمة تهران، تهران: بي تا.

2-پاکباز، خسرو. تأمين اجتماعي؛ انتشارات ارژنگ، تهران: 1347.

3-دستباز ، هادي، اصول و كليات بيمه هاي اشخاص، جلد اول، انتشارات علمي و فرهنگي دانشگاه علامه طباطبائي.

4-قانون بيمه ؛ بيمه مركزي ايران؛ انتشارات بيمه مركزي ايران.

5-شيباني، احمد علي. پيدايش و تحول بيمه؛ انتشارات مدرسه عالي بيمه تهران، تهران:1352.

6-شيمي، علي اصغر. تکلونوژي حريق؛ انتشارات دانشگاه ملي ايران،‌ تهران: 1354.

7-فصلنامه صنعت بيمه؛ انتشارات بيمه مرکزي ايران، شناره هاي مختلف.

8-کريمي، آيت. بيمه اتکايي بيمه هاي غير زندگي؛ انتشارات بيمه مرکزي ايران، تهران: 1372.

9-كريمي، آيت، كليات بيمه ، انتشارات بيمه مركزي ايران، آدرس: تهران خيابان افريقا نبش خيابان ناهيد شماره 72 تلفن 220500011

10- كريمي، آيت، مباني نظري و عملي بيمه هاي اموال ، ناشر: بيمه مركزي ايران

11- ــــــــ.بيمه اموال و مسؤوليت(جلد1)؛ انتشارات دانشکده امور اقتصادي و دارايي، تهران:1372.

12- ـــــــ. کليات و اصول بيمه؛ انتشارات دانشکده امور اقتصادي، تهران: 1369.

13- مشايخي، همايون. مباني و اصول حقوقي بيمه؛ انتشارات مدرسه عالي بيمه تهران، تهران: 1353.

10- ملک نيا، غلامرضا. بيمه آتش سوزي؛ انتشارات مدرسه عالي بيمه تهران، تهران: 1352.

11- جزوه هاي آموزشي بيمه ايران جزوه آموزشي بيمه اتومبيل، بيمه آتش سوزي، بيمه مهندسي، بيمه مسئوليت مولف: مركز آموزش بيمه ايران ناشر: انتشارات بيمه ايران آدرس: تهران – خيابان حافظ شمالي – جنب خيابان ورشو ابتداي پل پلاك 639

11.C.l.l. Property and Pecuniary lnsurance;Charterd lnsurance lnstitute, England:1985.

12. S.I.T.C.Generai Principles of lnsurance; Swiss lnsurance Training Centre, Swiss: 1983.

سايت بيمه ايران:

1-iranisurancee co.

2-Pr-ire@ iraninsarance.com

3-http:// www.iraninsurance.org

4-info@ iranini surance.org

 

 

تعداد صفحات:450

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 17,600 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش مولف: دکتر محمدحسن میرزامحمدی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و آزمون استخدامی آموزش و پرورش فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 266 ...

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

گرو تالر داینامیک روش جهانی برای افزایش قد سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا بشوید چند نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستانم با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو ...

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسیدکتر غلامحسین جوانمردانتشارات پیام نور ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه مود شده برنامه فالورگیر اینستاگرام دریافت فالور و لایک و کامنت بدون پرداخت هیچ هزینه ای دریافت سکه بدون نیاز به فالو کردن دریافت بی نهایت فالور و لایک در روز امروز و در این پست بی نظیر قصد ارائه نسخه هک شده دیگری از برنامه های فالو و لایک و... را داریم در این برنامه که ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط وحی کودک کتب قدیمی ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

معرفی کتاب:(دانشنامه اساطیر جهان) نویسنده:رکس وارنر مترجم:ابوالقاسم اسماعیل پور تعداد صفحات:455 زبان کتاب:فارسی حجم فایل:655مگابایت کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

نسخه پی دی اف حجم: 10 مگابایت تعداد صفحه: 336 توضیحات کتاب: آیا به نظر شما قدرت، عامل و یا علم خاصی وجود دارد که تنها بخش محدودی ازمردم به این قدرت مافوق تصور دسترسی داشته و با استفاده از این ابزار زندگی سازنه تنها همه مشکلات خود را برطرف می کنند بلکه به سعادت و ثروتی دست می ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

معرفی کتاب:(نجات از مرگ مصنوعی)کتابی ارزشمند حاوی شش مقاله گرانبها درباره پزشکی سنتی -بخشی از فهرست: - یک مطلب قابل پروا اشخاصی که امروزه دچار به بیماری چشم هستند، -پرهیز عمومی ااز غذاهای مولد سوداا و غیره، -امراضی که از زیدی تباهی خون فرآوری می شود، -درر مرض صداع (درردسر) -در ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

رمان درخت انجیر معابد آخرین اثری بود که از احمد محمود منتشر شد.(درخت انجیر معابد) از بسیاری جهات این رمان در ادبیات ایران کم نظیر است.(درخت انجیر معابد) از جملهٔ این ویژگی ها به تعدد پرسوناژهای اثر می توان اشاره کرد.(درخت انجیر معابد) در این رمان حدود ۲۴۰ شخصیت خلق شده که حدود ۶۰ ...

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

World soccer winning Eleven3 -Japan for free on Android _this is good game for a smartphone or tablet. بازی فوتبال winning Eleven3 (الون۳) اندروید اورجینال نسخه ژاپنی توسط شرکت کونامی (konami)با پیشرفت هایی دوباره منتشر شد. ( اجرای تمام بخشهای بازی همراه با صدا) یکی از جذاب ترین و خاطره انگیز ترین بازی پلی استیشن ...

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3 شبیه ترین قرارداد اجاره نامه به قرارداد اتحادیه املاک ایران اگر میخواهید یک قرارداد با رعایت تمامی مقررات اتحادیه و قانون اساسی داشته باشید این فایل را دانلود کنید. تمامی بند ها مشابه با مفاد قرارداد اتحادیه میباشد. این اجاره نامه برای ...

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

معرفی کتاب:(جهان همچون اراده و تصور) نویسنده:آرتور شوپنهاور تعداد صفحات:635 حجم فایل:57مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:انگلیسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 توجه:متن کتاب انگلیسی می باشد ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور نکات مهم کتاب داوری تجاری بین الملل عبدالحسین شیروینکات ازمونهای پیام نورنمونه سوالات ادوار گذشته نمونه سوالات تا نیمسال اول 97-98 به روز شد سوالات نیمسال دوم 97-98 اضافه شد سرفصل تا ابتدای جرح داوران است. اگر ميخواين نمره خوب ...

118 مشهد

118 مشهد

دفتر تلفن 118 مشهد نرم افزار جهت پیدا کردن شماره و آدرس تلفن های ثابت مشهد این نرم افزار دارای قفل امنیتی میباشد جهت استفاده کد زیر را در هنگام استفاده از نرم افزار وارد کنید : sadra ...

دریافت فایل : 118 مشهد
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

عنوان کتاب: زندگی خود را دوباره بیافرینید نویسنده: جِفری ای. یانگ، جنِت اس.کلونسو مترجم: حسین حمیدپور، الناز پیرمرادی، ناهید گلی زاده فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 53 حجم کل فایل ها: 825 مگابایت مدت زمان پخش: 24 ساعت و 30 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: کتاب ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما