پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 204
  • بازدید دیروز : 232
  • بازدید کل : 185931

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی


دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

 

 

مقدمه

امروزه شركت هاي صنعتي و خدماتي فعاليتهاي توليدي و بازرگاني خود را در شرايطي انجام ميدهند كه تغييرات درجوامع تجاري سريع بوده و رقابت درسطح بسيار بالايي است.

توانايي مدير مالي در درك و پاسخگويي صحيح و سريع نسبت به وضع بازار و تغييرات آن از امتيازات يك موسسه تجاري محسوب مي شود.مديران براي تصميم گيري و هدايت واحد تجارتي بايد با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شركت آشنايي كامل داشته باشند، از آن جمله مي توان به توليد، خدمات، فعاليتهاي تجاري و بازرگاني و عوامل پشتيباني نظير آموزش نيروي انساني و پردازش اطلاعات اشاره كرد. براي انجام صحيح اين مسئوليت ها ونيز جهت شناسايي نقاط ضعف سيستم و بهبود آن استفاده گسترده اي از اطلاعات و گزارشهاي مالي به عمل مي آيد. بدين ترتيب مديرمالي با استفاده از اين اطلاعات و گزارش ها مي تواند وضعيت شركت را ارزيابي نمايد و راه حل هايي براي بهبود وضعيت شركت ارائه نمايد. و دراين جا مي توان به اهميت تحليل هاي مالي و تأثيرآن درحل مشكلات شركت پي برد. ما دراين بخش مي خواهيم اهميت تحليل هاي مالي را درموفقيت شركت بررسي كنيم و اينكه هدف ما درانجام اين تحقيق چه چيزي باشد، و بيان سوالاتي كه دراين تحقيق مطرح شده است؟

 

·بيان مسئله

-اهميت تحليل هاي مالي در موفقيت شركت :

تجزيه و تحليل مالي، فرآيند تشخيص كارايي و موقعيت مالي شركت براساس اطلاعات حسابداري و صورت هاي مالي است و همانگونه كه درگزارش ها و اطلاعات مالي منعكس است، هدف چنين تحليلي بررسي، تشخيص كارايي و نحوه عمليات اجراي مديريت شركت است. هدف مديرمالي، اندازه گيري نقدينگي شركت، سودآوري و عوامل ديگري است كه شركت را به يك روش معقول و سودآور برساند. تجزيه و تحليل مالي در درجه اول جهت كسب ديدگاهي دررابطه با مشكلات مالي و عملياتي كه يك شركت با آن مواجه است به كاربرده مي شود.

تجزيه و تحليل نسبت ها براي تعيين نقاط ضعف و قوت عملكرد شركت مورد استفاده قرار مي گيرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملكرد سيستم، مديرمالي بايد عوامل ايجاد كننده مشكل را تعيين و سپس راه حل مناسبي، جهت برطرف كردن مشكلات ارائه كند.

دراين تحقيق درپي تحليل عملكرد مالي شركت تهيه و بسته بندي مواد غذايي ماني لذيذ درسال 82، 83 و مقايسه عملكرد شركت دراين دوسال هستيم.

-بيان سوالات تحقيق:

1.وضعيت مالي شركت درسال 82،83 چگونه بوده است؟

2.آيا وضعيت مالي شركت درسال 83 نسبت به سال 82 تغيير محسوسي داشته است؟

3.تغيير مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مديريتي نشأت گرفته است؛

§هدف وضرورت انجام تحقيق

دربررسي سازماندهي شركت ها استفاده از يك ساختار مالي مشخص و هدفدار مشاهده شده است كه مدير مالي وظايف معيني را براي تحقيق اهداف از پيش تعيين شده دنبال مي كند.

نقطه آغاز پيدايش يك ساختار مالي هدفدار، تعريف اهداف قابل اجرايي براي شركت است. درحقيقت وجود شناخت اهداف، عاملي درجهت حركت ونيل به اهداف عملياتي است. اگرچه ممكن است اهداف به صورت كلي تعريف شده باشند، با اين حال وجود تعريف مناسب وقابل درك مي تواند كليد موفقيت حركت مناسب شركت درآينده باشد.

پس از تعريف هدف شركت، نيازمند ارزيابي بخشهاي مختلف شركت هستيم تا ميزان دستيابي به هدف و انحراف از آن را تعيين نماييم. لذا تدوين معيارهايي براي ارزيابي و كنترل بخشهاي مختلف شركت ضروري است.

درمتون مديريت، شاخصها و معيارهاي مختلفي براي دستيابي به اهداف سازمان طراحي شده است. دراين بين شاخصهاي مالي يكي از عمده ترين معيارها براي سنجش دستيابي به اهداف است. ميزان موفقيت سازمانها براساس تحليلهاي مالي و نسبتهاي مالي صورت مي گيرد. لذا تجزيه و تحليل نسبتها از اهميت بالايي درتعيين ميزان دستيابي به اهداف دارد. لذا دراين تحقيق اهداف زير دنبال مي شود.

1.تعيين قدرت و نقاط قوت و ضعف مالي سازمان درسال 82، 83

2.مقايسه وضعيت مالي سال 82، 83 و تحليل بهبود يا تضعيف وضعيت سازمان

3.تحليل مسائل مديريتي كه منجر به تغيير نسبتهاي مالي و يا نامناسب شدن آنها شده است.

§فرضيات تحقيق

اين تحقيق از نوع اكتشافي مي باشد ودر آن صرفاً سوالاتي مطرح شده است.

درتحقيقات اكتشافي لزومي به مطرح كردن فرضيه نيست.

§واژگان تحقيق

-مدير مالي (Financial management ) : مديريت منابع و مصارف سرمايه درجهت رسيدن به هدف مطلوب

-ترازنامه (Balance sheet): فهرستي از دارايي ها، بدهيها وسرمايه يك واحد تجاري دريك تاريخ معين مي باشد.

-صورت سود و زيان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزينه هاي يك واحد تجاري براي يك دوره معين مي باشد.

-هزينه ها شامل : هزينه هاي اداري، هزينه فروش، هزينه مالي، هزينه صادراتي، هزينه توليد.

-صورت جريان هاي نقدي (Statement offish): گزارش دريافتها و پرداختهاي نقدي واحد تجاري درطول يك دوره را بيان مي كند.

-صورت هاي مالي (financial statement ): مداركي كه اطلاعات مالي يك واحد تجاري را به افراد و سازمان هاي بيروني و خارجي گزارش مي كند.

-نسبت هاي مالي (Ratios financial ): بيانگر ارتباط رياضي به صورت كسر بين ارقام يا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زيان مي باشد. نسبت هاي -مالي شامل: نسبت جاري، نسبت آني، گردش موجودي كالا، گردش حسابهاي دريافتي، دوره وصول مطالبات، حاشيه سود، گردش مجموع دارايي ها، بازده سرمايه

-دارايي جاري : يك دارايي كه انتظار مي رود كه دريك چرخه عادي عمليات واحد تجاري به وجوه نقد تبديل، فروخته و يا مصرف شود.دارايي جاري شامل موجودي كالا، حسابهاي دريافتني و وجوه نقد مي باشد.

-بدهي جاري: يك بدهي كه انتظار مي رود ظرف يكسال يا يك چرخه عادي عمليات واحد تجاري پرداخت شود. بدهي جاري شامل اسناد پرداختني، بستانكاران، جاري شركاء وام هاي دريافتني، كسورات حقوق و مزايا و بسته بندي و حمل جاري (current ratio)-: داراييهاي جاري تقسيم بربدهيهاي جاري است.

-داراييهاي جاري شامل : وجوه نقد، حسابهاي دريافتني و موجودي كالا مي باشد.

-بدهي هاي جاري شامل : اسناد پرداختني، بستانكاران، جاري شركاء وام هاي دريافتني كسورات حقوق مزايا و بسته بندي و حمل

-نسبت آني (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمايه گذاري كوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهاي دريافتني به مجموع بدهي هاي جاري .

-نسبت گردش موجودي كالا (inventory): نسبت فروش به موجودي كالا مي باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات مي باشد. نسبت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به متوسط موجوي كالا نيز نسبت گردش موجودي كالا مي باشد.

-بهاي تمام شده كالاي فروش رفته : بهاي تمام شده كالايي كه واحد تجاري به مشتريان فروخته است اين هزينه بزرگترين هزينه واحد بازرگاني است. كه شامل : موجودي كالا در اول دوره + خريد طي دوره +هزينه توليد كسر مي شود از موجودي پايان دوره

-نسبت گردش داراييهاي قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده كارايي بالاي مديريت شركت در استفاده از داراييهاي ثابت شركت مي باشد.

دارايي هاي ثابت درترازنامه شامل داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود مي باشد.

-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت ميانگين حسابهاي دريافتني به فروش روزانه حسابهاي دريافتني شامل : اسناد دريافتني، تنخواه گردان، جاري مشتريان، بدهكاران، پيش پرداختها و سپرده وسفارشات مي باشد.

مقدمه

مطالب اين فصل به دو بخش تقسيم شده است كه يك بخش آن اطلاعاتي دررابطه با تاريخچه شركت و نوع فعاليت هاي شركت و چارت سازماني شركت را بيان مي كند وبخش دوم نيز مطالب علمي دررابطه با مديريت مالي و تعريف نسبت هاي مالي وغيره را بيان مي كند.

تاريخچه شركت

شركت تهيه دسته بندي مواد غذايي ماني لذيذ با مسئوليت محدود درتاريخ 13/5/81 شروع به فعاليت كرده است مركز اصلي شركت در كيلومتر 6 جاده مخصوص كرج مي باشد اين شركت از تاريخ فوق تا مدت نامحدود فعاليت دارد. نوع فعاليت هاي شركت خدماتي مي باشد و تعداد كاركنان آن 140 نفر مي باشند و به دليل اينكه موسسه خدماتي است توليد ندارد و محصولات توليدي آن نيز تهيه وطبخ غذا و كليه خدمات غذايي مي باشد. فعاليت هاي شركت شامل تهيه، توزيع و طبخ غذا- دادن سرويس به رستوران و هتل ها –انعقاد قرارداد با رستوران و هتلها و شركت هاي خصوصي دولتي –واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز بازرگاني – اخذ اعطاي نمايندگي در داخل وخارج كشور و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي – گرفتن وام از كليه بانكهاي كشور مي باشد.

 

سال مالي شركت از اول فروردين ماه سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد و رسيدگي به حساب و ترتيب تقسيم سود و زيان شركت درآخر اسفند ماه هرسال جاري مي باشد.

عمده ترين مشتريان شركت از طريق مناقصه تعيين مي شوند. نحوه‌ي شركت در مناقصه بدين صورت مي باشد كه شركت هاي مورد نياز براي تهيه غذاي كارمندانش جهت وعده شام و ناهار وصبحانه در داخل روزنامه آگاهي مي دهند و پيمانكاران غذا پس از مراجعه به قسمت تداركات شركت مورد نظر رفته و مدارك مناقصه را كه در پاكت الف و ب تهيه شده است را دريافت مي نمايند. در داخل پاكت ها تعداد كارمندان و نوع غذا و دسر ذكر شده است و شركت پيمانكار بايد نسبت به تجربه خود قيمت هر غذا را دهد و يا ميانگين قيمت دهد (ميانگين قيمت بدين صورت مي‌باشد كه انواع غذاها با يك قيمت محاسبه مي شوند كه اين بستگي به نوع شركت دارد.) پيمانكار پس از تكميل فرم مورد نظر پاكت ها را به آن شركت باز مي گردانند و آن شركت درطي جلسه اي پيمانكاران غذا را كه درمناقصه شركت كرده اند جمع‌مي‌كند و پاكت ها ها درحضور همه باز مي كنند شركت درخواست كننده پيمانكاري راكه قيمت آن كمتر از بقيه پيمانكاران و كيفيت غذاي آن بهتر و بالاتر باشد با شناختي كه از آن به عمل آمده و با بازديدي كه از كيترينگ انجام شده آن پيمانكار را برمي‌گزيند.

انواع نسبت هاي مالي

1.نسبتهاي نقدينگي Ratiosliquidity-

نسبت هاي نقدينگي از مقايسه دارائي جاري يا اقلام تشكيل دهنده آن، با بدهي جاري بدست مي آمد و بيشتر اين نسبت ها به صورت عدد يا درصد نشان داده مي شود.

اهم نسبت هاي نقدينگي عبارتند از نسبت جاري و نسبت آن

1-1)نسبت جاري

درنسبت جاري فرض اين است كه دارايي هاي جاري پشتوانه بازپرداخت بدهي هاي جاري شركت است هرچه اين نسبت بالا تر يا بزرگتر باشد قدرت نقدينگي شركت دربازپرداخت بدهي هاي جاري بيشتر خواهد بود.

معمولاً دارايي هاي جاري شامل صندوق، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهاي دريافتني و موجودي كالا مي شوند. بدهي هاي جاري شامل حسابهاي پرداختني، اسناد كوتاه مدت پرداختني، آن بخش از بدهي هاي بلند مدت كه در دوره جاري سررسيد مي شوند، مالياتهاي معوق وساير هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده مي شوند.

درگذشته نسبت جاري 2 يا بيشتر راصرفاُ حاكي از توانائي و قدرت مالي بخصوص دررابطه با تصفيه ديون كوتاه مدت مي گرفتند ولي اكنون اين نسبت را بدون توجه به طرز تركيب اقلام مختلف دارائي جاري و بدون مقايسه آن با سالهاي گذشته آن واحد تجاري و يا با واحدهاي مشابه بي معني مي دانند بطور كلي مي توان گفت كه هرقدر نسبت جاري بزرگتر باشد بستانكاران تأمين بيشتري خواهند داشت زيرا كاملاً واضح است كه وقتي نسبت بزرگتر باشد هرگاه بر دارائي جاري صدمه و لطمه نيز وارد شود باز مي تواند پاسخگوي مراجعه طلبكاران باشد و فقط دگرگونيهاي شديد و ناگهاني و غيرقابل پيش بيني مي بايد بروز كند تا منجر به ناتواني درپرداخت بدهي شود. ولي بايد توجه داشت كه استدلال فوق درهمه احوال صادق نيست و موارد استثناء نيز دارد زيرا تركيب دارايي جاري از لحاظ مبالغي كه در حسابهاي مختلف آن منظور مي باشد اثر بسيار درنتيجه تجزيه وتحليل مي گذارد

درتفسير نسبت جاري مي بايد، نوسانات آن در طول مدت هم توجه داشت. گاه اتفاق مي افتد كه براي بهتر جلوه دادن اين نسبت درصورت هاي مالي درپايان سال به واريز موقت بعضي از اقلام بدهي مي پردازند. و دراوايل سال بعد آن ها را برگشت مي دهند كه اين خود يك نوع حساب آرائي محسوب مي شود.

ايراد نسبت جاري : نسبت جاري نقصي بزرگ دارد و آن اين است كه همه اقلام دارئي جاري از لحاظ نقدينگي يكسان و مشابه درنظر گرفته مي شود و صورتي از اين لحاظ اقلام دارائي جاري را بايد به دو دسته تقسيم كرد:

1.داراي سريع (آني) آنچه نقد است يا درحكم نقد و يا بدون كوششي درراه فروش، نقداً وصول خواهد شد. اين موجودي هاي نقدي اعم از صندوق و بانك و همچنين حسابها و اسناد دريافتني را شامل مي شود و به جمع اين ارقام دارائيهاي سيال يادارائيهاي آني اطلاق مي شود.

2.دارايي جاري غيرسريع (غيرآني) : اقلامي از دارائي جاري كه مي بايد ازطريق فروش به پول نقد، يا مطالبات تبديل شوند. كليه انواع موجودي هاي جنسي اعم از كالا ومواد دراين طبقه هستند. از لحاظ كوتاه مدت به آساني مي توان دريافت كه دارائي آني (درمقام مقايسه با موجودي جنسي) بيشتر مي تواند تأمين طلب بستانكاران محور اتكا قرار گيرد زيرا كالا مستلزم فروش است تا مبناي نقدي پيدا كند و فروش امري است كه فرمان و مبلغ آن درآينده تحقق مي يابد.

2-1)نسبت آني:

نسبت آني درمقايسه با نسبت جاري دقيقتر ومحافظه كارانه تر مي باشد. حدمطلوب اين نسبت را نيز استاندارد صنعت تعيين مي كند. اما به عنوان يك اصل كلي بهتر است كمتر از يك نباشد. مبناي استدلال عدد يك دراين است كه دارايي هاي آني شركت براي پرداخت بدهي هاي شركت بايستي بيش از آن يا برابر آن باشد.

نسبت آني يكي از مفيدترين نسبت هاست. اين نسبت به وضوح نشان ميدهد كه آن قسمت از دارائي جاري كه از لحاظ ارزش، ثبات بيشتري دارد و احتمال كاهش درآن كمتر است تا چه ميزان مي تواند پشتوانه طلبكاران كوتاه مدت قرار گيرد.

2.نسبت هاي فعاليت (كارايي) activity Ratios

با استفاده از نسبتهاي فعاليت كارايي شركت به لحاظ مديريت بردارايي ها مورد سنجش قرار ميگيرد. كارايي دراين نسبت يعني گردش سريع اقلام دارايي درمحاسبه اين نوع نسبتها برروي برخي اقلام دارايي مانند موجودي كالا يا حساب بدهكاران تأكيد بيشتري مي شود و درساير موارد به كل فعاليت شركت توجه مي شود.

1-2) نسبت گردش موجودي كالا (Inventery tuknouer ratio)

با اين نسبت گردش موجودي كالاي شركت يعني تعداد دفعات فروش موجودي كالا محاسبه مي شود و براي محاسبه آن بهاي تمام شده كالاي فروش رفته برموجودي كالاي تقسيم مي شود اين نسبت بيشتر در شركتهاي تجاري (عمده فروشي و خرده فروشي) كاربرد دارد. اين نسبت نشان مي دهد كه شركتهايي كارا هستند كه بدون انباشت كالا بتوانند فروش زيادي داشته باشند. يعني از نگهداري كالاهاي راكد جلوگيري كرده و مديريت موجودي كالا باسفارشات به موقع و تنظيم گردش موجودي كالا به طور صحيح انجام دهند.

هرچقدر اين نسبت بالاتر باشد به طور معمول و درصورت ثابت بودن ساير عوامل نشان دهنده كارايي بيشتر مديريت موجودي كالا مي باشد. و براي جلوگيري از تأثير نوسانات فصلي موجودي كالا درنسبت فوق مطلوب آن است كه ميانگين سالانه موجودي ها منظور گردد.

اگر تعداد روزهاي سال 360 براين نسبت تقسيم شود دوره متوسط سرمايه گذاري برروي موجودي كالا بدست مي آيد.

2-2) نسبت گردش مجموعه دارايي ها total assets turnouer ratio

(مرتبه)

با استفاده از اين نسبت مي توان رابطه بين ارزش دارايي ها و حجم فعاليت يك سال شركت را محاسبه نمود اين نسبت به منظور ارزيابي توانايي به كارگيري موثر كل دارايي هاي شركت به كار مي رود. اگر اين نسبت با نسبت گردش دارايي هاي ثابت مورد استفاده قرار گيرد مي تواند حاوي اطلاعات مفيدي باشد مثلاً اگر نسبت گردش دارايي هاي ثابت مطلق با ميانگين صنعت باشد اما نسبت گردش مجموعه دارايي ها پايين تر از ميانگين صنعت باشد مي تواند نشان دهنده اين واقعيت باشد كه عدم استفاده كارآمد از دارايي هاي شركت به دليل نگهداري بيش از حد دارايي جاري شركت مي باشد.

3-2) نسبت گردش دارايي هاي ثابت fixed assetsturnover ratio

اين نسبت نشان دهنده استفاده كارآمد از دارايي هاي ثابت شركت است و هرچقدر بالاتر باشد نشان دهنده كارايي بالاي مديريت شركت دراستفاده از دارايي هاي ثابت بوده است

منابع و مآخذ:

 

- سري گام، اوجين اف؛ گاينسكي، لوئيس سي؛ دي وز، فيليپ آر،1382، مديريت مالي، مترجم : علي، پارسائيان؛ چاپ اول، تهران، ترمه

- اكبري؛ فضل الله، 1374 ، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسي

- نوو؛ ريموندپي،1379، مديريت مالي، مترجم: جهانخاني، علي؛ پارسائيان،علي؛ چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت

- فردوستون؛ يوجين بريگام، 1362، مديريت مالي، مترجم : عبده تبريزي، حسين؛ مشيرزاده مويدي، پرويز؛ چاپ بيست و چهارم، تهران، موسسه انتشارات آگاه

- ترازنامه سال 82 شركت ماني لذيذ

- ترازنامه سال 83 شركت ماني لذيذ

- صورت سود و زيان 82 شركت ماني لذيذ

- صورت سود و زيان سال 83 شركت ماني لذيذ

- صورت جريان هاي نقدي

اساس نامه سود و زيان

كاربرگ مقايسه نسبتهاي مالي


 

تعداد صفحات:100

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد رایگان از سیستم همکاری در فروش

کسب درآمد رایگان از سیستم همکاری در فروش

کسب درآمد از همکاری در فروش سایت مارال فایل maralfile.com با سلام خدمت کاربران سایت پرشین کالا و دوستانی که به دنبال کسب درآمد از اینترنت هستند ما در این قسمت از آموزش به شما کسب درآمد از سیستم همکاری در فروش را آموزش خواهیم داد توجه کنید دوستان که نیاز نیست هزینه ای ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

// جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه نامه خواجه نصیرالدین طوسی

نسخه نامه خواجه نصیرالدین طوسی

‌ ‌کتاب نسخه نامه وزیری خواجه نصیرالدین طوسی به صورت کامل ، صرفا جهت تحقیق و پژوهش برای اساتید و پژوهشگران این کتاب فوق العاده ای هست اطلاعات ارزشمندی داره خودم در حال ساخت یه مستند و برنامه از این اطلاعات هستم .... ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت ...

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

راه هایی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم ما به شما قول می دهیم که تمامی تکنیک ها و رازهای درآمد اینترنتی را که می دانیم، در این پکیج آموزشی به شما بگوییم. همچنین پکیج هایی که پیام دادین و گفتین داره با قیمت های بالا فروخته میشه رو هم برای شما به عنوان هدیه قرار دادیم ...

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فصول 1 الی13 نوع فایل :pdf تعدادصفحه:80 زبان:فارسی حجم فایل: 1.048kb ...

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش

شما با خواندن این پکیج قبولی خود را 100%تضمین کنید محتوای این پکیج: نمونه سوالات فنی و حرفه ای رشته های آرایش و پیرایش زنانه در زمینه های ذیل است :نمونه سوالات رشته ی آرایش مو با جوابنمونه سوالات رشته متعادل ساز چهره زنانه با جوابنمونه سوالات میزانپلی با جوابنمونه سوالات رشته ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

مرجع دانلود کتب مختلف و همچنین پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما