پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 245
  • بازدید دیروز : 674
  • بازدید کل : 251487

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی


دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

 

 

مقدمه

امروزه شركت هاي صنعتي و خدماتي فعاليتهاي توليدي و بازرگاني خود را در شرايطي انجام ميدهند كه تغييرات درجوامع تجاري سريع بوده و رقابت درسطح بسيار بالايي است.

توانايي مدير مالي در درك و پاسخگويي صحيح و سريع نسبت به وضع بازار و تغييرات آن از امتيازات يك موسسه تجاري محسوب مي شود.مديران براي تصميم گيري و هدايت واحد تجارتي بايد با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شركت آشنايي كامل داشته باشند، از آن جمله مي توان به توليد، خدمات، فعاليتهاي تجاري و بازرگاني و عوامل پشتيباني نظير آموزش نيروي انساني و پردازش اطلاعات اشاره كرد. براي انجام صحيح اين مسئوليت ها ونيز جهت شناسايي نقاط ضعف سيستم و بهبود آن استفاده گسترده اي از اطلاعات و گزارشهاي مالي به عمل مي آيد. بدين ترتيب مديرمالي با استفاده از اين اطلاعات و گزارش ها مي تواند وضعيت شركت را ارزيابي نمايد و راه حل هايي براي بهبود وضعيت شركت ارائه نمايد. و دراين جا مي توان به اهميت تحليل هاي مالي و تأثيرآن درحل مشكلات شركت پي برد. ما دراين بخش مي خواهيم اهميت تحليل هاي مالي را درموفقيت شركت بررسي كنيم و اينكه هدف ما درانجام اين تحقيق چه چيزي باشد، و بيان سوالاتي كه دراين تحقيق مطرح شده است؟

 

·بيان مسئله

-اهميت تحليل هاي مالي در موفقيت شركت :

تجزيه و تحليل مالي، فرآيند تشخيص كارايي و موقعيت مالي شركت براساس اطلاعات حسابداري و صورت هاي مالي است و همانگونه كه درگزارش ها و اطلاعات مالي منعكس است، هدف چنين تحليلي بررسي، تشخيص كارايي و نحوه عمليات اجراي مديريت شركت است. هدف مديرمالي، اندازه گيري نقدينگي شركت، سودآوري و عوامل ديگري است كه شركت را به يك روش معقول و سودآور برساند. تجزيه و تحليل مالي در درجه اول جهت كسب ديدگاهي دررابطه با مشكلات مالي و عملياتي كه يك شركت با آن مواجه است به كاربرده مي شود.

تجزيه و تحليل نسبت ها براي تعيين نقاط ضعف و قوت عملكرد شركت مورد استفاده قرار مي گيرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملكرد سيستم، مديرمالي بايد عوامل ايجاد كننده مشكل را تعيين و سپس راه حل مناسبي، جهت برطرف كردن مشكلات ارائه كند.

دراين تحقيق درپي تحليل عملكرد مالي شركت تهيه و بسته بندي مواد غذايي ماني لذيذ درسال 82، 83 و مقايسه عملكرد شركت دراين دوسال هستيم.

-بيان سوالات تحقيق:

1.وضعيت مالي شركت درسال 82،83 چگونه بوده است؟

2.آيا وضعيت مالي شركت درسال 83 نسبت به سال 82 تغيير محسوسي داشته است؟

3.تغيير مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مديريتي نشأت گرفته است؛

§هدف وضرورت انجام تحقيق

دربررسي سازماندهي شركت ها استفاده از يك ساختار مالي مشخص و هدفدار مشاهده شده است كه مدير مالي وظايف معيني را براي تحقيق اهداف از پيش تعيين شده دنبال مي كند.

نقطه آغاز پيدايش يك ساختار مالي هدفدار، تعريف اهداف قابل اجرايي براي شركت است. درحقيقت وجود شناخت اهداف، عاملي درجهت حركت ونيل به اهداف عملياتي است. اگرچه ممكن است اهداف به صورت كلي تعريف شده باشند، با اين حال وجود تعريف مناسب وقابل درك مي تواند كليد موفقيت حركت مناسب شركت درآينده باشد.

پس از تعريف هدف شركت، نيازمند ارزيابي بخشهاي مختلف شركت هستيم تا ميزان دستيابي به هدف و انحراف از آن را تعيين نماييم. لذا تدوين معيارهايي براي ارزيابي و كنترل بخشهاي مختلف شركت ضروري است.

درمتون مديريت، شاخصها و معيارهاي مختلفي براي دستيابي به اهداف سازمان طراحي شده است. دراين بين شاخصهاي مالي يكي از عمده ترين معيارها براي سنجش دستيابي به اهداف است. ميزان موفقيت سازمانها براساس تحليلهاي مالي و نسبتهاي مالي صورت مي گيرد. لذا تجزيه و تحليل نسبتها از اهميت بالايي درتعيين ميزان دستيابي به اهداف دارد. لذا دراين تحقيق اهداف زير دنبال مي شود.

1.تعيين قدرت و نقاط قوت و ضعف مالي سازمان درسال 82، 83

2.مقايسه وضعيت مالي سال 82، 83 و تحليل بهبود يا تضعيف وضعيت سازمان

3.تحليل مسائل مديريتي كه منجر به تغيير نسبتهاي مالي و يا نامناسب شدن آنها شده است.

§فرضيات تحقيق

اين تحقيق از نوع اكتشافي مي باشد ودر آن صرفاً سوالاتي مطرح شده است.

درتحقيقات اكتشافي لزومي به مطرح كردن فرضيه نيست.

§واژگان تحقيق

-مدير مالي (Financial management ) : مديريت منابع و مصارف سرمايه درجهت رسيدن به هدف مطلوب

-ترازنامه (Balance sheet): فهرستي از دارايي ها، بدهيها وسرمايه يك واحد تجاري دريك تاريخ معين مي باشد.

-صورت سود و زيان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزينه هاي يك واحد تجاري براي يك دوره معين مي باشد.

-هزينه ها شامل : هزينه هاي اداري، هزينه فروش، هزينه مالي، هزينه صادراتي، هزينه توليد.

-صورت جريان هاي نقدي (Statement offish): گزارش دريافتها و پرداختهاي نقدي واحد تجاري درطول يك دوره را بيان مي كند.

-صورت هاي مالي (financial statement ): مداركي كه اطلاعات مالي يك واحد تجاري را به افراد و سازمان هاي بيروني و خارجي گزارش مي كند.

-نسبت هاي مالي (Ratios financial ): بيانگر ارتباط رياضي به صورت كسر بين ارقام يا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زيان مي باشد. نسبت هاي -مالي شامل: نسبت جاري، نسبت آني، گردش موجودي كالا، گردش حسابهاي دريافتي، دوره وصول مطالبات، حاشيه سود، گردش مجموع دارايي ها، بازده سرمايه

-دارايي جاري : يك دارايي كه انتظار مي رود كه دريك چرخه عادي عمليات واحد تجاري به وجوه نقد تبديل، فروخته و يا مصرف شود.دارايي جاري شامل موجودي كالا، حسابهاي دريافتني و وجوه نقد مي باشد.

-بدهي جاري: يك بدهي كه انتظار مي رود ظرف يكسال يا يك چرخه عادي عمليات واحد تجاري پرداخت شود. بدهي جاري شامل اسناد پرداختني، بستانكاران، جاري شركاء وام هاي دريافتني، كسورات حقوق و مزايا و بسته بندي و حمل جاري (current ratio)-: داراييهاي جاري تقسيم بربدهيهاي جاري است.

-داراييهاي جاري شامل : وجوه نقد، حسابهاي دريافتني و موجودي كالا مي باشد.

-بدهي هاي جاري شامل : اسناد پرداختني، بستانكاران، جاري شركاء وام هاي دريافتني كسورات حقوق مزايا و بسته بندي و حمل

-نسبت آني (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمايه گذاري كوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهاي دريافتني به مجموع بدهي هاي جاري .

-نسبت گردش موجودي كالا (inventory): نسبت فروش به موجودي كالا مي باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات مي باشد. نسبت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به متوسط موجوي كالا نيز نسبت گردش موجودي كالا مي باشد.

-بهاي تمام شده كالاي فروش رفته : بهاي تمام شده كالايي كه واحد تجاري به مشتريان فروخته است اين هزينه بزرگترين هزينه واحد بازرگاني است. كه شامل : موجودي كالا در اول دوره + خريد طي دوره +هزينه توليد كسر مي شود از موجودي پايان دوره

-نسبت گردش داراييهاي قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده كارايي بالاي مديريت شركت در استفاده از داراييهاي ثابت شركت مي باشد.

دارايي هاي ثابت درترازنامه شامل داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود مي باشد.

-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت ميانگين حسابهاي دريافتني به فروش روزانه حسابهاي دريافتني شامل : اسناد دريافتني، تنخواه گردان، جاري مشتريان، بدهكاران، پيش پرداختها و سپرده وسفارشات مي باشد.

مقدمه

مطالب اين فصل به دو بخش تقسيم شده است كه يك بخش آن اطلاعاتي دررابطه با تاريخچه شركت و نوع فعاليت هاي شركت و چارت سازماني شركت را بيان مي كند وبخش دوم نيز مطالب علمي دررابطه با مديريت مالي و تعريف نسبت هاي مالي وغيره را بيان مي كند.

تاريخچه شركت

شركت تهيه دسته بندي مواد غذايي ماني لذيذ با مسئوليت محدود درتاريخ 13/5/81 شروع به فعاليت كرده است مركز اصلي شركت در كيلومتر 6 جاده مخصوص كرج مي باشد اين شركت از تاريخ فوق تا مدت نامحدود فعاليت دارد. نوع فعاليت هاي شركت خدماتي مي باشد و تعداد كاركنان آن 140 نفر مي باشند و به دليل اينكه موسسه خدماتي است توليد ندارد و محصولات توليدي آن نيز تهيه وطبخ غذا و كليه خدمات غذايي مي باشد. فعاليت هاي شركت شامل تهيه، توزيع و طبخ غذا- دادن سرويس به رستوران و هتل ها –انعقاد قرارداد با رستوران و هتلها و شركت هاي خصوصي دولتي –واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز بازرگاني – اخذ اعطاي نمايندگي در داخل وخارج كشور و شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي – گرفتن وام از كليه بانكهاي كشور مي باشد.

 

سال مالي شركت از اول فروردين ماه سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد و رسيدگي به حساب و ترتيب تقسيم سود و زيان شركت درآخر اسفند ماه هرسال جاري مي باشد.

عمده ترين مشتريان شركت از طريق مناقصه تعيين مي شوند. نحوه‌ي شركت در مناقصه بدين صورت مي باشد كه شركت هاي مورد نياز براي تهيه غذاي كارمندانش جهت وعده شام و ناهار وصبحانه در داخل روزنامه آگاهي مي دهند و پيمانكاران غذا پس از مراجعه به قسمت تداركات شركت مورد نظر رفته و مدارك مناقصه را كه در پاكت الف و ب تهيه شده است را دريافت مي نمايند. در داخل پاكت ها تعداد كارمندان و نوع غذا و دسر ذكر شده است و شركت پيمانكار بايد نسبت به تجربه خود قيمت هر غذا را دهد و يا ميانگين قيمت دهد (ميانگين قيمت بدين صورت مي‌باشد كه انواع غذاها با يك قيمت محاسبه مي شوند كه اين بستگي به نوع شركت دارد.) پيمانكار پس از تكميل فرم مورد نظر پاكت ها را به آن شركت باز مي گردانند و آن شركت درطي جلسه اي پيمانكاران غذا را كه درمناقصه شركت كرده اند جمع‌مي‌كند و پاكت ها ها درحضور همه باز مي كنند شركت درخواست كننده پيمانكاري راكه قيمت آن كمتر از بقيه پيمانكاران و كيفيت غذاي آن بهتر و بالاتر باشد با شناختي كه از آن به عمل آمده و با بازديدي كه از كيترينگ انجام شده آن پيمانكار را برمي‌گزيند.

انواع نسبت هاي مالي

1.نسبتهاي نقدينگي Ratiosliquidity-

نسبت هاي نقدينگي از مقايسه دارائي جاري يا اقلام تشكيل دهنده آن، با بدهي جاري بدست مي آمد و بيشتر اين نسبت ها به صورت عدد يا درصد نشان داده مي شود.

اهم نسبت هاي نقدينگي عبارتند از نسبت جاري و نسبت آن

1-1)نسبت جاري

درنسبت جاري فرض اين است كه دارايي هاي جاري پشتوانه بازپرداخت بدهي هاي جاري شركت است هرچه اين نسبت بالا تر يا بزرگتر باشد قدرت نقدينگي شركت دربازپرداخت بدهي هاي جاري بيشتر خواهد بود.

معمولاً دارايي هاي جاري شامل صندوق، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهاي دريافتني و موجودي كالا مي شوند. بدهي هاي جاري شامل حسابهاي پرداختني، اسناد كوتاه مدت پرداختني، آن بخش از بدهي هاي بلند مدت كه در دوره جاري سررسيد مي شوند، مالياتهاي معوق وساير هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت نشده مي شوند.

درگذشته نسبت جاري 2 يا بيشتر راصرفاُ حاكي از توانائي و قدرت مالي بخصوص دررابطه با تصفيه ديون كوتاه مدت مي گرفتند ولي اكنون اين نسبت را بدون توجه به طرز تركيب اقلام مختلف دارائي جاري و بدون مقايسه آن با سالهاي گذشته آن واحد تجاري و يا با واحدهاي مشابه بي معني مي دانند بطور كلي مي توان گفت كه هرقدر نسبت جاري بزرگتر باشد بستانكاران تأمين بيشتري خواهند داشت زيرا كاملاً واضح است كه وقتي نسبت بزرگتر باشد هرگاه بر دارائي جاري صدمه و لطمه نيز وارد شود باز مي تواند پاسخگوي مراجعه طلبكاران باشد و فقط دگرگونيهاي شديد و ناگهاني و غيرقابل پيش بيني مي بايد بروز كند تا منجر به ناتواني درپرداخت بدهي شود. ولي بايد توجه داشت كه استدلال فوق درهمه احوال صادق نيست و موارد استثناء نيز دارد زيرا تركيب دارايي جاري از لحاظ مبالغي كه در حسابهاي مختلف آن منظور مي باشد اثر بسيار درنتيجه تجزيه وتحليل مي گذارد

درتفسير نسبت جاري مي بايد، نوسانات آن در طول مدت هم توجه داشت. گاه اتفاق مي افتد كه براي بهتر جلوه دادن اين نسبت درصورت هاي مالي درپايان سال به واريز موقت بعضي از اقلام بدهي مي پردازند. و دراوايل سال بعد آن ها را برگشت مي دهند كه اين خود يك نوع حساب آرائي محسوب مي شود.

ايراد نسبت جاري : نسبت جاري نقصي بزرگ دارد و آن اين است كه همه اقلام دارئي جاري از لحاظ نقدينگي يكسان و مشابه درنظر گرفته مي شود و صورتي از اين لحاظ اقلام دارائي جاري را بايد به دو دسته تقسيم كرد:

1.داراي سريع (آني) آنچه نقد است يا درحكم نقد و يا بدون كوششي درراه فروش، نقداً وصول خواهد شد. اين موجودي هاي نقدي اعم از صندوق و بانك و همچنين حسابها و اسناد دريافتني را شامل مي شود و به جمع اين ارقام دارائيهاي سيال يادارائيهاي آني اطلاق مي شود.

2.دارايي جاري غيرسريع (غيرآني) : اقلامي از دارائي جاري كه مي بايد ازطريق فروش به پول نقد، يا مطالبات تبديل شوند. كليه انواع موجودي هاي جنسي اعم از كالا ومواد دراين طبقه هستند. از لحاظ كوتاه مدت به آساني مي توان دريافت كه دارائي آني (درمقام مقايسه با موجودي جنسي) بيشتر مي تواند تأمين طلب بستانكاران محور اتكا قرار گيرد زيرا كالا مستلزم فروش است تا مبناي نقدي پيدا كند و فروش امري است كه فرمان و مبلغ آن درآينده تحقق مي يابد.

2-1)نسبت آني:

نسبت آني درمقايسه با نسبت جاري دقيقتر ومحافظه كارانه تر مي باشد. حدمطلوب اين نسبت را نيز استاندارد صنعت تعيين مي كند. اما به عنوان يك اصل كلي بهتر است كمتر از يك نباشد. مبناي استدلال عدد يك دراين است كه دارايي هاي آني شركت براي پرداخت بدهي هاي شركت بايستي بيش از آن يا برابر آن باشد.

نسبت آني يكي از مفيدترين نسبت هاست. اين نسبت به وضوح نشان ميدهد كه آن قسمت از دارائي جاري كه از لحاظ ارزش، ثبات بيشتري دارد و احتمال كاهش درآن كمتر است تا چه ميزان مي تواند پشتوانه طلبكاران كوتاه مدت قرار گيرد.

2.نسبت هاي فعاليت (كارايي) activity Ratios

با استفاده از نسبتهاي فعاليت كارايي شركت به لحاظ مديريت بردارايي ها مورد سنجش قرار ميگيرد. كارايي دراين نسبت يعني گردش سريع اقلام دارايي درمحاسبه اين نوع نسبتها برروي برخي اقلام دارايي مانند موجودي كالا يا حساب بدهكاران تأكيد بيشتري مي شود و درساير موارد به كل فعاليت شركت توجه مي شود.

1-2) نسبت گردش موجودي كالا (Inventery tuknouer ratio)

با اين نسبت گردش موجودي كالاي شركت يعني تعداد دفعات فروش موجودي كالا محاسبه مي شود و براي محاسبه آن بهاي تمام شده كالاي فروش رفته برموجودي كالاي تقسيم مي شود اين نسبت بيشتر در شركتهاي تجاري (عمده فروشي و خرده فروشي) كاربرد دارد. اين نسبت نشان مي دهد كه شركتهايي كارا هستند كه بدون انباشت كالا بتوانند فروش زيادي داشته باشند. يعني از نگهداري كالاهاي راكد جلوگيري كرده و مديريت موجودي كالا باسفارشات به موقع و تنظيم گردش موجودي كالا به طور صحيح انجام دهند.

هرچقدر اين نسبت بالاتر باشد به طور معمول و درصورت ثابت بودن ساير عوامل نشان دهنده كارايي بيشتر مديريت موجودي كالا مي باشد. و براي جلوگيري از تأثير نوسانات فصلي موجودي كالا درنسبت فوق مطلوب آن است كه ميانگين سالانه موجودي ها منظور گردد.

اگر تعداد روزهاي سال 360 براين نسبت تقسيم شود دوره متوسط سرمايه گذاري برروي موجودي كالا بدست مي آيد.

2-2) نسبت گردش مجموعه دارايي ها total assets turnouer ratio

(مرتبه)

با استفاده از اين نسبت مي توان رابطه بين ارزش دارايي ها و حجم فعاليت يك سال شركت را محاسبه نمود اين نسبت به منظور ارزيابي توانايي به كارگيري موثر كل دارايي هاي شركت به كار مي رود. اگر اين نسبت با نسبت گردش دارايي هاي ثابت مورد استفاده قرار گيرد مي تواند حاوي اطلاعات مفيدي باشد مثلاً اگر نسبت گردش دارايي هاي ثابت مطلق با ميانگين صنعت باشد اما نسبت گردش مجموعه دارايي ها پايين تر از ميانگين صنعت باشد مي تواند نشان دهنده اين واقعيت باشد كه عدم استفاده كارآمد از دارايي هاي شركت به دليل نگهداري بيش از حد دارايي جاري شركت مي باشد.

3-2) نسبت گردش دارايي هاي ثابت fixed assetsturnover ratio

اين نسبت نشان دهنده استفاده كارآمد از دارايي هاي ثابت شركت است و هرچقدر بالاتر باشد نشان دهنده كارايي بالاي مديريت شركت دراستفاده از دارايي هاي ثابت بوده است

منابع و مآخذ:

 

- سري گام، اوجين اف؛ گاينسكي، لوئيس سي؛ دي وز، فيليپ آر،1382، مديريت مالي، مترجم : علي، پارسائيان؛ چاپ اول، تهران، ترمه

- اكبري؛ فضل الله، 1374 ، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسي

- نوو؛ ريموندپي،1379، مديريت مالي، مترجم: جهانخاني، علي؛ پارسائيان،علي؛ چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت

- فردوستون؛ يوجين بريگام، 1362، مديريت مالي، مترجم : عبده تبريزي، حسين؛ مشيرزاده مويدي، پرويز؛ چاپ بيست و چهارم، تهران، موسسه انتشارات آگاه

- ترازنامه سال 82 شركت ماني لذيذ

- ترازنامه سال 83 شركت ماني لذيذ

- صورت سود و زيان 82 شركت ماني لذيذ

- صورت سود و زيان سال 83 شركت ماني لذيذ

- صورت جريان هاي نقدي

اساس نامه سود و زيان

كاربرگ مقايسه نسبتهاي مالي


 

تعداد صفحات:100

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 6,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه توجه: دوستانی میان پیام میدن این سیستم شما چیه؟؟ شما اگه صفر تا صد توضیحات رو کامل بخونید ، اون موقع متوجه میشید ما گفتیم این روش چیه؟! پس حتما تا آخر توضیحات رو بخونید.( با این سیستم یاد میگیری چطوری از صفر با همین موبایلت روزی ۳۰ الی ۳۰۰ هزار تومن ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر، موفقیت و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) سلام دوست عزیزم، ما در بین افراد موفق آمریکا، فیلسوف تجاری آمریکایی یعنی آقای جیم ران که خودش استاد چهار استاد ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

دانلود برنامه رستاخیز مردگان

کتاب رستاخیز مردگان با ترجمه فارسی فرمت فایل:APK حجم:10مگابایت کتاب نکرونومیکون رستاخیز مردگان (همراه با ترجمه فارسی آن) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند. نام دیگرش اما الضعیف است. نویسنده اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ۶۹۹ ...

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت ...

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد اینترنتی

بسته کسب درآمد آسان از اینترنت روزانه ۵۰۰ هزار تومان تا ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان مناسب برای تمامی افراد با هر سن و دانشی میتواند زندگیت را عوض کند این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید فروش خود را با این اموزش چندین برابر کنید وضعیت پکیج : کاملا فعال جدیدترین نسخه : $(نسخه ...

دریافت فایل : کسب درآمد اینترنتی
نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 400نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 تعداد مجموع سوالات: 400نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه 2 می باشد که در ادامه می ...

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول ViRGooL.net ---- پاورپوینت و مقاله موضوع : پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی مباحث پاورپوینت : - مقدمه - تعریف ...

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

معرفی کتاب:(نجات از مرگ مصنوعی)کتابی ارزشمند حاوی شش مقاله گرانبها درباره پزشکی سنتی -بخشی از فهرست: - یک مطلب قابل پروا اشخاصی که امروزه دچار به بیماری چشم هستند، -پرهیز عمومی ااز غذاهای مولد سوداا و غیره، -امراضی که از زیدی تباهی خون فرآوری می شود، -درر مرض صداع (درردسر) -در ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5میلیونی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ ...

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

کتاب پرفروش مغز گرسنه+کسب درآمد تضمینی

شاید تعجب کنید از این حرف ولی بدون اقرار این یک کتاب مقدس است میپرسید چرا چرایش را در ادامه خواهید فهمید در این کتاب یاد خواهید گرفت که هدف های بزرگ و رویاهای بلند پروازانه داشته باشید. پایتان را از گلیم خود فراتر گذاشته و خود را از باب ارباب رعیتی نجات ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به ...

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

// جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین ...

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با -متد گروتالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر- پکیج منحصر به فرد افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید 2019 (Grow Taller Dynamic) آموزش های ویدیویی جهت راحتی شما عزیزان اختصاصی از سایت Mss8.ir اگر تصور می‌ کنید که به ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت ...

مرجع دانلود کتب مختلف و همچنین پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما