مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

نظرسنجی سایت

سلام دوست گرامی، از چه طریقی با ما آشنا شدید؟ بابت نظر ارزشمندتون سپاسگزاریم

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 214
  • بازدید دیروز : 1499
  • بازدید کل : 852213

دانلود مقاله مدیریت ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي


دانلود مقاله مدیریت ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي

دانلود مقاله مدیریت ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي

 

چکيده

هدف تحقيق ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمانی است. اين مقاله بر اساس يافته‌هاي تحقيق ميداني در شرکت‌هاي فعال در زمينه صنعت نرم افزار شکل گرفته است. براي تدوين چارچوب نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمان مبناي ارزيابي اثر مديريت دانش بر فرآيندهاي سازماني قرار گرفت. در اين تحقيق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و اجراي مصاحبه‌هاي اکتشافي، مؤلفه‌هاي اثرگذار مديريت دانش بر بخش‌هاي مختلف سازماني استخراج؛ و از طريق تحقيق زمينه يابي و ابزار پرسش‌نامه مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس با استفاده از پرسش‌نامه هر کدام از مؤلفه‌هاي تحقيق مانند فرآيندهاي مديريت دانش، نوآوري(فردي ،گروهي و سازماني)، مهارت‌هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان مورد سنجش قرار گرفتند. از مدل معادلات ساختاري و نرم افزاریLISREL جهت بررسي روابط ميان مؤلفه‌ها استفاده شد و در پايان صحت روابط مؤلفه‌ها در مدل مفهومي مورد تأييد قرار گرفت.

واژه‌های کليدي : مديريت دانش، استراتژي رقابتي تمايز،زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمان،نوآوري، توسعه مهارت‌هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان از خدمات.

Evaluating knowledge management effect on differentiation competitive strategy creation via organization value chain

Ghasem Ansari Ranani

Associate professorAllameh Tabatabai University

Mohamad Ghasemi Namaghi

Assistant professor

Shahid ChamranUniversity

Abstract

The purpose of this research is evaluating knowledge management effect on differentiation competitive strategy creation via organization value chain .this article based on results of a survey conducted in software system firms .for designing conceptual framework we review the literature and history of research include of definitions, concepts, models and research finding of others. we use organization value chain model as a base to evaluate knowledge management effect on organizational processes .at first we perform exploratory studies such as text analysis and conducting interview and then evaluate effect of knowledge management indexes on different organization parts via survey method .we use questionnaire to measure KM processes ,innovation (individual, group and organizational) .employees special skills and customer satisfaction .we use structural equation model and LISREL software to examine relationship between variables .finally the variable relationships in conceptual model confirmed.

Keywords: knowledge management (KM), differentiation competitive strategy ,organization value chain,innovation, employees special skills, customer satisfaction.

مقدمه

در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات، دانش به عنوان عامل اساسی و منبع حياتي سازمان‌ها در عرصه رقابت، براي دست‌يابي به مزيت رقابتي پايدار محسوب مي‌گردد. همگام با چرخش از سوي اقتصاد مبتني بر صنعت به اقتصاد مبتني بر دانش، سازمان‌ها نيز خود را بر آن داشته‌اند تا با تكيه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فرآيند كسب و كار توان رقابتي خود را افزايش دهند. براي پاسخ به اين سؤال مهم كه چرا اصولاً برخي سازمان‌ها در صحنه رقابت موفق هستند؟ نيازمند درك نقش حياتي دانش در آنها مي‌باشيم. به طور كلي سازمان‌ها به دو دسته از دارايي‌ها ( سرمايه ) تكيه مي‌كنند: دارايي‌هاي ملموس و دارايي‌هاي ناملموس. آنچه تا چندي پيش اهم توجه سازمان‌ها را به خود جلب كرده بود كسب و بهينه سازي دارايي‌هاي ملموس مانند ماشين آلات و تجهيزات بوده است. اما امروزه سازمان‌ها دريافته‌اند كه دارايي‌هاي ناملموس مانند سرمايه فكري، تجربيات، دانش سازماني و اطلاعات موجب موفقيت و بقاي آن‌ها مي‌شود. امروزه شركت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد به آنچه مي‌دانند ( سرمايه فكري ) بيش از آنچه دارند ( سرمايه مادي ) اهميت بدهند. سازمان‌ها با درك اهميت و نقش حياتي مديريت دانش اشتياق وافري به اعمال اين سيستم‌ها از خود نشان مي‌دهند. اما واقعيت اين است به دليل عدم وجود تصويری روشن از آنچه مي‌خواهند به آن دست پيدا كنند، نمي توانند به صورت ايده آل و مطلوب اين سيستم‌ها را طراحي و اجرا كنند. در صورتي که فرآيندهاي مديريت دانش مانند خلق دانش، کسب دانش،نشر دانش، کاربرد و نگهداري دانش به شيوه اي نظام مند و برنامه ریزی شده در سازمان‌ها اعمال شود مي‌توان شاهد اثرات شگرف آن در ايجاد مزيت رقابتي در بخش‌هاي مختلف سازمان بود. براي اينکه بتوانيم ضرورت توجه به اجراي طرح‌هاي مديريت دانش در سازمان‌ها را مطرح کنيم نیازمند شناسایی دقیق نتايج استفاده از این طرح‌ها در بخش‌هاي مختلف سازمان هستیم تا کنون تحقيقات زيادي درباره مفهوم و فرآيندهاي مديريت دانش انجام شده است اما سازمان‌ها و شرکت‌ها به دنبال چيزي فراتر از اين مي‌باشند؛ امروزه در شرايط سخت رقابتي سازمان‌ها به دنبال اين هستند که آيا اجراي طرح‌هاي مديريت دانش مي‌تواند براي آنها عامل ايجاد تمايز و مزيت رقابتي باشد؟ از اين رو تحقيق پيرامون مديريت دانش با محوريت بررسي اثرات آن بر فرآیندهاي مختلف سازمان ضروری به نظر می‌رسد. مديريت دانش به عنوان ساز و کار اعمال فرآيندهايي در سطح فردي،گروهي و سازماني جهت ايجاد شرايطي که دانش و اطلاعات بتواند در زمان مناسب در اختيار افراد قرار بگيرد،تا کنون در محافل علمی و سازماني مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است.عمده اين تحقيقات پيرامون زير ساخت‌ها، فرآيندها، ساز و کارها، ابزارها و در موارد محدودي اثر آن بر برخي از عوامل مانند بهره وري، سودآوري يا عوامل ايجادکننده مزيت رقابتي مانند نوآوري مورد مطالعه قرارگرفته است.تحقيق و مطالعه پيرامون مديريت دانش از منظر محتوايي گر چه مي‌تواند در بسياري از موارد مديران و ساير کنش‌گران سازماني را نسبت به شناخت و آگاهي از چيستي مديريت دانش رهنمون باشد اما به تنهايي کافي نيست. در شرايط موجود مديران به عنوان کنش‌گران اصلي سازمان به موضوع‌های سازماني از منظر کارکردي و اجرايي مي‌نگرند و اهميت و ضرورت اعمال يک ساز و کار را از طريق ارزيابي اثرات و کارکردهاي آن مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.همچنين عمده تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت دانش از منظر کارکردي به ارزيابي اثر مديريت دانش بر يک عامل مانند نوآوري يا مديريت روابط با مشتريان متمرکز شده‌اند و از نگاهي جامع به اين موضوع غفلت نموده اند.با توجه به اين موارد در اين تحقيق بر آن شديم تا با رويکردي جامع اثرات مديريت دانش را بر بخش‌هاي کارکردي مختلف سازمان مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم.

پرسش‌هاي پژوهش

مديريت دانش بر زنجیره ارزش فعاليت‌هاي شرکت‌هاي فعال در صنعت نرم افزار چه تأثیری دارد؟

آيا ميان مديريت دانش و پشتيباني از تصميم گيري مديران رابطه‌ی‌ معني داري وجود دارد؟

آيا ميان مديريت دانش و توسعه‌ی مهارت‌هاي تخصصي نيروي انساني رابطه‌ی‌ معني داري وجود دارد؟

آيا ميان مديريت دانش و نوآوري در ارائه خدمات و محصولات رابطه‌ی معني داري وجود دارد؟

آيا ميان مديريت دانش و بهبود مديريت روابط با مشتريان رابطه‌ی معني داري وجود دارد؟

آيا ميان مديريت دانش و توسعه‌ی بازار محصولات و خدمات رابطه‌ی معني داري وجود دارد؟

مديريت دانش چه تأثیری بر توسعه مهارت‌هاي تخصصي نيروي انساني دارد؟

مديريت دانش چه تأثیری بر نوآوري در ارائه‌ی خدمات و محصولات دارد؟

مديريت دانش چه تأثیری بر افزايش رضايت مشتريان از خدمات دارد؟

مباني نظري تحقيق

تعاريف و مفاهيم

درباره مديريت دانش تعاريف متعدد و متنوعي ارائه شده است كه با توجه به زاويه ديد صاحبنظران و میزان توجه هر یک به عاملي خاص، نوع تعريف آنها از يكديگر متمايز مي‌شود
(O Dell,1996: 76-82) .

جدول (1) تعاريف مديريت دانش

محقق

تعريف

جونز[1] (2005)

رويكردي يكپارچه و نظام مند در جهت تشخيص، مديريت و تسهيم كليه دارايي‌هاي فكري شامل پايگاه‌هاي داده، مستندات، رويه‌ها و سياست‌ها و تجارب موجود در ذهن افراد

دانرام[2] (2005 )

كاربرد نظام مند و هدفمند معيارهايي جهت هدايت و كنترل دارايي‌هاي دانش ملموس و ناملموس سازمان با هدف استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت خلق دانش جديد، ايجاد ارزش، ابداع و بهبود.

اودل[3] (2000)

مديريت دانش رويكردي نظام مند، جهت يافتن، درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش مي‌باشد.

اسميت[4] (2003)

ساز و كاري جهت ايجاد محيط كاري كه در آن دانش و تخصص به آساني توزيع شود و ايجاد شرايطي كه دانش و اطلاعات بتواند در زمان مناسب در اختيار افراد قرار گيرد به گونه اي كه آنها بتوانند بصورت موثرتر و با كارايي بيشتر فعاليت كنند.

چو[5] (2005)

چارچوبي براي اعمال ساختارها و فرآيندهايي در سطوح فردي، گروهي، سازماني در جهت اينكه سازمان بتواند از آنچه مي‌داند ياد بگيرد و در صورت نياز دانش جديد را كسب كند تا براي مشتريان و ذي‌نفعانش ارزش خلق كند. چنين چارچوب مديريتي افراد، فرآيندها و فناوري را در جهت توسعه پايدار عملكرد يكپارچه مي‌كند.

بكمن[6] (2004)

ساز و كاري براي دستيابي به تخصص، دانش و تجربه كه قابليت‌هاي جديد را فراهم مي‌كند، عملكرد بهتري را موجب مي‌شود، نوآوري را تشويق مي‌كند و ارزش مطلوب ذي‌نفعان را افزايش مي‌دهد.

 

الگوي SECI : فرآيند خلق و تبديل دانش

پيش از بيان الگوي SECI لازم است تا مفهوم پايه اي (بي اي) تحليل شود. بي اي(BA)؛ مفهومي ژاپني و به معني مكان[7] است. اين مفهوم که نخستين بار توسط كيتارو نيشيدا[8]، ارائه شده، به معني مكاني مشترك براي برقراري روابط مي‌باشد. اين مكان مي‌تواند فيزيكي ( اداره و دايره كاري )، مجازي ( نامه الكترونيك و كنفرانس تصويري ) يا تركيبي از اين دو باشد. آنچه مفهوم (بي اي) را از تعاملات عادي افراد متمايز مي‌كند، چنین فضایی، مفهوم خلق دانش مي‌باشد. (بي‌اي) بستر ارتقای دانش فردي و جمعي را فراهم مي‌كند. دانشي كه حاصل تجارب و انديشه‌هاي ديگران مي‌باشد، قابل حصول توسط افراد دیگر است. در واقع بي اي محتوايي را فراهم مي‌كند كه فرآيند خلق دانش و انتقال آن شكل بگيرد. اين فضا مي‌تواند در گروه‌هاي كاري، گروه‌هاي غير رسمي، تيم‌هاي پروژه اي، جلسات موقتي يا در تماس با مشتريان شكل بگيرد(Blacker ,1995: 1021-1046).

References

1- Alvani , Seyed Mehdi and Danai fard Hasan (1998), Qualitative Research Method in Management, Tehran, safar publication

2- Doas ,da (1997), Survey in Social Science , translated by hoshang naebi ,Tehran , ney publication.

3- Blackler, F. (1995), “Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpretation”, Organization Studies, Vol. 16 No. 6, pp. 1021-46.

4- Bukowitz W. R., Williams R. L. The Knowledge Management Fieldbook, Pearson Education Limited: London, 1999.

5- Firestone, J.M. (2001), ‘‘Estimating benefits of knowledge management initiatives: concepts, methodology, and tools’’, Journal of Knowledge and Innovation, Vol. 1 No. 3, pp. 13-27.

6- Hafez nia , Mohamad Reza (1998) , Introduction on Research Method in Human Science ,Tehran ,samt publication

7- Hoyle, Rick H. (2000), “Structural equation modeling: concepts, issues, and applications”, california SAGE

8- Jones, D. (2003), “Knowledge management and technical communication: a convergence of ideas and skills”, available at: https://faculty.washington.edu/markh/tc400

9- Nonaka, I. and H. Takeuchi, The Knowledge Creating Company, OxfordUniversity Press, Oxford, 1995.

10-O’Dell, C. (1996), “A current review of knowledge management best practice”, Conference on Knowledge Management and the Transfer of Best Practices, Business Intelligence, London.

11-Porter, M.E. (1989), “How competitive forces shape strategy”, Harvard Business Review, Vol. 57No. 2, pp. 137-45.

12-Smith, R. (2001), “A roadmap for knowledge management”, available at: www2.gca.org/knowledgetechnologies/2001/proceedings

13-Spender, J.C. (1996), “Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm”, Strategic Management Journal, Vol. 17, pp. 45-62.

14-Wiig, K. (1997), “Knowledge management: an introduction and perspective”, Journal of Knowledge Management, Vol. 1 No. 1, pp. 6-14.

15-Zack, M.H. (1999), “Developing a knowledge strategy”, California Management Review, Vol. No. 3, pp. 125-145

 

تعداد صفحات:52

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 11,900 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش مولف: دکتر محمدحسن میرزامحمدی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و آزمون استخدامی آموزش و پرورش فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 266 ...

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

گرو تالر داینامیک روش جهانی برای افزایش قد سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا بشوید چند نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستانم با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو ...

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسیدکتر غلامحسین جوانمردانتشارات پیام نور ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه مود شده برنامه فالورگیر اینستاگرام دریافت فالور و لایک و کامنت بدون پرداخت هیچ هزینه ای دریافت سکه بدون نیاز به فالو کردن دریافت بی نهایت فالور و لایک در روز امروز و در این پست بی نظیر قصد ارائه نسخه هک شده دیگری از برنامه های فالو و لایک و... را داریم در این برنامه که ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط وحی کودک کتب قدیمی ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

معرفی کتاب:(دانشنامه اساطیر جهان) نویسنده:رکس وارنر مترجم:ابوالقاسم اسماعیل پور تعداد صفحات:455 زبان کتاب:فارسی حجم فایل:655مگابایت کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

نسخه پی دی اف حجم: 10 مگابایت تعداد صفحه: 336 توضیحات کتاب: آیا به نظر شما قدرت، عامل و یا علم خاصی وجود دارد که تنها بخش محدودی ازمردم به این قدرت مافوق تصور دسترسی داشته و با استفاده از این ابزار زندگی سازنه تنها همه مشکلات خود را برطرف می کنند بلکه به سعادت و ثروتی دست می ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

معرفی کتاب:(نجات از مرگ مصنوعی)کتابی ارزشمند حاوی شش مقاله گرانبها درباره پزشکی سنتی -بخشی از فهرست: - یک مطلب قابل پروا اشخاصی که امروزه دچار به بیماری چشم هستند، -پرهیز عمومی ااز غذاهای مولد سوداا و غیره، -امراضی که از زیدی تباهی خون فرآوری می شود، -درر مرض صداع (درردسر) -در ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

رمان درخت انجیر معابد آخرین اثری بود که از احمد محمود منتشر شد.(درخت انجیر معابد) از بسیاری جهات این رمان در ادبیات ایران کم نظیر است.(درخت انجیر معابد) از جملهٔ این ویژگی ها به تعدد پرسوناژهای اثر می توان اشاره کرد.(درخت انجیر معابد) در این رمان حدود ۲۴۰ شخصیت خلق شده که حدود ۶۰ ...

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

World soccer winning Eleven3 -Japan for free on Android _this is good game for a smartphone or tablet. بازی فوتبال winning Eleven3 (الون۳) اندروید اورجینال نسخه ژاپنی توسط شرکت کونامی (konami)با پیشرفت هایی دوباره منتشر شد. ( اجرای تمام بخشهای بازی همراه با صدا) یکی از جذاب ترین و خاطره انگیز ترین بازی پلی استیشن ...

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3 شبیه ترین قرارداد اجاره نامه به قرارداد اتحادیه املاک ایران اگر میخواهید یک قرارداد با رعایت تمامی مقررات اتحادیه و قانون اساسی داشته باشید این فایل را دانلود کنید. تمامی بند ها مشابه با مفاد قرارداد اتحادیه میباشد. این اجاره نامه برای ...

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

معرفی کتاب:(جهان همچون اراده و تصور) نویسنده:آرتور شوپنهاور تعداد صفحات:635 حجم فایل:57مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:انگلیسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 توجه:متن کتاب انگلیسی می باشد ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور نکات مهم کتاب داوری تجاری بین الملل عبدالحسین شیروینکات ازمونهای پیام نورنمونه سوالات ادوار گذشته نمونه سوالات تا نیمسال اول 97-98 به روز شد سوالات نیمسال دوم 97-98 اضافه شد سرفصل تا ابتدای جرح داوران است. اگر ميخواين نمره خوب ...

118 مشهد

118 مشهد

دفتر تلفن 118 مشهد نرم افزار جهت پیدا کردن شماره و آدرس تلفن های ثابت مشهد این نرم افزار دارای قفل امنیتی میباشد جهت استفاده کد زیر را در هنگام استفاده از نرم افزار وارد کنید : sadra ...

دریافت فایل : 118 مشهد
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

عنوان کتاب: زندگی خود را دوباره بیافرینید نویسنده: جِفری ای. یانگ، جنِت اس.کلونسو مترجم: حسین حمیدپور، الناز پیرمرادی، ناهید گلی زاده فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 53 حجم کل فایل ها: 825 مگابایت مدت زمان پخش: 24 ساعت و 30 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: کتاب ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما