مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

نظرسنجی سایت

سلام دوست گرامی، از چه طریقی با ما آشنا شدید؟ بابت نظر ارزشمندتون سپاسگزاریم

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 319
  • بازدید دیروز : 648
  • بازدید کل : 911108

دانلود پايان نامه ارشد مديريت دولتي بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت كار امور اجتماعي


دانلود پايان نامه ارشد مديريت دولتي بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت كار امور اجتماعي

دانلود پايان نامه ارشد مديريت دولتي بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت كار امور اجتماعي

 

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................. صفحه

فصل اول: مقدمه ي پژوهش (كليات)‌

1-1مقدمه.............................................................................................................. 2

2-1بيان مسأله پژوهش ....................................................................................... 2

3-1موضوع و سئوال اصلي پژوهش ................................................................. 4

4-1اهميت وضرورت پژوهش ............................................................................. 5

5-1اهداف پژوهش ............................................................................................... 8

6-1كاربردهاي پژوهش ....................................................................................... 8

7-1فرضيه هاي پژوهش ..................................................................................... 9

8-1استفاده كنندگان از نتيجه پايان نامه .............................................................. 10

9-1جنبه جديد بودن و نوآوري طرح ................................................................... 10

10-1روش انجام تحقيق ....................................................................................... 10

11-1روش وابزار گردآوري اطلاعات ................................................................. 11

12-1جامعه آماري وتعداد نمونه ......................................................................... 11

13-1روش نمونه گيري ....................................................................................... 11

14-1روش تجزيه وتحليل اطلاعات ...................................................................... 11

15-1 محدوديت هاي پژوهش............................................................................... 12

فصل دوم:‌ ادبيات و پيشينه ي پژوهش

1-2 تعريف تكريم ................................................................................................ 14

2-2 اهداف تكريم ................................................................................................. 14

3-2 تعريف ارباب رجوع (مشتري) ...................................................................... 15

4-2 انواع دسته بندي مشتريان ............................................................................ 15

5-2 تعريف رضايت مشتري ................................................................................ 15

6-2 مزاياي رضايت مشتري ............................................................................... 16

7-2 تعريف مشتري مداري .................................................................................. 17

8-2 تقسيم بندي كرامت انساني ومشتري مداري ................................................ 17

9-2 تعريف شفاف ومستند سازي ....................................................................... 18

10-2 مراحل مستند سازي .................................................................................. 18

11-2 مفاهيم اطلاع رساني ................................................................................... 22

12-2 پايگاههاي اطلاع رساني .............................................................................. 23

13-2 طبقه بندي شيوه هاي اطلاع رساني ........................................................... 25

14-2 اهم شيوه هاي اطلاع رساني ...................................................................... 29

15-2 تعريف باز مهندسي واصلاح مجدد............................................................. 30

16-2 مفروضات باز مهندسي .............................................................................. 30

17-2 اصول باز مهندسي .................................................................................... 31

18-2 مراحل اصلاح وبهبود سيستم ها و روش هاي انجام كار.......................... 32

19-2 تعريف منشور اخلاقي ................................................................................ 40

20-2 هدفهاي منشور اخلاقي .............................................................................. 40

21-2 تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم ..................................... 41

22-2 مشكلات اجراي منشور اخلاقيات ............................................................... 42

23-2 تعريف فرم نظر سنجي ............................................................................... 43

24-2 مروري بر پژوهش انجام شده در مورد تكريم ارباب رجوع (مشتري مداري)‌ 44

1- مطالعات نظري ............................................................................................... 44

2- مطالعات تجربي ............................................................................................. 45

2-1 پژوهش هاي انجام شده در خارج از ايران ................................................. 45

2-2 پژوهش هاي انجام شده در ايران ................................................................ 50

فصل سوم: روش تحقيق

1-3 مقدمه .......................................................................................................... 57

2-3 روش وابزار پژوهش ................................................................................... 57

3-3 جامعه ونمونه ي آماري وحجم نمونه .......................................................... 58

4-3 روش نمونه گيري ........................................................................................ 60

5-3 تعريف عملي ونظري متغيرها ....................................................................... 60

6-3 روايي وپايايي پرسشنامه ............................................................................. 65

7-3 روش گرد آوري داده ها ............................................................................. 68

8-3 روش تجزيه وتحليل داده ها ........................................................................ 69

9-3 تاريخچه وزارت كار وامور اجتماعي ........................................................... 69

10-3 وظايف وزارت كار وامور اجتماعي ........................................................... 70

11-3 توصيف معاونتها در وزارت كاروامور اجتماعي ....................................... 75

12-3 وظايف معاونتها در وزارت كاروامور اجتماعي ......................................... 76

13-3 وظايف دفتر ارزيابي عمـــلكرد و پاسخگويي به شكــــايات در خصوص

پاسخگويي به شكايات و راهنماي ارباب رجوع .................................................... 94

14-3 تمهيدات واقدامات انجام شده در زمينه تكريم دروزارت كار وامور اجتماعي 98

فصل چهارم :‌يافته هاي تحقيق

1-4 توصيف مشخصات فردي وشغلي مربوط به مراجعين ................................ 105

2-4 توصيف مشخصات فردي و شغلي وسازماني مربوط به كاركنان .............. 108

3-4 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب فرضيه ها ...................... 112

4-4 رابطه بين ميزان تكريم ارباب رجوع و فرضيه ها( پرسشنامه مشتريان)..... 116

5-4 سنجش رابطه بين تكريم ارباب رجـــــوع ومتـــغيرهاي وابسته از طـــريق

آزمـــــــون T (پرسشنامه مشتريان)‌.................................................................... 122

6-4 مقدار ضـــــــــريب همبستگي پيرسون بين طرح تــــكريم ارباب رجوع و

فرضيه ها(پرسشنامه ارباب رجوع)....................................................................... 123

7-4 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌بر حسب فرضيه ها .......................... 124

8-4 رابطه بين تكريم ارباب رجوع وفرضيه ها ( پرسشنامه كاركنان) ................ 130

10-4 سنجش رابطه تكريم ارباب رجوع و متغيرهاي وابســــــــــــته ازطريق آزمونT

(پرسشنامه كاركنان)‌............................................................................................. 137

10-4 مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تكريم ارباب رجوع و فرضيه ها

(پرسشنامه كاركنان) ............................................................................................ 139

فصل پنجم:‌جمع بندي و نتيجه گيري

1-5 مقدمه............................................................................................................. 142

2-5 نتيجه گيري ................................................................................................... 142

3-5 پيشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش .......................................................... 148

4-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي ....................................................................... 149

5-5 خلاصه پژوهش ............................................................................................ 150

فهرست منابع ........................................................................................................ 154

پيوستها

پيوست 1- داده هاي تحقيق

پيوست 2- پرسشنامه

چكيده انگليسي

فهرست جداول

عنوان ............................................................................. صفحه

4-1 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب محل اشتغال (مراجعين) ..... 105

4-2 توزيع فراواني و در صد آزمودني ها برحسب سن(مراجعين)‌...................... 106

4-3 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب جنس (مراجعين) ................. 106

4-4 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب تحصيلات(مراجعين)‌............... 107

4-5 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب وضعيت تأهل (مراجعين)‌....... 108

4-6 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب واحد اشتغال (كاركنان)‌.......... 108

4-7 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب سن (كاركنان)‌........................ 109

4-8 توزيع فراواني ودرصد‌آزمودني ها برحسب جنس (كاركنان)‌....................... 110

4-9 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب تحصيلات (كاركنان)‌............. 110

4-10 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب وضعيت تأهل (كاركنان)..... 111

4-11 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب تاريخ استخدام(كاركنان)... 112

4-12 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع )‌برحـــــسب جلوگيري از اتلاف

وقت وترددهاي اضافي ....................................................................................... 113

4-13 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع) برحسب اطلاع رساني مناسب .. 113

4-14 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب ايجاد منشور اخلاقي به

منظور برخود مشفقانه با ارباب رجوع ................................................................. 114

4-15 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب جلوگيري ازسردرگمي

وصرف هزينه اضافي .......................................................................................... 115

4-16 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع) برحسب جــــــلوگيري از حس

بد بيني درارباب رجوع.......................................................................................... 115

4-17 توزيع فـــــــراواني پاسخگويان (اربــــــاب رجوع)‌برحسب متغير مستقل

(طرح تكريم) ......................................................................................................... 116

4-18 سنجش رابطه بين ميزان تكريم ارباب رجوع و جلوگيري از اتلاف وقت و

ترددهاي اضافي (پرشنامه مشتريان)‌.................................................................... 117

4-19 سنجش رابطه بين ميـــــزان تكريم ارباب رجوع واطلاع رساني مناسب به

مراجعين (پرسشنامه مشتريان)‌............................................................................. 118

4-20 رابطه بين ميزان تكريم ارباب رجوع وايجاد منشور اخلاقي ( پرســشنامه

مشتريان)‌............................................................................................................... 119

4-21 رابطه بين ميزان تكريم ارباب رجوع و جلـــوگيري از سردرگمي وصرف

هزينه هاي اضافي (پرسشنامه مشتريان) ............................................................. 120

4-22 رابطه بين ميزان تكريم وارباب رجوع و جلوگيري از حس بدبيني در ارباب

رجوع ( پرسشنامه مشتريان)‌................................................................................ 121

4-23 سنجش رابطه بين تكريم اربــــــــاب رجوع ومتغيرهاي وابســــته ازطريق

آزمون T (پرسشنامه مشتريان)‌............................................................................. 122

4-24 ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تكريم ارباب رجوع و فرضيه ها

(پرسشنامه ارباب رجوع)....................................................................................... 123

4-25 توزيع فراواني پاسخگويان ( كارمندان)‌برحسب جلوگيري از اتلاف وقت و

ترددهاي اضافي.................................................................................................... 124

4-26 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌برحسب اصلاح ومهندسي‌مجدد در

روشهاي انجام كار. ............................................................................................. 125

4-27 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌برحسب اطلاع رساني مناسب به ارباب

رجوع .................................................................................................................... 126

4-28 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان )‌برحسب ايجاد منشور اخلاقي ....... 126

4-29 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌برحسب نظرسنجي از مراجعان...... 127

4-30 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌ برحسب تشويق كـــــاركنان متعهد

وتنبيه كاركنان خطا كار ....................................................................................... 128

4-31 توزيع فـراواني پاسخگويان (كارمندان)‌بر حسب جلوگيري از سردرگمي و

صرف هزينه هاي اضافي ..................................................................................... 128

4-32 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌برحسب جلوگيري ازحس بدبيني در

ارباب رجوع. ......................................................................................................... 129

4-33 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌بر حسب متغير مستقل (تكريم ارباب

رجوع )‌................................................................................................................... 130

4-34 سنجش رابطه بين تكــــريم ارباب رجوع و جلــــــوگيري از اتلاف وقت و

ترددهاي اضافي (پرشسنامه كاركنان)‌.................................................................. 130

4-35 – رابطــــــه بين تكريم ارباب رجوع واصلاح ومهندسي مجدد در روشهاي

انجام كار( پرسشنامه كاركنان)‌............................................................................. 131

4-36 –رابطه بين تكريم ارباب رجوع و اطلاع رساني منــــــاسب به ارباب رجوع

(پرسشنامه كاركنان)‌............................................................................................. 132

4-37- رابطه بين تكريم ارباب رجوع وايجاد منشور اخلاقي به منـظور برخورد

مشفقانه با ارباب رجوع (پرسشنامه كاركنان)‌....................................................... 133

4-38 رابطه بين تكــــريم ارباب رجوع وجلوگيري وايـــــجاد نظر سنـــــجي از

مراجعان ( پرسشنامه كاركنان)‌............................................................................. 133

4-39 سنجش رابطه بين تكريم ارباب رجوع و تشويق كاركنان متعهد با برخورد

با كاركنان خطاكار............................................................................................... 134

4-40 رابطه بين تكـــــــريم ارباب رجوع وجلوگيري از سردرگمي وصرف هزينه

اضافي (پرسشنامه كاركنان )‌................................................................................ 135

4-41 رابطـــــه بين تكريم ارباب رجـــــوع و جلوگيري از حس بدبيني در ارباب

رجوع (پرسشنامه كاركنان)‌................................................................................... 136

4-42 سنجش رابطه بين تكريم ارباب رجوع و متغـــــــيرهاي وابسته از طريق

آزمون T (كاركنان)‌................................................................................................ 137

4-43 ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تكريم ارباب رجوع و فرضيه ها

(پرسشنامه كاركنان)............................................................................................. 139

فهرست اشكال

عنوان ............................................................................. صفحه

2-1 انواع دسته بندي مشتريان ............................................................................ 15

2-2 روز تحولات تاريخي تئوريهاي مديريت ....................................................... 45

2-3 سه جهت گيري استراتژيك .......................................................................... 46

2-4 شاخص هاي تعيين رضايتمندي مشتريان در صنعت بانكداري ................... 55

3-1 نمودار تشكيلاتي وزارت كار و امور اجتماعي ............................................. 73

فصل اول :

مقدمه‌ي پژوهش (كليات)

1-1 مقدمه:

تكريم[1] انسان به عنوان متعالي ترين مخلوق پروردگار در قرآن كريم بدان اشاره شده است آدمي به لحاظ دارا بودن قوة ناطقه افضل موجودات است و برتراز آنان مي‎باشد زيرا در پرتو اين خصيصه ذاتي ارتباط با عالم ماده و معنا و همنوع خود پيدا مي‎كند.

ضرورت برآورده شدن احتياجات بشر تعامل و ارتباط بين آنان را پديد مي‎آورد و از همين زمان بود كه ارزشها و هنجارها رفته رفته جاي خود را به عنوان يك ركن و استوانه مهم در جوامع مستحكم نمود. امروزه به جد دريافته ايم احترام به ديگران چه در محيط خانواده، جامعه، اداره و … مستلزم تكريم و جلب رضايت طرفين مي‎باشد.

در نظام اداري كشور ما برآورده نمودن خواسته و امورات مراجعه كننده همواره مورد تأكيد مسئولين امر و كارمندان شريف دولت بوده است كه اين مهم در برنامه سوم توسعه اقتصادي سياسي و برنامه هاي هفتگانه تحول اداري به عنوان يكي از ضروري ترين اهداف اجراي برنامه هاي مذكور در سطح نظام اداري دولت پاسخگو و خدمتگزار مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

2-1 بيان مسأله‌ي پژوهش

تكريم ارباب رجوع به عنوان كليد واژه‌ي اين پژوهش است. يكي از هدف هاي اصلي هر سازمان جلب رضايت مشتريان و خدمات گيرندگان از طريق ارايه خدمات با كيفيت مطلوب است. در نظريه هاي نوين مديريت، توجه به اصل مشتري مداري[2] و جلب رضايت متقاضيان خدمات به عنوان يكي از جهت گيريهاي اصلي تلقي مي‎شود و مولفه هايي از قبيل سرعت، صحت و دقت در انجام كار مراجعان، چگونگي رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان و اطلاع رساني مناسب، عواملي هستند كه موجب رضايتمندي خدمت گيرندگان و مراجعين دستگاههاي دولتي مي‎شوند.

تاكنون مقوله رضايت[3] خدمت گيرندگان در نظام اداري كشور كمتر مورد توجه بوده است و دستگاههاي اجرايي اغلب بازخوردي از خدمات ارايه شده دريافت نكرده اند و گردآوري ديدگاههاي مراجعان و اعمال آن در فرايند كار، جايگاهي نداشته است. همين نكته موجب آن شده است كه شيوه هاي سنتي انجام كار كمتر مورد تجديدنظر قرار گيرد و به خصوص در زمينه اطلاع رساني[4] به خدمات گيرندگان و آگاه كردن آنان از چگونگي انجام خدمات و اسناد و مدارك لازم، اقدام موثري انجام نگرفته است و مراجعان اغلب با رفت و آمدهاي مكرر به دستگاه خدمت دهنده موفق شده اند خدمات موردنظر خود را دريافت كنند. به دليل اينكه روش هاي انجام كار مستند نشده است. كاركنان دستگاههاي اجرايي در برخي موارد قوانين و مقررات را به ميل خود تفسير كرده اند و دشواريهايي در زمينه خدمت دهي ايجاد شده است.

چگونگي رفتار با مراجعان و برخورد با آنان را نيز بايد به نكته هاي پيشگفته اضافه كرد كه بعضاً به صورت رفتار نامناسب و غيرمحترمانه نمايان مي‎شود و علي رغم تأكيد ارزشهاي مذهبي، به اين امر توجه كمتري شده است. همچنين محيط و فضاي اداري خدمت دهي به مراجعان مطلوب و مناسب نيست. در بسياري موارد مراجعه كنندگان از مداركي كه بايد براي انجام امور ذيربط تهيه كنند و مدت زمان و مراحل انجام كار و نهايتاً مكان هايي كه بايد به آن مراجعه كنند بي اطلاع اند و اين باعث اتلاف هزينه هاي اضافي، اتلاف وقت در ترددهاي اضافي، از دست رفتن فرصتها، گرفتاري و سردرگمي مراجعين، اتلاف وقت كاركنان در توجيه مراجعين و ارايه اطلاعات، اتلاف سرمايه، از بين رفتن جو اعتماد عمومي، پيدايش حس بدبيني نسبت به دستگاهها- اختلال در انجام امور مديريت، پيدايش حس ناكارآمدي، گشته است.

به همين منظور و با توجه به موارد فوق الذكر اين تحقيق مي‎تواند مديران و مسئولان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه ريزي و بودجه كشور و همچنين ديگر سازمانهاي دولتي را در ايجاد سازوكارهاي لازم در ارايه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب كاركنان با مراجعان و نهادينه شدن موضوع رضايتمندي، مراجعان به دستگاههاي دولتي و همچنين در ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري كمك و ياري دهد.

3-1 موضوع و سوال اصلي پژوهش :

اين پژوهش به منظور اندازه گيري ميزان رضايت ارباب رجوع از اجراي طرح تكريم در وزارت كار و امور اجتماعي و تعيين عوامل مؤثر بر طرح تكريم از ديدگاه ارباب رجوع انجام مي‎شود. اين پژوهش در صدد است كه مشخص كند آيا اجراي طرح تكريم باعث تسهيل كار[5] ارباب رجوع و اطلاع رساني مناسب به ارباب رجوع گشته است و در پي اين سوال سوال كلي تر اينكه آيا اجراي اين طرح باعث اصلاح و مهندسي مجدد[6] روشهاي انجام كار گرديده و توانسته به طور بنيادي ساختار و سلسله مراتب را تغيير دهد. بر اساس اين پرسشها موضوع پژوهش حاضر: «بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم از ديدگاه ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي» در نظر گرفته شده است.

4-1 اهميت و ضرورت پژوهش :

مي‌دانيم كه تداوم حيات و ادامه روند فعاليت هاي هر سازمان به مشتريان آن سازمان وابسته است و رضايت مشتري ضامن موفقيت سازمان ها در محيط هاي رقابتي است مشتريان زماني رضايت خواهند داشت كه سازمان نيازهاي آنها را بشناسد، خود را متعهد بداند كه نقطه نظرهاي آنها را بداند و كاركناني داشته باشد كه رضايت مشتري را در زمرة اهداف اصلي خود قرار دهند.

اين حركتي است كه در آن نحوه ارايه خدمات شفاف تر و بهينه تر مي‎شود. رابطه بين مردم و مسئولان و دست اندركاران و كارگزاران نظام را مستحكم تر و پايدارتر كرده و ابزاري قوي و محكم در جهت ايجاد و حفظ انسجام ملي خواهد بود. از طرف ديگر شش برنامه ديگر تحول در برنامه هفتم يعني تكريم به عنوان برآيند آن ها قرار گرفته يعني منطقي كردن اندازه دولت به اين معنا است كه بايد از هزينه هاي جاري كشور بكاهيم و آن را صرف فعاليت هاي عمراني و زيرساختهاي كشور نمائيم تا منجر به سرويس دهي بهتري به مردم شود. همچنين در طرح تكريم موضوعات مهم و اساسي رهبري در سازمان، مشاركت كاركنان[7] در بهبود فرايندها، نظريه فرايندي[8]، نظريه سيستمي[9] به مديريت، بهبود مديريت[10]، نظريه واقع گرايانه[11] در تصميم گيري، اشتراك منافع[12] در روابط با تأمين كنندگان و مشتري مداري لحاظ شده است اين طرح مي‎تواند تا حد بالايي در جهت تحقق اهداف نظام مشتري مداري هم مؤثر و نافذ باشد.

مشتري در فرهنگ TQM نه تنها در برگيرنده خريداران محصول نهايي و يا خدمات بنگاههاي اقتصادي است بلكه كلية كاركنان بخشهاي داخلي بنگاه را نيز در فرايندهاي توليدي و يا خدماتي شامل مي گردد. مشتريان خود به دو گروه تقسيم مي‎شوند.

1- مشتريان داخلي 2- مشتريان خارجي (نلسون[13] 1990)

مشتريان خارجي هم به نوبه خود به دو دسته تقسيم مي‎شوند 1- مصرف كنندة نهايي 2- مشتريان مياني

مصرف كننده هاي نهايي مستقيماً محصولات / خدمات را استفاده مي كنند و مشتريان مياني در زنجيره ارزشي خارجي نقش واسطه را بين توليد كننده و مصرف كننده نهايي بر عهده دارند. مشتريان داخلي يك سازمان كاركناني هستند كه در زنجيره ارزشي داخلي، دريافت كننده محصول، خدمات، يا اطلاعات هستند. در داخل سازمان هستند آنها افراد يا گروه هايي هستند كه در انجام كارشان به مشاغل ديگر وابسته هستند. هر شغل يا وظيفه اي هم عرضه كننده و هم مشتري محسوب مي‎شود.

مشتري مداري يعني اينكه مشتريان را در تصميم گيري ها دخالت دهيم. به طور مستمر نيازها و خواسته هاي مشتريان را بشناسيم و پيش بيني كنيم. به سنجش رضايت مشتريان از محصولات و خدمات خود بپردازيم. به ايجاد ارزش براي مشتريان توجه كنيم. به وضع استانداردهاي كيفي خدمات مشتري بپردازيم. به باز مهندسي فرايندها متناسب با نيازها و ادراك هاي مشتريان بپردازيم. به رفتارهاي مشتري مدار پاداش دهيم. براي پاسخ دهي به انتظارهاي مشتريان داراي استراتژي ها و خط مشي ها و برنامه هاي روشني باشيم. به استخدام و ارتقاي افراد مشتري دوست بپردازيم.

بنابراين هر سازمان بايد نيازهاي حال و آينده مشتريان را شناسايي كند.

به اين ترتيب ضرورت انجام اين تحقيق با توجه به موارد زير مدنظر مي‎باشد:

 

1- «باتوجه به هزينه صورت پذيرفته از طرف دولت در اجراي اين طرح، بررسي اينكه اين طرح تا چه حد متضمن رضايت ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي گرديده ضروري است.»

2- «اينكه اين طرح باعث سهولت انجام كار مراجعين در وزارت كار و امور اجتماعي گرديده نيز ضرورتي است كه اجراي اين طرح را اجتناب ناپذير مي نمايد.»

3- «اينكه اجراي اين طرح باعث اصلاح و مهندسي مجدد روشهاي انجام كار در وزارت كار و امور اجتماعي گرديده است يا خير.»

4- «اينكه اجراي اين طرح باعث ايجاد يك منشور اخلاقي[14] مناسب در وزارت كار و امور اجتماعي شده است.»

5- «اينكه اجراي اين طرح باعث اطلاع رساني مناسب به مراجعين در وزارت كار و امور اجتماعي شده است.»

6- «از اينكه اجراي اين طرح موجبات نظرسنجي از مراجعين جهت رضايت آنان از كيفيت خدمات دهي و چگونگي برخورد كاركنا با آنها، در وزارت كار و امور اجتماعي را فراهم آورده است.»

7- «اينكه اجراي اين طرح موجبات تشويق كاركنان[15] متعهد و با برخورد با كاركنان خطاكار[16] را فراهم كرده است.»

8- «با انجام اين تحقيق امكان بررسي كاربردي طرح تكريم در سازمانهاي ديگر نيز مي‎تواند در جهت ضرورتهاي پيشگفت تحقق يابد.»

در اين تحقيق منظور از ارباب رجوع در اصل مشتريان خارجي است و تأكيد عمده هم بر مشتريان بيروني است. ولي به علت اينكه مشتريان بيروني نمي توانند به تمام سئوالات پاسخ دهند براي مشتريان داخلي (كاركنان) هم پرسشنامه تهيه شده است در واقع مشتريان داخلي هم تا حدودي مدنظر بوده است.

5-1 اهداف پژوهش :

هدف اصلي: 1- “بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم از ديدگاه ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي”

هدفهاي فرعي:

1- “بررسي ميزان دستيابي به اصلاح و مهندسي مجدد روشهاي انجام كار از اجراي طرح تكريم در وزارت كار و امور اجتماعي”

2- “بررسي ميزان دستيابي به رضايت ارباب رجوع از اجراي طرح تكريم در وزارت كار و امور اجتماعي”

3- “بررسي ميزان دستيابي به اطلاع رساني مناسب به ارباب رجوع از اجراي طرح تكريم در وزارت كار و امور اجتماعي”

4- “بررسي ميزان دستيابي به تدوين منشور اخلاقي از اجراي طرح تكريم در وزارت كار و امور اجتماعي”

5- “بررسي ميزان دستيابي به تشويق كاركنان متعهد و برخورد با كاركنان خطاكار، از اجراي طرح تكريم در وزارت كار و امور اجتماعي”

6- “بررسي ميزان دستيابي به نظرات و نظرسنجي از مراجعان، از اجراي طرح تكريم در وزارت كار و امور اجتماعي”

6-1 كاربردهاي پژوهش :

كاربرد نخست: 1- تعيين موفقيت يا عدم موفقيت وزارت كار و امور اجتماعي در استفاده از پروژه طرح تكريم جهت تسهيل كار ارباب رجوع

2- تعيين موفقيت يا عدم موفقيت معاونت امور مديريت و منابع انساني در استفاده از پروژه طرح تكريم

3- تعيين موفقيت يا عدم موفقيت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در استفاده از پروژه طرح تكريم

4- تعيين موفقيت يا عدم موفقيت ساير دستگاههاي دولتي، محققين، اساتيد، دانشجويان در استفاده از پروژه طرح تكريم.

7-1 فرضيه هاي پژوهش :

1- “اجراي طرح تكريم در جلوگيري از اتلاف وقت و ترددهاي اضافي ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي تأثير دارد.”

2- “اجراي طرح تكريم در اصلاح و مهندسي مجدد روشهاي انجام كار به منظور سهولت و افزايش سرعت و دقت در خدمت رساني به ارباب رجوع تأثير دارد.”

3- “اجراي طرح تكريم در اطلاع رساني مناسب به ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي تأثير دارد.”

4- “اجراي طرح تكريم در ايجاد منشور اخلاقي به منظور برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي تأثير دارد.”

5- “اجراي طرح تكريم در نظرسنجي از مراجعان دربارة رضايت آنها از كيفيت خدمت رساني، و چگونگي برخورد كاركنان با آنها، تأثير دارد”

6- “اجراي طرح تكريم در تشويق كاركنان متعهد و يا برخورد با كاركنان خطاكار در وزارت كار و امور اجتماعي تأثير دارد.”

7- “اجراي طرح تكريم در جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع و صرف هزينه هاي اضافي در وزارت كار و امور اجتماعي تأثير دارد.”

8- “اجراي طرح تكريم در جلوگيري از حس بدبيني در ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعي تأثير دارد.”

8-1 استفاده كنندگان از نتيجه پايان نامه (اعم از مؤسسات آموزشي، پژوهشي و دستگاههاي اجرايي و غيره)

1- سازمان مديريت و برنامه ريزي

2- وزارت كار و امور اجتماعي

3- ساير سازمانهاي مربوطه

4- محققين، اساتيد، دانشجويان …

9-1 جنبه جديد بودن و نوآوري طرح در چيست؟

با توجه به اينكه در خصوص اجراي طرح تكريم تاكنون در وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص خروجي هاي اين طرح، تحقيقي به عمل نيامده، لذا تحقيق و بررسي در اين زمينه بديع مي‎باشد.

10-1 روش انجام تحقيق

با توجه به پيمايشي بودن تحقيق و ايجاد رابطه عليتي ( *) روش تحقيق ما مي‎تواند روش تحقيق علي شمرده شود همچنين از روشهاي همبستگي، توصيفي و نقد سنجش هم استفاده مي گردد.

( * تأثير متغير مستقل (طرح تكريم) بر متغيرهاي وابسته (تسهيل كار ارباب رجوع، رضايتمندي، نظرسنجي اصلاح و مهندسي مجدد روشهاي انجام كار، اطلاع رساني، منشور اخلاقي، تشويق و يا برخورد با كاركنان)


11-1 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات

ابزار ما در گردآوري اطلاعات موردنظر پرسشنامه مي‎باشد همچنين استفاده از روش كتابخانه اي با مراجعه به اسناد، مدارك، مقاله ها، مجله ها، نشريه ها … و و نقد سنجش از مشتريان و ارباب رجوع به وزارت كار و امور اجتماعي

مصاحبه با خبرنگاران

12-1 جامعه آماري و تعداد نمونه (در صورت لزوم)

جامعه آماري ما مراجعين به وزارت كار و امور اجتماعي مي‎باشد. روزانه بيش از 1000 نفر به وزارت كار و امور اجتماعي مراجعه نموده كه مي‎توان از طريق به رقم و تعداد نمونه موردنظر رسيد. براي اين پژوهش يك نمونه 200 نفره مدنظر مي‎باشد. بطور متوسط از هر 20 نفر ارباب رجوع يكنفر انتخاب شده است يعني 50 نفر از ميان 1000 مراجعه كننده

13-1 روش نمونه گيري:

روش نمونه گيري ، روش نمونه گيري تصادفي ساده مي‎باشد كه در اين نوع نمونه گيري نشانه ها يا واحدهاي مورد مطالعه براي گروه نمونه به گونه اي انتخاب مي‎شوند كه همه فرصت برابري در انتخاب شدن دارند و هر انتخاب از انتخاب ديگر مستقل مي‎باشد. از طريق بسته نرم افزار آماري spss تجزيه و تحليل خواهد شد.

14-1 روش تجزيه و تحليل اطلاعات

با توجه به اطلاعات بدست آمده مي‎توان از طريق بسته نرم افزاري spss نسبت به بررسي و تعيين رابطه همبستگي و همچنين رگريسون متغيرهاي تحقيق و نهايتاً رابطه علي پيشنهاد شده در تحقيق نسبت به سنجش فرضيه ها اقدام و اطلاعات را تجزيه و تحليل نمود.

15-1 محدوديت هاي پژوهش

1- اندازه گيري رضايت به صورت محلي[17] در نظر گرفته شده و بصورت عمومي[18] نيست نتايجي كه بدست مي آيد براي اين سازمان كاربرد دارد و مقايسات بين سازمانها و شركتها ميسر نمي باشد و در تعميم نتايج بايد احتياط كرد.

2- اكثريت پاسخگويان در مورد استفاده از نتايج پژوهش بي اعتماد بودند و متاسفانه اين مشكل ساختاري است و حل آن از عهده گروه پژوهشي خارج است. تنها راه اظهار اميدواري در استفاده از نتايج توسط مديران و انتقال نگراني مشتريان به مسئوليت و مديران سازمان مورد نظر بود.

3- اكثريت ، مراجعين به وزارت كار و امور اجتماعي كارگران و افرادي هستند كه از گوشه و كنار شهرستانهاي كوچك مراجعه مي كنند كه از سطح سواد كافي برخوردار نبودند و براي حل اين مشكل بايد ازميان مراجعين افرادي انتخاب مي شد كه احساس
مي شد مي توانند به پرسشنامه جواب دهند و يا تحصيلات كافي دارند. دربرخي موارد با كمك وراهنمايي و مصاحبه پرسشنامه ها پرگرديد.

4- بي اعتمادي پاسخگويان (مشتريان) به دستگاههاي دولتي و يكي دانستن تمام سازمانهاي دولتي

5- به علت جديد بودن طرح تكريم، منابع و ماخذ زيادي در رابطه با اين موضوع وجود ندارد و بيشتر منابع و تحقيقات در رابطه با مشتري مداري و توجه به مشتري مي باشد.

6- مشكل اصلي، راضي و متقاعد كردن مسئولان سازمان براي تحقيق در مورد اين طرح بوده است.

فهرست منابع:

1- آذر عادل و منصور مومني ، “آمار و كاربرد آن در مديريت”، جلد اول ، چاپ چهارم، سمت، تهران،1377

2- آذر عادل و منصور مؤمني، “ آمار و كاربرد آن در مديريت” جلد دوم ، چاپ ششم، سمت، تهران،1381

3- اسعدي عليرضا ، “تعالي سازمان ها با اجراي مهندسي مجدد”، روش، شماره 83

4- آيين نامه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، “آيين نامه ارزيابي عملكرد”، چاپ اول،1382

5- افلاكي شاهرخ، “رضايت مشتري رمز بقاي سازمان ها در كسب و كار رقابتي” ، همشهري، 27/2/82

6- بروس اندي ، “مشتري مداري” ، تهران سارگل،1383

7- بهروز محمد ، “طرح تكريم مردم وجلب رضايت ارباب رجوع” ، تعاون، شماره 224

8- جعفري، مصطفي و فهيمي ، اميرحسين،“ ابزارهاي استراتژيك و فرهنگي مديريت كيفيت فراگير” ، انتشارات موسسه فرهنگي رسا، 1379

9- خاكي ، عليرضا ، “روش تحقيق” ، مركز تحقيقات علمي كشور، تهران 1378-ص 228

10- خاكي ، غلامرضا، “كارگاه آموزشي طرح تكريم ارباب رجوع” ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران،81

11- خليلي عراقي مريم و جواهر دشتي فرانك، “تكريم ارباب رجوع تكيه گاه نظام اداري”، مجله تربيتي، شماره 132،ص 109

12- خيلي عراق مريم و جواهر دشتي فرانك – “تكريم ارباب رجوع”، مجله رسالت – 82

13- رازي، عليرضا ، “مكانيزم حفاظت از حقوق مصرف كننده درراستاي مصوبه طرح تكريم مردم و رضايت ارباب رجوع” – كارآفرين ، شماره 21-ص 40

14- رازاني، عبدالمحمد، “مدل اجرايي مديريت كيفيت جامع”، موسسه مطالعات و برنامه ريزي آموزشي سازمان گسترش ،1373

15- رسول اف، جلال رشدي، منصور رشيدي ، داريوش ،1380 ، “شناسايي سطوح نيازها و عوامل موثر بر رضايت مشتريان پيش نيازي براي اصلاحات ساختاري در نظام بانكي” بانك كشاورزي

16- زارعي، محمد حسين ، “از حقوق و كرامت انساني تا طرح تكريم شورايعالي اداري” فرايند مديريت و توسعه 57و56

17- سرمد و همكاران، زهره سرمد ،بازرگان ، الهه حجازي، “روشهاي تحقيق در علوم رفتاري انتشارات آگاه” تهران 1376

18- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، “ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري از 7 برنامه تحول در نظام اداري ، معاونت امور مديريت و منابع انساني” –1381

19- عارف كشفي، حسام الدين ، “مديريت وعوامل انساني در سازمانهاي خدماتي”، مجله تدبير، شماره 92-1378

20- گزارش ، وزارت كار و امور اجتماعي ، “مصاحبه با معاونت وزير كار و امور اجتماعي آقاي طاهايي با نشريه تحول اداري ” ، سال 82، گزارش شماره 8، ص 8-5

21- گزارش ، وزارت كار و امور اجتماعي، “اجراي طرح تكريم ”گزارش شماره 1،ص 7

22- گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، “سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع از خدمات دستگاههاي دولتي ”، 82

23- محسن زاده ، كوارايم، افسانه، “نگرش ديگر درباره گستره و خاستگاه علوم اطلاع رساني”، ماهانه اطلاع ،شماره 43،ب همن 1378

24- معاونت امور مديريت و منابع انساني، سازمان مديريت و برنامه ريزي، “طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري”، 1381

25- معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني، “ تحول اداري”، زحل چاپ ص 128

26- معادي، سعيد، “نقش روابط عمومي ما در اجراي طرح تكريم”، تعاون،شماره 143، مرداد 82

27- مقاله ، “طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري كشور كار

وكارگر” 22/4/84

28- نو فرستي محمد ، “آمار در اقتصاد و بازرگاني” ، جلد دوم ، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران 1376

29- ونوس داور و همكاران ، تحقيقات بازاريابي ، سمت ، تهران، 1375، ص 90-96

30- هاپسون باريه، لوگاري چك، مورگاترويد استيو، ريپلي ترازا، اسكالي مايك، سيمپسون دن، ترجمه دكتر مهدي ايران نژاد پاريزي، چاپ اول، نشرمديران، 1381

31- همسر مايكل (1996). “فراسوي مهندسي دوباره” ترجمه دكتر عبدالرضا رضايي نژاد، موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، 1378

32- همز مايكل و شامپي، جعفر (1994) ، “ مهندسي دوباره شركتها”، ترجمه رضايي نژاد، موسسه رسا، چاپ دوم،ص1377

33- هوروتيزژاك ، “هفت كليد استراتژيك خدمات”، ترجمه سيد محمد اعرابي، داوود ايزدي تهران دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،1380

34-Albert, k. (1988). At America’s Service, Homewood, IL., Dow es- Irwin.

35- Bowman, J.B (1981) “The management of Ethics”, Journal of Business Ethics, Vol 8 , Issve 5.

36- Beavchamp. T.h.et. al (1989) Principples of Biomedical Ethicsl , 3th ed, oxford university press, New York.

37- CORLADA, JAMES W.ET AL.(1997) . The Quality yearbck, Reprinted with Permission From Quality PROGRES,. MCGRAW. HILLCO.

38- Deshpande , R., Farley, J. & Webster, F(1993) “Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: a Quadrat Analysis”, Journal of marketing, Vol.57.

39-Ellinger, A.E; Daugherty, P.J. & Plair, Q.J. (1999) “Customer Satisfaction and Loyalty in Supply Chain: The Role of Communication”, Pergamon Journal, Transportation Research Prat E.Vol 35.

40-Garder, S.J.(1994), “An Integrative Model for understanding Business Ethics, Drummon, J.(eds).Heihemann press: Woburan, Ma.

41-Gavmitz, C.(2002) “Lere, Contents of Codes of Ethics of Professional Business organization in the US,” Journal of Business Ethics , Vol.35, Issue1.

42-Hayes , J & Dredge, F(1998) Managing Customer Service , Gower Publishing Hampshire.

43-Hammer. M. (1990), “Reengineering work: Don’t Automate, obiliterate”, Harvard Business Review, July August, 104-112.

44- Hammer, M. (2001a), “The Agenda”, Crown Publication.

45- Hammer, M. & Station, A.S.(1995), “The Reengineering Revolution” Handbook, HarperCollins.

46-Hernon , P; Nitecki, D.A & Altman, E.(1999) “Service Quality and Customer Satisfaction: An Assessment and Future Directions” . The Journal of Academic Librarianship. Vol.25.Issuel.

47- Hax, Arnold, C.& Wildell, Deanl, “The Delta Model: Adaptive Management for a changing world, “Sloan management Review , Volume 40 , number 2. Winter 1999. Pp.11-28, MII, pp.12.

48-Jamal, A. & Naser, K.(2002) “Customer Satisfaction and Retail Banking: an Assessment of some of the key Antecedents of Customer Satisfaction in Retail Banking” , International Journal of Bank marketing, Vol.20, Issue 4.

49-Jabnoun, N. (2001). “Values Underlying Continuos Improvement”, The TQM Magazine, Vol.13. No.6, pp.381-387.

50- Kaye, M.M. and Dyason, M.D. (1995). “The Fifth Era”, The TQM Magazine, Vol. 7 No.1, pp.33-7.

51- Kaye, B.N. (1992) “ Codes of Ethics in Australian Corporations”, Sournal of Business Ethics , Vol.11 , Issue 11.

52- Kernaghan, k. (1993) “ Promoting Public Service Ethics: The codification option” , In : Ethics Public Service , Chapman, R. (eds), Edinburg university press: Edinburg

53- Kotler, P.(1972). Marketing Management Analysis: Planning and Control, New Jersey : Prentice Hall.

54- Kohli, A. & Jaworski , B. (1990) “Market Orientation : the Construct, Propositions, And ,anagram implications”, Journal of marketing, Vol.54.

55-Kultgen, J,(1982) The Ideological Use of Professional Codes”, Business Professional Ethics Journal , Vol.1. Issue 3.

56- Narver, J, & Slater, S.(1990) “The Effect of a Market Orientation on Business Profitability”, Journal of marketing , Vol.54.

57- Nelson, P.(1990)., Information and Consumer Behavior , Journal of Political Economy, Vol.28, No.2., pp.14-28.

58- Osborne, D. and Gaebler, T.(1992). “Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse”. City Hall to the Pentagon , reading, M.A, Addision-Wesley.

59- Parasuraman, A.: Aeithaml V.A., & Berry L.L.(1985)” A conceptual Model of Service Quality and Its implications for Future Research” Jouranl of Marketing , vol.49.

60- Rohr, A.J. (1978) Ethics for Bureavarats : An Essay on low and Values, Marcel Decker, New York. Rousseau, D.M.(1989) “ Rousseau , D.M. (1989) “ Psychological and Implied Contracts in organizations, Responsibility rights Journal , Vol.2. Issue 2.

61-Ruekert, R.(1992) “Developing a Market Orientation: an Organizational strategy Perspective”, International Journal of marketing, Vol.9.

62-Shapiro, B.(1988) “What the hell is market –oriented?” Harvard Business Review, Vol.66.

63-Stead, W.E.et.al. (1994) “An Integration Model for Understanding and Managing Ethical Behavior in Business organizations”, In : Managing Business Ethicas; Drumond , J.(eds) Buter Worth Iteihemann Press : Woburn.

64- Swift , J.A. , Ross, J.E. & Omachonu, V.K.Principles of Total Suality, ST, Lucies, 2 ND Edition , 1998.

65-Toepfer, A.(1999) Customer Satisfacation Measure and increase, 2 th ed, Luchterhand Publishing House, Germany.

66- Valentines and Tim Barnett (2002) “Ethic Codes and Sales Professionals perceptions of their their organizational Valve’s Journal of Business Ethics , Vol,40 , Issue 3.

67-Villalobos, G.(2000) Web-Application for the Customer Satisfaction Measurement, Faculty of Economic and Social Sciences of the University of Fribourg Witzerland.

68-Walker, (2000) “Information Stakeholders: Exploring the Myths of Customer Satis Paction measurement”, Measurement, Vol.5. Issue.1

69- Weiss Joseph W,2001 , “organizational Behavior and change: Managing Diversity, Cross-Cultural Dynamics and Ethics” South, western college Publishing , p.8.

70-Zeithaml, V.A.,P, A. & Berry , L.L.(1990) Delivering Quality Service, The Free Press, New York.

71-Zemke, R.(1989), The Service Edge, New York, NAL Books.

 

 

تعداد صفحات:153

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش مولف: دکتر محمدحسن میرزامحمدی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و آزمون استخدامی آموزش و پرورش فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 266 ...

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

گرو تالر داینامیک روش جهانی برای افزایش قد سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا بشوید چند نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستانم با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو ...

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسیدکتر غلامحسین جوانمردانتشارات پیام نور ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه مود شده برنامه فالورگیر اینستاگرام دریافت فالور و لایک و کامنت بدون پرداخت هیچ هزینه ای دریافت سکه بدون نیاز به فالو کردن دریافت بی نهایت فالور و لایک در روز امروز و در این پست بی نظیر قصد ارائه نسخه هک شده دیگری از برنامه های فالو و لایک و... را داریم در این برنامه که ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط وحی کودک کتب قدیمی ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

معرفی کتاب:(دانشنامه اساطیر جهان) نویسنده:رکس وارنر مترجم:ابوالقاسم اسماعیل پور تعداد صفحات:455 زبان کتاب:فارسی حجم فایل:655مگابایت کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

نسخه پی دی اف حجم: 10 مگابایت تعداد صفحه: 336 توضیحات کتاب: آیا به نظر شما قدرت، عامل و یا علم خاصی وجود دارد که تنها بخش محدودی ازمردم به این قدرت مافوق تصور دسترسی داشته و با استفاده از این ابزار زندگی سازنه تنها همه مشکلات خود را برطرف می کنند بلکه به سعادت و ثروتی دست می ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

معرفی کتاب:(نجات از مرگ مصنوعی)کتابی ارزشمند حاوی شش مقاله گرانبها درباره پزشکی سنتی -بخشی از فهرست: - یک مطلب قابل پروا اشخاصی که امروزه دچار به بیماری چشم هستند، -پرهیز عمومی ااز غذاهای مولد سوداا و غیره، -امراضی که از زیدی تباهی خون فرآوری می شود، -درر مرض صداع (درردسر) -در ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

رمان درخت انجیر معابد آخرین اثری بود که از احمد محمود منتشر شد.(درخت انجیر معابد) از بسیاری جهات این رمان در ادبیات ایران کم نظیر است.(درخت انجیر معابد) از جملهٔ این ویژگی ها به تعدد پرسوناژهای اثر می توان اشاره کرد.(درخت انجیر معابد) در این رمان حدود ۲۴۰ شخصیت خلق شده که حدود ۶۰ ...

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

World soccer winning Eleven3 -Japan for free on Android _this is good game for a smartphone or tablet. بازی فوتبال winning Eleven3 (الون۳) اندروید اورجینال نسخه ژاپنی توسط شرکت کونامی (konami)با پیشرفت هایی دوباره منتشر شد. ( اجرای تمام بخشهای بازی همراه با صدا) یکی از جذاب ترین و خاطره انگیز ترین بازی پلی استیشن ...

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3 شبیه ترین قرارداد اجاره نامه به قرارداد اتحادیه املاک ایران اگر میخواهید یک قرارداد با رعایت تمامی مقررات اتحادیه و قانون اساسی داشته باشید این فایل را دانلود کنید. تمامی بند ها مشابه با مفاد قرارداد اتحادیه میباشد. این اجاره نامه برای ...

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

معرفی کتاب:(جهان همچون اراده و تصور) نویسنده:آرتور شوپنهاور تعداد صفحات:635 حجم فایل:57مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:انگلیسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 توجه:متن کتاب انگلیسی می باشد ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور نکات مهم کتاب داوری تجاری بین الملل عبدالحسین شیروینکات ازمونهای پیام نورنمونه سوالات ادوار گذشته نمونه سوالات تا نیمسال اول 97-98 به روز شد سوالات نیمسال دوم 97-98 اضافه شد سرفصل تا ابتدای جرح داوران است. اگر ميخواين نمره خوب ...

118 مشهد

118 مشهد

دفتر تلفن 118 مشهد نرم افزار جهت پیدا کردن شماره و آدرس تلفن های ثابت مشهد این نرم افزار دارای قفل امنیتی میباشد جهت استفاده کد زیر را در هنگام استفاده از نرم افزار وارد کنید : sadra ...

دریافت فایل : 118 مشهد
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

عنوان کتاب: زندگی خود را دوباره بیافرینید نویسنده: جِفری ای. یانگ، جنِت اس.کلونسو مترجم: حسین حمیدپور، الناز پیرمرادی، ناهید گلی زاده فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 53 حجم کل فایل ها: 825 مگابایت مدت زمان پخش: 24 ساعت و 30 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: کتاب ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما