مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

نظرسنجی سایت

سلام دوست گرامی، از چه طریقی با ما آشنا شدید؟ بابت نظر ارزشمندتون سپاسگزاریم

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 297
  • بازدید دیروز : 648
  • بازدید کل : 911086

دانلود مقاله حقوق آزادی مشروط


دانلود مقاله حقوق آزادی مشروط

دانلود مقاله حقوق آزادی مشروط
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات........................................................................................................................................ 1
گفتار اول: فرهنگ سازي کاهش مجازات حبسي............................................................................. 3
گفتار دوم: بررسي سياستهاي کيفري کاهش جمعيت زندانيها.................................................... 4
گفتار سوم: مجازاتهاي جايگزين حبس.............................................................................................. 15
گفتار چهارم: تحويل تاريخي آزادي مشروط................................................................................... 23
فصل دوم: تعريف، مباني و اهداف آزادي مشروط......................................................................... 25
گفتار اول: تعريف آزادي مشروط........................................................................................................ 25
گفتار دوم: مباني آزادي مشروط.......................................................................................................... 25
گفتار سوم: اهداف آزادي مشروط....................................................................................................... 27
فصل سوم: شرايط اعطاي آزادي مشروط......................................................................................... 28
گفتار اول: شرايط ماهوي آزادي مشروط.......................................................................................... 28
گفتار دوم: شايط شکلي يا تشريفات اعطاي آزادي مشروط........................................................ 36
فصل چهارم: تعيين مدت و شرايط ضمن مدت آزادي مشروط و ضمانت اجراي آن .......... 38
فصل پنجم: تطابق مصاديق ماده ق.م.ا با آزادي مشروط............................................................. 48
فصل ششم: فوايد آزادي مشروط ....................................................................................................... 43
فصل هفتم: نظريه هاي مشورتي آزادي مشروط............................................................................. 44
نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين............................................................................................... 50
نتيجه............................................................................................................................................................. 55
منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57
مقدمه
موضوع مجازات حبس و به ويژه مجازاتهاي حبس طولاني، اجراي مجازات، مسايل متعددي باماهيت حقوقي و همچنين با طبيعت روانشناختي و اجتماعي كه موضوع علمي به نام «علماداره زندانها» است را مي سازد. اهميت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. درعصري كه مجازات تنها جنبه تنبيه و كيفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداري اززنداني و تنظيم و ادارة زندان بود؛ ولي امروزه، ديدگاه ها تغيير كرده است. هدف ازاجراي مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعي كردن اوست.يكي از تدابير فردي كردن مجازاتها كه اين هدف را دنبال مي كند «آزادي مشروط» است. آزادي مشروط، يك تدبير اجراي مجازات است كه هدف بازپروري محكوم و پيشگيري از تكرار جرم را دنبال ميكند. اين نهاد، تعليق اجراي مجازات سالب آزادي را به دنبال دارد. آزادي مشروط فرصتي استكه پيش از پايان دورة محكوميت به محكومان دربند داده مي شود تا چنانچه در طول مدتي که دادگاه تعيين ميكند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را بهموقع اجرا گذارند از آزادي مطلق برخوردار شوند. پس آزادي مشروط، يكي از ابزارهايمقابله با تكرار جرم و تدبير مؤثري براي پيشگيري از بزهكاري است و همواره فرضبراين است كه اين نهاد ارفاقي در كنار احياي اصل فردي كردن مجازاتها، سازگاري اجتماعيو بازپروري محكومان به حبس را تسهيل ميكند.
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
فصل اول: کلیات
گفتار اول: فرهنگ سازي كاهش مجازات حبس
یكي از مهمترين معضلات پيش روي نظام قضايي كشور جهت كاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهاي جايگزين و استفاده از تدابيري چون تعليق مجازات، تخفيف و آزادي مشروط و اعمال سيستم زندان هاي باز و نيمه باز، عدم قابليت پذيرش اين اقدامات از سوي مردم است.
سياستهاي قوه قضاييه جهت كاهش استفاده از مجازات حبس در نتيجه انديشه ها و جنبش هايي است كه در دوران معاصر در حوزه حقوق كيفري مطرح شده است. ولي تفكر عمده مردم كشور ما از مجازات ، تفكرات مربوط به مكاتب كلاسيك حقوق كيفري است. جامعه ما هيچ گاه حاضر نيست اقداماتي چون خدمات عمومي و كارهاي عام المنفعه (نظير كار در بيمارستانها و مراكز خيريه ) را به عنوان مجازات بپذيرد. از ديدگاه يك فرد عادي تعليق مجازات ، رها كردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضايي است. از نظر او آزادي مشروط يعني عدم اعمال كيفر و كسي كه با آزادي مشروط از زندان آزاد مي شود، به سزاي خود نرسيده است.
در چنين شرايطي كه تفكر حاكم بر عامه مردم از مجازات سزادهي به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سياست هاي اصلاحي در مجازاتها كه نتيجه آن كاهش مجازان زندان است نمي تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زماني مي تواند موثر باشد كه مردم آن را به عنوان مجازات بپذيرند. جنبه بازدارندگي مجازات تا حدود زيادي بستگي به طرز تلقي مردم از آن مجازات دارد. مجازاتي كه از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگي ندارد و فقط موجب بدبيني به سياست هاي قضايي مي شود.
قوه قضاييه در چنين شرايطي بايستي پيش از هر چيز تفكر مردم نسبت به مجازات را تغيير دهد. در ابتدا اين انديشه را در ذهن مردم نهادينه سازد كه هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نيست بلكه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. بنابراين به قوه قضاييه پيشنهاد مي گردد كه در راستاي فرهنگ سازي پذيرش برنامه هاي كاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهاي جايگزين و آشنا نمودن مردم با انديشه هاي جديد حقوق كيفري اقدام نمايد.
 
گفتار دوم: بررسي سياستهاي کیفری كاهش جمعيت زندان ها
ماجرا از آن جا آغاز شد كه زندانهاي كشور هر روز پرتر ميشد و اين وضعيت به حدي رسيد كه ديگر زندانها گنجايش جمعيت زندانيان را نداشتند.زندانهايي كه ظرفيت حداكثر 10 هزار نفر را داشتند بيش از دو برابر زنداني را در خودجاي می دادند. اين در حالي بود كه گنجايش 10 هزار نفري همان زندان هم مطابق بااستانداردهاي بين المللي نبود و همين امر باعث شد تا سازمانهاي حقوق بشري گزارشهايمنفي زيادي از زندانهاي كشور تهيه كنند و از آن به عنوان نقطه ضعفي براي نظاماسلامي ياد كنند. آمارهايي كه هر روز بر تعداد زندانيان صحه مي گذاشت نيز باعث شدهبود تا مسؤولان به فكر چاره اي براي اين معضل بيفتند و در نهايت آية ا... هاشميشاهرودي زماني كه قوه قضاييه را تحويل گرفت در اولين اظهارات خود مدعي شد كه ويرانه اي را تحويل گرفته است. اما داستان فقط همين نبود، وضعیت دادگاه ها به گونهاي بود كه قاضي در مسند دادستان، بازجو و صادركننده حكم عمل مي كرد و همين مسأله بيطرفي قاضي را در برخي مواقع زير سؤال مي برد. در اين حال تمام اشكال را نمي شد بهقضات وارد كرد، زيرا آنها نيز اسير دست قوانيني بودند كه بايد براساس آن حكم صادرمي كردند و اين قوانين به گونه اي تنظيم شده بود كه زندان را اولين و شايد بهترينراهكار براي مجازات مجرم برمي شمرد.
زنداني شدن فرد قسمت دوم داستان بود، وقتي فرديزنداني مي شد تبعات زيادي دامنگير او و خانواده اش مي شد. زندانها به دليل كثرتجمعيت زنداني از هيچ گونه طبقه بندي برخوردار نبود و زندانياني كه وارد يك سلول يابند مي شدند، يا اسير مواد مخدر موجود در زندان مي شدند و به قول برخي كسي كه براي چكبه زندان وارد شده بود، معتاد از آن خارج مي شد، يا راه و رسم و فوت و فن جرايمديگر را بهتر و بيشتر مي آموخت و از آنجا مجرمي كار آموخته تر خارج مي شد. خانواده ی اين جمع كثير نيز درگير مسايل اقتصادي به سمت اكيپ هاي اجتماعي سوق مي يافتند و اينگردونه خود به خود جمعيت زنداني كشور را افزونتر مي كرد. مهر سوء سابقه به پيشانيبسياري از افراد حك مي شد و مشكلات زندانيان در بند هر روز و هر ماه پيچيده تر ميشد و بسياري موارد از اين قبيل كه حتي بيان آنها درد آور و تأسف انگيز است.
نتایج نامطلوب همين افراطها در صدور حكم زندان ، باعث شد تا مسؤولان دستگاه قضايي به فكر چارهاي بيفتند و مانند بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه سالها قبل اين تجربه را پشت سرگذاشته بودند، به فكر راهكارهايي براي تأديب مجرمان بدون زنداني كردن آنها بيفتند.اين راهكارها كه با نظرات تعدادي از كارشناسان و خبرگان فن جمع آوري شد، در قالبلايحه اي تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس آماده گرديد تا دستگاه قضايي بر اين معضلفايق آيد. اما همين افراطها و در پي آن تفريط هايي كه به نظر مي آمد در لايحهمجازاتهاي جايگزين حبس در نظر گرفته شده بود، خود يك نگراني جديد را پيش روي مردمقرار داد و آن زندان زدايي افراطي و به تبع آن جري شدن مجرمان بود. اصلاح برخيقوانين از جمله قانون چك كه نمود عيني فراواني در جامعه داشت، از جمله مواردي بودكه برخي نگراني ها را از پروژه زندان زدايي كليد زد. اما در مقابل اين نگراني هادستگاه قضايي با اصلاح ساختار خود و ايجاد دادسراها توانست گامي مثبت بردارد واحياي دادسراها در مدتي اندك كه البته مشكلات فراواني را براي دادگستريها در پيداشت، توانست برخي از مشكلات را مرتفع كند. اگر چه نبود تجربه نزد كساني كهدادگستري را با دادگاههاي عمومي و انقلاب آغاز كرده بودند باعث شد تا اين حركتمطلوب قوه قضاييه درخشش صد در صدي خود را نداشته باشد، اما نفس حركت مطلوب راه رشدو تعالي آن را هموار كرد. اكنون با وجود اينكه دادسراها به مرحله بلوغ خود نزديك ميشوند و مشكلات نيروي انساني و آموزش تا اندازه اي در اين زمينه برطرف شده، هنوز اينپرسش در ذهن مردم و برخي از كارشناسان مطرح است كه آيا قرار است به قيمت خالي كردنزندانها حق مسلم مردم و حقوق شهروندي ناديده گرفته شود؟
زندان زدايي مطلق به صلاح كشور نیست. زندان زدايي نبايد براي افرادي كه جرمهاي سنگينانجام داده اند، بهانه اي براي آزادي شود. بحث زندان زدايي، مجازاتهاي اجتماعي و يا جايگزين بايد براي كساني باشد كه بهصورت اتفاقي و يا نخستين بار مرتكب جرمي شده اند. جرم ارتكابي نبايد براي فرد ياجامعه سنگين باشد. ولی قضيه زندان زدايي نبايد براي كساني كه به ارتكاب جرم عادت كرده اند و به دنبالانتقام گيري از جامعه هستند، مأمني باشد. با چنين افرادي بايد با سرسختي و نهايتقدرت قضايي برخورد كرد تا آنها و جامعه احساس كنند كه هنوز هزينه ارتكاب جرم درايران بالاست، لذا زندان زدايي بايد در موارد خاص اعمال شود. اگر حكمبه اعمال مجازاتهاي جايگزين داده شود، نبايد بيم تجري و يا بالا رفتن سطح جرم باشد،از طرفي نيز قرار نيست كه زندان براي مجرم يك آسايشگاه باشد. نبايد بين مجرمان اين فكر جا بيفتد كه سيستم قضايي مي خواهد زندانرا حذف كند، زيرا جنايتكاران حرفه اي و سلب كنندگان آسايش و امنيت عمومي، جايشانزندان يا چوبه داراست.
براي كاهش زندانيان و كساني كه در جرمحرفه اي نشده اند، بهتر است تا حد امكان در همان ابتداي دادرسي از صدور قرارهايسنگين اجتناب كرد. اين گونه قرارهاي تأمين هم براي دستگاه قضايي و هم براي متهمسنگين است. البته در مسأله زندان زدايي نبايد افراط و تفريط كرد، اگر فردي با جرمي كم بهمجازاتي سنگين مانند حبس محكوم شود و يا جنايتكار شروري حتي اگر بار نخست باشد شاملزندان زدايي شود، در هر دو مورد روح جامعه آسيب مي بيند. زندان هنوز بهترين مجازاتاست. يك استاد حقوق در اين راستا مي گويد: در دنياي امروز هنوز بهترين مجازاتي كه ميتواند اهداف اجراي كيفر را برقرار كند، زندان است.
دكتر محمود آخوندي در خصوص افراطدر بحث زندان زدايي مي افزايد: تا زماني كه بشر نتواند مجازات مناسبي براي جايگزينيزندان بيابد، به سادگي نمي توان سخن از حذف آن به ميان آورد. اين حقوقدان در ادامهيادآور مي شود: براي تأديب اعضاي باند كلاهبرداري، سرقت مسلحانه و... چاره اي جزحكم حبس نيست. آخوندي خاطرنشان مي كند: براي مجازاتهاي كوتاه مدت مي توان از جزايجايگزين حبس استفاده كرد. البته در اين ميان تاكنون خيلي مسايل مشخص نشده است. براينمونه كار «عام المنفعه» هنوز تعريف نشده، لذا يك قاضي به راحتي نمي تواند حكمانجام كارهاي عام المنفعه را براي مجرم داراي شرايط صادر كند. اين استاد دانشگاه تصريح مي كند: در حال حاضر نيز قضات تا آنجا كه مقدور باشد، سعي مي كنند از صدورحكم حبس براي مجرمان خودداري كنند. بنابراين علت افزايش زندانها را بايد در مسايليهمچون قرارهاي تأمين كه به سادگي توسط آنها متهم بازداشت مي شود، جستجو كرد. آخوندياظهار مي دارد: بايد ميزان وثيقه براي قرارهاي تأمين، كمي ملايمتر شوند، از سوييعلت بيشتر نگراني ها از افزايش زندانيان نامناسب بودن زندانهاست، برخي از آنهاتبديل به مكانهايي براي گسترش فساد ميان محكومان شده اند. براي رفع اين قضيه بهترينراهكار گسترش نظارت بر زندانهاي كشور است. اين حقوقدان خاطرنشان مي كند: متأسفانهامروز ادبيات قضايي ما حركتش رو به سمت خشن بودن مي رود، با وجود اينكه قانون بهصراحت اعلام كرده كه مي توان متهم را در مرحله دادرسي با «قيد قول شرف» آزاد كرد،اما مدتهاست كه صدور چنين قرارهايي براي محكومان عادي كم شده است. مجازاتهايجايگزين به اصلاح جامعه كمك مي كند.
يك حقوقدان ديگر نيز مي گويد: تا آنجا كه ممكناست، بايد از اعمال مجازاتهاي سنگين مانند زندان خودداري و از مجازاتهاي جايگزينهمچون اقدامات تأميني و تأديبي در راستاي اصلاح جامعه استفاده كرد. دكتر سيد محمدصادق آل محمد در خصوص زندان زدايي در محاكم قضايي اظهار مي دارد: اصل بر اين است كهبه جز در جرمهايي كه مجازات آنها مانند قصاص، حد، حبس ابد و... است كه شامل معاملهمتقابل، حكم شرع و يا حصر قانوني مي شوند و نمي توان جايگزيني براي آنها گذاشت، ازمجازات حبس تا حد امكان اجتناب كرد. وي تصريح مي كند: مجازات حبس در بيشتر موارد،يك حداقل و حداكثري دارد و دست قاضي باز است تا در اين محدوده با توجه به نوع وشيوه جرم ارتكابي، حكم را صادر كند. اين حقوقدان در ادامه مي افزايد: با توجه بهماده 22 قانون مجازات اسلامي كه قانونگذار در آن به بحث كيفيات مخففه پرداخته، حتيقاضي مي تواند حكم را كمتر از ميزان حداقل مشخص شده در قانون صادر كند. آل محمدخاطرنشان مي كند: مواردي همچون نداشتن سابقه كيفري، رضايت شاكي، اقرار و... ميتواند در اعمال كيفيات مخففه كه به كاهش حكم حبس نيز منجر شود، كمك كند. قاضي ميتواند به جاي كيفر زندان از مجازاتهاي تأميني يا تأديبي استفاده كند. وي در عين حالمتذكر مي شود: به هر ميزان نظام قضايي در جهت اصلاح و نه صرفاً مجازات مجرمان جلوبرود، جامعه نيز پيشرفته تر مي شود. مجرمان هم بخشي از فرزندان اين آب و خاك هستندو نبايد تنها به مجازات آنان انديشيد، بلكه اصلاح و كشف زمينه جرم در آنها نيزاهميت دارد، بايد متهم و يا مجرم را در سيري قرار داد كه پس از آن به جامعه بازگردد. نظم جامعه در زندان زدايي فراموش نشود. يك استاد حقوق در اين خصوص با اشارهبه اصل فقهي مزيت «تعجيل عقوبت قبل...» مي گويد: عجله در كيفر رساندن متهم پيش ازاحراز جرم صحيح نيست و بايد قاضي حتي الامكان از صدور قرارهاي منتهي به بازداشتاجتناب كند. دكتر روشنعلي شكاري در ارتباط با لزوم زندان زدايي در دستگاه قضايي ميافزايد: اين مسأله تدبير درستي مي طلبد و اگر پيگيري شود، قطعاً به نتيجه مي رسد.وي تصريح مي كند: اصل اين است كه تا حد ممكن نبايد مردم را حبس كرد، مگر اينكه صدورحكم حبس از باب تأديب مجرم، ترهيب مشتاقان جرم و... باشد. اين استاد دانشگاهخاطرنشان مي كند: از نظر حقوق اسلامي، جواز حبس منوط به اين است كه از طريق آنبتوان حقي را احيا كرد. در جرايم كيفري بايد كسي را زنداني كرد كه با حبس وي نظمجامعه ايجاد، مجرم تأديب و ديگران ترهيب شوند. شكاري يادآور مي شود: بايد بينمجرمان و همچنين نوع جرمهاي ارتكابي تفاوت قايل شد، اگر مجرمي در انجام جرم، حرفهاي نيست و اين امكان هست كه با اعمال مجازاتهاي جايگزين اصلاح شود، نبايد اصراري برحبسش داشت. اين استاد حقوق اظهار مي دارد: در اين حال نبايد در اعمال زندان زدايي،نظم جامعه را نيز فراموش كرد زيرا در برخي موارد حكم حبس علاوه بر كيفر مجرم، تلاشبراي استقرار و حفظ نظم در جامعه هم هست. وي با بيان اينكه در صدور قرارهاي تأمينبايد ميان حق الناس و حق ا... تفكيك قايل شد، مي گويد: در حق الناس ممكن است اينامكان وجود داشته باشد كه اگر متهمي با قرار «قيد قول شرف» آزاد شود، با قرار وي حقشاكي ضايع شود، اما در حق ا... اگر متهم شخصي موجه باشد، بهتر است كه قاضي تعجيل درعقوبت متهم پيش از صدور حكم قطعي نكند. دكتر شكاري يادآور می شود که: در محكمه هاي ما بهتراست به جاي صدور قرارهاي سنگين و يا تعجيل در بازداشت و زندان، در كيفر دادن مجرمانقطعي و خطرناك سرعت داده شود. زندان تنها چاره نيست. مديركل سازمان زندانهاي استانتهران نيز در اين راستا اظهار مي دارد: با توجه به دستورالعملهاي رئيس قوه قضاييهفرهنگ سازيها و تلاشهاي دست اندركاران، اكنون در ورود متهمان و يا مجرمان بهزندانها، نسبت به گذشته شاهد يك روند منفي هستيم و اين بسيار اميدوار كننده است.وی مي گويد: در راستاي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر زندانزدايي، ستادي در قوه قضاييه به همين نام تشكيل و اعضاي آن مشخص شده اند، هدف اينمجموعه پيدا كردن راهكارهاي عملي به منظور ارايه آنها براي تصويب و قانوني شدن درجهت جلوگيري از ورود افراد به زندان و همچنين كاستن از عنوانهاي مجرمانه است. ويتصريح مي كند: بيشتر فعاليتها در زندان زدايي، بر دو محور نياز شديد به قانون ولزوم فرهنگ سازي است، در بحث قانون، مراجعي مانند مجلس و قوه قضاييه هر يك طرح ولايحه اي در دست بررسي دارند، در بخش فرهنگ سازي نيز سعي شده تا روي مردم، سازمانهاو مسؤولان، كارآگاهي رساني انجام شود.
 
تعداد صفحات:64
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 15,100 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش (ویژه

کتاب کامل روش ها و فنون تدریس پوران پژوهش مولف: دکتر محمدحسن میرزامحمدی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و آزمون استخدامی آموزش و پرورش فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 266 ...

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller

گرو تالر داینامیک روش جهانی برای افزایش قد سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا بشوید چند نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی توسط یکی از دوستانم با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو ...

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسی دکتر غلامحسین

کتاب تاریخچه و مکاتب روان شناسیدکتر غلامحسین جوانمردانتشارات پیام نور ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه هک شده فالور گیر اینستاگرام

نسخه مود شده برنامه فالورگیر اینستاگرام دریافت فالور و لایک و کامنت بدون پرداخت هیچ هزینه ای دریافت سکه بدون نیاز به فالو کردن دریافت بی نهایت فالور و لایک در روز امروز و در این پست بی نظیر قصد ارائه نسخه هک شده دیگری از برنامه های فالو و لایک و... را داریم در این برنامه که ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط وحی کودک کتب قدیمی ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

دانلود رایگان کتاب دانشنامه اساطیر جهان pdf

معرفی کتاب:(دانشنامه اساطیر جهان) نویسنده:رکس وارنر مترجم:ابوالقاسم اسماعیل پور تعداد صفحات:455 زبان کتاب:فارسی حجم فایل:655مگابایت کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب:پی دی افpdf سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول

نسخه پی دی اف حجم: 10 مگابایت تعداد صفحه: 336 توضیحات کتاب: آیا به نظر شما قدرت، عامل و یا علم خاصی وجود دارد که تنها بخش محدودی ازمردم به این قدرت مافوق تصور دسترسی داشته و با استفاده از این ابزار زندگی سازنه تنها همه مشکلات خود را برطرف می کنند بلکه به سعادت و ثروتی دست می ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

دانلود رایگان کتاب نجات از مرگ مصنوعی pdf

معرفی کتاب:(نجات از مرگ مصنوعی)کتابی ارزشمند حاوی شش مقاله گرانبها درباره پزشکی سنتی -بخشی از فهرست: - یک مطلب قابل پروا اشخاصی که امروزه دچار به بیماری چشم هستند، -پرهیز عمومی ااز غذاهای مولد سوداا و غیره، -امراضی که از زیدی تباهی خون فرآوری می شود، -درر مرض صداع (درردسر) -در ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

دانلود رایگان رمان درخت انجیر معابد pdf دوجلد کامل

رمان درخت انجیر معابد آخرین اثری بود که از احمد محمود منتشر شد.(درخت انجیر معابد) از بسیاری جهات این رمان در ادبیات ایران کم نظیر است.(درخت انجیر معابد) از جملهٔ این ویژگی ها به تعدد پرسوناژهای اثر می توان اشاره کرد.(درخت انجیر معابد) در این رمان حدود ۲۴۰ شخصیت خلق شده که حدود ۶۰ ...

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال

World soccer winning Eleven3 -Japan for free on Android _this is good game for a smartphone or tablet. بازی فوتبال winning Eleven3 (الون۳) اندروید اورجینال نسخه ژاپنی توسط شرکت کونامی (konami)با پیشرفت هایی دوباره منتشر شد. ( اجرای تمام بخشهای بازی همراه با صدا) یکی از جذاب ترین و خاطره انگیز ترین بازی پلی استیشن ...

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3

قرارداد اجاره نامه سایز A3 شبیه ترین قرارداد اجاره نامه به قرارداد اتحادیه املاک ایران اگر میخواهید یک قرارداد با رعایت تمامی مقررات اتحادیه و قانون اساسی داشته باشید این فایل را دانلود کنید. تمامی بند ها مشابه با مفاد قرارداد اتحادیه میباشد. این اجاره نامه برای ...

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

دانلود رایگان کتاب جهان همچون اراده و تصور pdf

معرفی کتاب:(جهان همچون اراده و تصور) نویسنده:آرتور شوپنهاور تعداد صفحات:635 حجم فایل:57مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:انگلیسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 توجه:متن کتاب انگلیسی می باشد ...

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

دانلود رایگان کتاب شازده حمام صوتی تمام جلدها

معرفی کتاب:(شازده حمام)3جلد شازده حمام ، داستان خاطرات شیرین و خواندنی دوران کودکی حسین پاپلی یزدی در محله ای فقیرنشین در شهر یزد است .(شازده حمام) ااو درر ااین کتااب گوشه اای ااز ااوضاع ااجتماعی شهرر یزد راا درر دهه هاای 1330 توصیف می کند. پاپلی دانش آموخته ی جغرافیا در ایران و ...

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور

داوری تجاری بین الملل پیام نور نکات مهم کتاب داوری تجاری بین الملل عبدالحسین شیروینکات ازمونهای پیام نورنمونه سوالات ادوار گذشته نمونه سوالات تا نیمسال اول 97-98 به روز شد سوالات نیمسال دوم 97-98 اضافه شد سرفصل تا ابتدای جرح داوران است. اگر ميخواين نمره خوب ...

118 مشهد

118 مشهد

دفتر تلفن 118 مشهد نرم افزار جهت پیدا کردن شماره و آدرس تلفن های ثابت مشهد این نرم افزار دارای قفل امنیتی میباشد جهت استفاده کد زیر را در هنگام استفاده از نرم افزار وارد کنید : sadra ...

دریافت فایل : 118 مشهد
دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید

عنوان کتاب: زندگی خود را دوباره بیافرینید نویسنده: جِفری ای. یانگ، جنِت اس.کلونسو مترجم: حسین حمیدپور، الناز پیرمرادی، ناهید گلی زاده فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 53 حجم کل فایل ها: 825 مگابایت مدت زمان پخش: 24 ساعت و 30 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: کتاب ...

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

دانلود PDF کتاب اصول حسابداری 1

تعداد صفحات : 102 صفحه نوع فایل : PDF سر فصل اصول حسابداری 11. آشنایی با مفاهیم حسابداری2. تجزیه و تحلیل حسابها3. ثبت در دفتر روزنامه4. نقل در دفتر کل5. تهیه تراز آزمایشی در قالب:الف – دوستونیب - چهار ستونی6. تغییرات و اصلاحات پایان دوره مالی7. بستن حسابها در قالب:الف - حسابهای موقتب - ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

مرجع دانلود انواع فایل ها و پکیج های آموزشی، پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما