پایان نامه 20

پایان نامه 20

مرجع دانلود پایان نامه و مقالات دانشگاهی

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 390
  • بازدید دیروز : 65
  • بازدید کل : 242346

دانلود مقاله حقوق گزارش پرونده هاي حقوقي – اجراي احكام مدني كيفري – اجراي احكام كيفري


دانلود مقاله حقوق گزارش پرونده هاي حقوقي – اجراي احكام مدني كيفري – اجراي احكام كيفري

دانلود مقاله حقوق گزارش پرونده هاي حقوقي – اجراي احكام مدني كيفري – اجراي احكام كيفري – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه تجديد نظر
 
فهرست فصل اول محاكم حقوقي صفحه
1- مطالبه وجه يك فقره چك كلاسه 5 13171
12
2- اجورمعوقه كلاسه 0 1463
3- تقاضاي فسخ اجاره نامه و تخليه بعلت عدم اجور معوقهكلاسه 13155
4- الزام بر تنظيم سند يك دستگاه آپارتمان كلاسه 11077
5- مطالبه خسارات ناشي از بي احتياطي در رانندگي كلاسه143 9
6- الزام به تنظيم سند چهاردانگ زمين كلاسه 2831
7- مطالبه طلب بر اساس سفته و اسناد تجاري كلاسه 81 13
8- الزام به تنظيم حق سرقفلي يك باب مغازه كلاسه 25 15
9- اخذ پايانكار و تفكيك مورد معامله كلاسه 82617
10- دو فقره ديه و اعسار از هزينه دادرسي كلاسه21819
11- جلب ثالث كلاسه15521
12- ابطال سوابق بيمه اي ايجاد شده بنا حق براي خوانده كلاسه160823
13- الزام به پرداخت مبلغ 000/500/24 بر اساس قبض رسيد بابت فسخ معامله كلاسه159526
14- استرداد وسايل كلاسه28
15- خلع يد كلاسه28330
16- دعواي متقابل كلاسه1832
17- مطالبه حق سرقفلي كلاسه54238
18- تقاضاي صدور حكم به رفع تصرف عدواني و دستور موقت كلاسه101641
19- تقاضاي اجراي رأي داور كلاسه 44
20- ابطال رأي هيأت حل اختلاف ثبت اسلامشهر كلاسه 47
21- الزام به تنظيم سند رسمي كلاسه 50
2- مطالبه اجرت المثل ايام تصرف كلاسه 54
23- گواهي انحصار وراثت كلاسه 56
24- ابطال چك و مطالبه وجه آن كلاسه 58
25- الزام به تنظيم سند يك واحد آپارتمان كلاسه 60
26- مطالبه وجه يك فقره چك كلاسه 62
27- مطالبه خسارات وارده در عين مستاجره كلاسه 64
28- مطالبه ضرر و زيان وارده بعلت بي احتياطي در امر رانندگي كلاسه 66
29- اعسار از هزينه دادرسي كلاسه 68
30- مطالبه حق سرقفلي كلاسه 70
31- قرار تأمين خواسته كلاسه 72
32- ايفاي تعهد كلاسه 74
33- مطالبه وجه دو فقره چك كلاسه كلاسه 76
34- ايفاي تعهد كلاسه 78
35- تقاضاي رسيدگي و بي اعتباري وكالتنامه كلاسه 81
36- تأمين دليل با جلب نظر كارشناس كلاسه 83
37- تقاضاي صدور حكم بر تقسيم و فروش ماترك كلاسه 84
38- الزام به انجام ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد كلاسه 86
39- تخليه به علت انقضاي مدت اجاره كلاسه 88
40- فرزند خواندگي كلاسه 91
41- تعيين امين كلاسه 93
42- تنفيذ و اعلام صحت وصيت نامه كلاسه 96
43- الزام خوانده به قبول سرپرستي و كفالت كلاسه 98
44- حجر كلاسه 100
45- الزام خواندگان به تحويل و تنظيم شش دانگ سند خودروي پژو206كلاسه 102
46- تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها كلاسه 104
47- اعسار از هزينه دادرسي كلاسه 106
48- خلع يد كلاسه 108
49- تقاضاي اجراي رأي داور كلاسه 110
50- ايفاي تعهد كلاسه 112
51- الزام خوانده به انجام تعهد 115
52- ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد 117
53- تخليه بعلت عدم پرداخت اجور معوقه كلاسه 119
فصل دوم اجراي احكام مدني121
1- اجراي دستور موقت جهت ملاقات با فرزند كلاسه 121
2- اجراي مطالبه نفقه كلاسه 123
 
3- اجراي قرار تأمين خواسته مهريه كلاسه 125
4- اجراي مطالبه نفقه كلاسه 127
5- اجراي حضانت فرزند مشترك كلاسه 129
6- اجراي مطالبه حق سرقفلي و تخليه كلاسه 131
7- اجراي تخليه بعلت انقضاي مدت اجاره كلاسه 134
8- اجراي انجام تعهد كلاسه 136
9- اجراي مطالبه طلب كلاسه 138
10- اجراي رفع تصرف كلاسه 140
11- اجراي تخليه و اعمال ماده 2 – محكوميت مالي كلاسه 142
12- اجراي تقسيم ماترك كلاسه كلاسه 144
13- اجراي استرداد جهيزيه كلاسه 146
14- اجراي مطالبه وجه چكهاي برگشتي كلاسه 148
15- اجراي گواهي عدم سازش كلاسه 150
 
16- اجراي تنظيم سند كلاسه 152
 
17- اجراي دستور موقت جهت ملاقات با فرزند مشترك كلاسه 154
 
18- اجراي تنظيم سند رسمي و مطالبه ضرر و زيان كلاسه 156
 
19- اجراي تخليه عين مستأجره كلاسه 158
 
20- اجراي اجرت المثل ايام تصرف كلاسه 160
 
فصل سوم دادگاه كيفري
1- فروش مال غير كلاسه 162
 
2- ضرب و جرح عمدي كلاسه 164
 
3- بي احتياطي در امر رانندگي كلاسه 166
 
4- چك بلامحل كلاسه 168
 
5- اقامت غير مجاز كلاسه 170
 
6- توهين و ايراد ضرب و جرح عمدي كلاسه 172
 
7- جعل و استفاده از سند مجعول كلاسه 174
 
8- توهين كلاسه 176
 
9- نگهداري و خريد و فروش مشروبات الكلي كلاسه 178
 
10- چاقوكشي و ايراد جرح كلاسه 180
 
11- تمرد نسبت به مأمور كلاسه 182
 
12- خريد مال مسروقه و سرقت كلاسه 184
 
13- تهديد به قتل كلاسه 186
 
14- عدم رعايت نظامات فني كار كلاسه 188
 
15- فروش مال غير كلاسه 191
 
16- ايجاد مزاحمت و ورود به عنف كلاسه 193
 
17- رابطه نامشروع كلاسه 195
 
18- رانندگي بدون گواهي نامه كلاسه 197
 
19- سرقت كلاسه 199
 
20- سرقت – رابطه نامشروع- معاونت در سرقت و آدم ربايي و مشاركت در آدم ربايي كلاسه 201
 
21- قاچاق كالا كلاسه 205
 
22- ترك انفاق كلاسه 208
 
23- جعل و استفاده از سند مجعول كلاسه 210
 
24- اخلال در نظم عمومي و تهديد كلاسه 212
 
25- ممانعت از حق كلاسه 214
 
26- نگهداري فايل هاي غير مجاز و مبتذل و مستهجنكلاسه 216
 
27- مزاحمت بانوان كلاسه 218
 
28- بي احتياطي در امر رانندگي منجر به فوت كلاسه 222
 
29- رابطه نامشروع كلاسه 225
 
30- قطع عمدي انگشتان دست چپ- معاونت در ضرب و جرح و قطع عضو كلاسه 227
 
31- نزاع دسته جمعي كلاسه 231
 
32- خيانت در امانت كلاسه 234
 
33- نصب پلاك دست نويس كلاسه 236
 
34- زناي غير محصنه كلاسه 238
 
35- تصرف عدواني كلاسه 241
 
36- آدم ربايي و ايراد ضرب و جرح عمدي كلاسه 243
 
فصل چهارم : اجراي احكام كيفري
1- مخدوش نمودن شناسنامه كلاسه 246
 
2- تهيه و توزيع سي دي هاي مبتذل و مستهجن كلاسه 248
 
3- روزه خواري در ملاء عام كلاسه 250
 
4- جيب بري كلاسه 252
 
5- تصادف منجر به فوت كلاسه 254
 
فصل پنجم : دادگاه خانواده
1- تقاضاي استرداد جهيزيه كلاسه256
 
2- مطالبه مهريه كلاسه 258
 
3- مطالقه نفقه كلاسه 260
 
4- تقاضاي اعسار به تقسيط مهريه كلاسه 262
 
5- الزام خوانده به تمكين زوجيت كلاسه 264
 
6- گواهي عدم سازش كلاسه 266
 
7- طلاق خلعي كلاسه 268
 
8- الزام به تمكين زوجيت 271كلاسه 271
 
9- طلاق بائن كلاسه 273
 
10- تقاضاي ملاقات با نوه ( ولي قهري جد پدري) كلاسه 276
11- صدور حكم رشد كلاسه 278
 
12- مطالبه مهريه كلاسه 280
13- الزام به تمكين كلاسه 282
14- ازدواج مجدد كلاسه 284
15- حكم رشد كلاسه 286
16- تمكين رشد كلاسه 288
17- طلاق توافقي ( خلعي) كلاسه 290
18- انحلال نكاح فسخ نكاح كلاسه 292
19- حضانت فرزندان كلاسه 294
فصل ششم : دادگاه تجديد نظر
1- تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه چهار دادگاه عمومي بخش قدس كلاسه296
2- تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1141 عمومي تهران كلاسه 298
3- تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي لواسانات كلاسه 300
4- تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه 102 دادگاه عمومي دماوند كلاسه 303
5- تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومي بخش گلستان شعبه 102 كلاسه 306
6- تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومي تهران كلاسه 308
 
7- تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه صادره از شعبه 1015 دادگاه جزايي تهران كلاسه 310
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه: 1317
خواهان : رستم
خوانده : 1 شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – كبری
خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک
گردشکار :
خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان مذکور مطالبه وجه چک به مبلغ 000 /0 32 / 3 تومان خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید الی یوم الا ادا كليه خسارات قانونی – دلائل و منضمات 1 – فتوکپی مصدق 2 – گواهی عدم پرداخت
رأی دادگاه :
پیرامون دعوای آقای رستم به طرفیت 1 – شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – کبری به درخواست مطالبه مبلغ سی وسه میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک بشماره 550079 عهده بانک رفاه شعبه پاستوریزه تهران ( صاحب حساب خوانده ردیف سوم و دیگر خواندگان ) دادگاه با توجه به وجود اصل لاشه چک مدرکیه ( مستند دعوای ) و گواهی نامه پرداخت درید خواهان که دلالت بر اشتغال دمه خواندگان و ظهور در استمرار آن دارد واینکه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی دفاع و تعرض به عمل نیاورده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 19 قانون چک و مواد 249 و 286 و 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامني خوانندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/614 ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقی مرحله بدوی وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان سر رسید چک تا اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان ماده و اعلام می نماید رأی صادره غیابی وبه فاصله بیست و روز تاریخ ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجزیه نظر استان تهران خواهد بود . دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر.
استدلال کار آموز :
براساس ماده 19 قانون چک : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندۀ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم و ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مثل اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست . که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود در مورد استناد به مواد 19 – موافق نظر قاضی محترم می باشم اما در مورد استناد به ماده 249 قانون تجارت مربوط به برات می باشد و می تواند نسبت بتمام اسناد تجاری نیز سرایت داد که چک نیز یک نوع سند تجاری محسوب می گردد . اما در خصوص ماده286 قانون تجارت موافق نیستم و در خصوص مواد استنادی 310 ق ت و 313 و 315 ق ت موافق نظریه قاضی محترم می باشم .
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه : 146
خواهان : محمد
خوانده: کمال
خواسته : اجورمعوقه
 
گردشکار :
خواهان با تقدیم دادخواست مبنی بر جور معوقه بر اساس موضوع اجاره نامه عادی 15/ 7 / 83 به شماره 126 فی مابین بر علیه خوانده فوق اشاره بالا
رأی دادگاه :
در خصوص دعوای محمد بطرفیت کمال به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت نه ماه به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی موضوع اجاره نامه عادی 15 / 7 / 83 به شماره 126 با توجه به اظهارات متداعیين و مستندات پرونده و اظهارات طرفین در شورا که خواهان در جلسه بیان داشت آقای خوانده مستاجر بنده بوده در سال 84 قراردادش تمام شد وی تخلیه نکرد تا امروز قرار شد ماهیانه هشتاد هزار تومان بپردازد و حدود نه ماه کرایه نداده است در حضور بنگاه صحبت کردیم در ادامه خوانده اظهار داشت بنده قبول دارم بدهکارم ولی ماهیانه به مبلغ چهل و پنچ هزار تومان اگر ایشان قرارداد را تمدید نماید می دهم . با توجه به اظهارات گواهان در شورا بیان داشتند در حضور بنگاه در خصوص کرایه آقای مستأجر متعهد به پرداخت ماهیانه به مبلغ شصت هزار تومان شد . با توجه به دفاعیات خوانده و اقرار وی در خصوص اجور و معوقه ، شورا دعوائی را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و با توجه به اصل لزوم قرار دادها مستندات به ماده 490 قانون مدنی و ماده 198 آ د.م خوانده را به پرداخت به مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار ریال از باب اجور معوقه در حق خواهان محکوم می دارد . اما در خصوص هزینه دادرسی و مطالبه یکصدو هشتاد هزار تومان نظریه اینکه شورا فاقد هزینه دادرسی می باشد لذا در این خصوص رأی به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی شورا حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسلامشهر می باشد .
استدلال کار آموز :
در مورد استناد به ماده 490 قانون مدنی که ماده فوق دارای سه بند مجزا می باشد که بند اول و دوم شامل استناد شورای محترم حل اختلاف نمی باشد که قسمت مؤخر آن مقرر نموده است مال الااجاره در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند در صورت عدم تعیین موعد نقداً بایدبپردازد در اینجا براساس قرارداد عادی فی مابین طرفین قرار داد موعد مشخص می باشد اما براساس ماده 8 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 76 بند د ) که مقرر نموده است در صورتیکه که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط را تخلف نماید موجر می تواند فسخ آن را در دادگاه بخواهد در اینجا شورا بعلاوه بر حکم بر اجور معوقه نظر می رسد حکم تخلیه آنرا نیز صادر نمود با توجه به اینکه درخواست او نیز تخلیه ذکر شده است .
 
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه : 1315
خواهان : محمد – خوانده علی
خواسته : تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه بعلت عدم اجور معوقه
 
گردشکار :
خواهان برابر اجاره نامه عادي 16/3/85 بک باب دهنه مغازه را به خوانده فوق الذکر اجاره داده است که بعلت عدم اجوررمعوقه و امتناع از اجاره بها بر علیه خوانده تقديم دعوی و دادخواست نموده است .
رأی دادگاه :
پیرامون دعوای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواست اعلام فسخ قرار داد اجاره و تخلیه مغازه با توجه به استرداد دعوی بطورکلی از ناحیه خواهان طی صورتجلسه مورخ 20 / 12 / 85 دادگاه مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام مییدارد رأی صادره حضوری و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه پنجم حقوقي اسلام شهر
استدلال کار آموز :
بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد درخواست یا استرداد دعوی حسب مورد قرارهای ابطال دادخواست یا رد دعوی یا سقوط دعوی مستنداً به ماده 133 ناظر به مواد 151 و 298 ق آ د.م سابق يا به استناد بند الف ، ب ، ج ماده 107 ق آد . م جدید صادر می گردد . به این نوع قرار معمولاً قرار نهایی گفته می شود.
قرار نهایی بدون ورود به ماهیت دعوی صادر میشود و دعوی را از دادگاه خارج می کند قرارهای فوق غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهمیت خواهان صادر می شود و گاه بنا به تقاضای خواهان مبنی بر استرداد درخواست که در اینجا به تقاضای خواهان قرار فوق صادر شده است .
 
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه : 1107
خواهان : سید مهدی – خوانده حسین
مرجع رسیدگی کننده شعبه 5 حقوقي اسلامشهر
خواسته : تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان
گردشکار :
در این پرونده خواهان درخواستی بطرفیت خوانده بالا نموده است مبنی بر اینکه براساس مبایعه نامه یکدستگاه آپارتمان به مساحت 67 متر مربع از پلاک ثبتی 13753 خریداری نموده است .
از فرعی 42 بوده است با مراجعات مکرر خوانده جهت تنظیم سند یکدستگاه آپارتمان به مساحت 67 متر از پلاک ثبتی 1375 از فرعی 42 ط سوم دادگاه بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه خواهان علی رغم دوبارتجدید جلسه دادرسی از حضور دادگاه و پس گیری دعوای خود را امنتاع نموده و خوانده نیز حضور نداشته و دادگاه نیز بدون حضور خواهان و اخذ توضیح از طرفین نامه خواهان قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوای نبوده اند لذا در اجرای ماده 95 ق آد .م قرار ابطال در خواست خواهان صادره و اعلام مي گردد و ظرف مهلت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران خواهد بود .
دادرس شعبه 5 ح اسلامشهر
استدلال کار آموزی :
با توجه به اینکه خواسته خواهان الزام به تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان بوده است و علی رغم تجدید جلسه دادرسی خواهان را در دادگاه حضور پیدا نکرده است و دادگاه محترم نیز بدون حضور خواهان حضور خواهان و اخذ توضیح نمی توانسته حکمت صادر نماید لذا استناد به ماده 95 آد . م قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است اما خواهان می توانسته نسبت به این قرار اعتراض نماید . که از موعد اعتراض ننموده است و خود را از حق قانوني محروم نموده است و این مستلزم ضرر و زیان و اقدام خود می باشد .
‏ ‏« بسمه تعالی»‏»‏
کلاسه : 143 – مرجع رسیدگی شعبه 5 حقوقی اسلامشهر
خواهان : ابوالفضل
خوانده : عشقعلی
خواسته : مطالبه خسارت ناشی از بی احتیاطی از رانندگی
گردشکار :
در این پرونده خواهان دادخواست بطرفیت خوانده فوق الذکر نموده است مبنا بر مطالبه خسارت به علت خسارت وارده به خودرو منطبق نظر کارشناس به اجتناب هزینه کارشناسی و دادرسی مقدم 000 5 / 22 ریال
رأی دادگاه:
پیرامون دعوای آقای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواسته مطالبه خسارت را به اتومبیل خواهان ناشی از تصادف بی احتیاطی خوانده دادگاه با توجه به قبول خوانده به تقصیر خودرو وقوع حادثه و ورود خسارت و نیز مفاد نظریه کارشناسی که مصوناز تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مبانيتي ندارند لذا به استناد مواد 1و3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 202 و 257 و 265 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بعنوان هزینه اصل خواسته مطابق نظریه کارشناسی و پرداخت مبلغ دویست و چهل هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی پنجاه هزار ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد خواسته خواهان زیاده بر مبلغ فوق به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اسناد ماده 697 قانون اخير الذكر محکوم به ابطال است . رأئی صادره حضوری و نسبت به خوانده با توجه به قبول دعوای و اقرار به آن قطعی است و نسبت به خواهان ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران است .
دادرس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر
استدلال کار آموز :
با توجه به اینکه خوانده محترم خود در دادگاه اعتراف نموده است و انکار پس از اقرار ممنوع نیست ماده 1277 قانون مدنی و همچنین نظریه محترم کارسشناسی فنی راهنمایی و رانندگی و همچنین نظریه کارشناسی محترم دادگستری و موارد استنادی قاضی محترم دادگاه حکم صادره بر علیه آقای خوانده لازم و ضروری و درست می باشد و همچنین براساس مواد اولیه قانون مسئولیت مدنی که مقررر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامتی حیثیت......... لطمعه ای وارد کند مسئول جبران ضرر مادی و معنوی ناشی از عمل خود می باشد
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه : 283
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم ح اسلامشهر
خواهان : امیر رضا –خوانده گان : فرج ا.... – نصرت ا...
خواسته : الزام خوانده به تنظیم سند چهار دانگ زمین
 
گردشکار :
خواهان با تقدیم دادخواست بطرفیت خوانده فوق الذکر مبنی به تنظیم سند چهار دانگ زمین به قطعه 42 به مساحت 190 متر مربع به پلاک ثبتی
4978 /52 فعلاً مقوم به 0000 /11 ریال و احتساب هزینه دادرسی بر اساس مبايعه نامه به عادی
رأی دادگاه :
پیرامون دعوای آقای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواسته انتقال رسمی چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 190 متر مربع پلاک
4978 / 52 با توجه به مستندات ابرازی خواهان از جمله وکالتنامه های رسمی و قولنامه های عادی که حکایت از فروش ملک موضوع خواسته بنام خواندگان می باشد و دعوای خواهان نیز مصنوع از دفاع مانده و ایراد وتعرض به مستندات نشده است دعوای محمول به صحت تلقی به استناد مواد 210 – 219 – 230 قانون مدنی و مواد 22 و 46 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی پلاک موضوع خواسته بنام خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و واخواهی در همین شعبه خواهد بود .
دادرس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر
استدلال کار آموز:
براساس اصل صحت قرار دادها و همچنین مواد 22 و 46 قانون ثبت و اسناد و املاک کشور که مشعر میدارد ماده 220 قانون ثبت حین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبوربه او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در اینجا با توجه به اینکه معامله درست صورت گرفته براساس اصل صحت قرار دادها موارد استنادی قاضی محترم شعبه حقوقی اسلامشهر موافقم
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه : 86 /5 /81
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم ح اسلامشهر
خواهان : ( سازمان کشاورزی استان تهران – اسلامشهر – خوانده : رضا – مجمول المکان
خواسته : مطالبه طلب براساس سفته واسناد تجاری
گردشکار :
در این پرونده خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر تقدیم نموده است براساس سفته به تعداد یک فقره به شماره 180876 به مبلغ ده میلیون یک صد وپنجاه هزار ریال به حواله سازمان کشاورزی اسلامشهر که خوانده از پرداخت وجه آن به این سازمان امتناع نموده است .
رأی دادگاه :
پیرامون دعوای سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به وکالت به طرفیت خوانده به نشانی مجهول المکان به خواسته مطالبه ده میلیون یکصدو پنجاه هزار ریال وجه و یک فقره سفته به شماره 180876 و خسارت دادرسی و تأخیردادگاه با توجه به وجود اصل سفته مدركيه مستند دعوای دريد خواهان که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و ظهور در استمرار آن دارد و اینکه خوانده با وصف ابلاغ حاضر نشد و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی و دفاع و تعرضي به عمل نیاورده و دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستند به مواد 309 قانون تجاری و مواد 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بعنوان اصل خواسته به مبلغ و یکصد و پنجاه هزار ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقي وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه وجه سفته از تاریخ 29 / 1 / 86 لغایت زمان اجرای حکم براساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و به فاصله بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهي در همین شعبه پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود .
دادرس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر
استدلال کار آموز:
براساس ماده 304 قانون تجارت که مقرر میدارد خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض وخسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود در این پرونده قاضی محترم براساس ماده 304 ق ت عمل نموده است که به عدالت قضایی و قانونی نزدیک صحیح می باشد .
 
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه : 86
خواهان : لطف ا...
خوانده : پيشيار
مرجع رسیدگی شعبه 5 ح اسلامشهر
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی حق سرقفلي یک باب مغازه
گردشکار :
خواهان به طرفیت خوانده فوق الذکر تقدیم دادخواست نموده است
حسب قرار داد عادی اجاره مورخه 1 / 7 / 61 یک باب مغازه را از خوانده تا کنون در اجاره خود دارد بطوری که سند مزبور و سایر مدارک و مسنتدات ابرازی حاکمیت علی رغم پرداخت و تأدیه تمام و کمال حق سرقفلی تعینی مندرج در سند عادیاجاره به مالکین در زمان تنظیم قرار داد
رأی دادگاه :
تاریخ 25 / 4 / 86 در وقت فوق العاده شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر تشکیل است به امضاء کنندگان مبنی بر اینکه کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می شود . حسب گزارش مأمور ابلاغ خوانده دعوای خلیل پیشار در تاریخ 26 / 8 / 86 به رحمت ایزدی پیوسته است لذا دادگاه به استناد ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف موقت دادرسی را صادر و اعلام نماید مقرر است دفتر مراتب فوق را به خواهان اعلام تا در صورت تمایل نسبت به اعلام و معرفی جانشینان خوانده اقدام نمایند تا دادرسی ادامه یابد .
دادرس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر
استدلال کار آموز :
یکی از موارد قرار توقیف دادرسی فوت طرفين دعوی می باشد که در اینجا خوانده فوت نموده است و قاضی محترم استناد به ماده 105 آد . م قرار توقیف دادرسی را صادر ومراتب را به سمع و نظر خواهان می رساند تا در صورت تمایل جانشینان خوانده را معرفی و اعلام کنند . در غیر اینصورت دادگاه تکلیفی برای رسیدگی نخواهد داشت .
‏‏« بسمه تعالی»‏»‏
کلاسه : 862
مرجع : شعبه پنجم حقوقی اسلامشهر
خواهان : ابوالفضل
خواندگان : 1 – حمید 2 – علی 3 – حسن و 4 - ........
خواسته : اخذ پایانکار و تفکیک مورد معامله
گردشکار :
در این پرونده خواهان را داد خواستی بطرفیت خواندگان فوق الذکر تقدیم نموده است .مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار – تفکیک مورد معامله و نهایتاً تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل و تسلیم مورد معامله بعلاوه کلیه خسارات دادرسی براساس مبايعه نامه عادی 10 / 8 / 85 – استعلام ثبتی مورخه 1 / 8 / 86 و وكالتنامه وکیل
رأی دادگاه:
در خصوص دعوای آقای خواهان با وکالت آقای وکیل بطرفیت خواندگان به خواسته الزام به اخذ پایان کار و تفکیک در معامله و تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل وتسلیم مورد معامله با احتساب خسارات دادرسی بدین شرح وکیل خواهان اظهار داشته به موجب قرار داد تنظیمی مورخه 10/3/ 85 خوانده دعوا تمامی حقوق مالکانه خود را نسبت به یک دستگاه آپارتمان واقع در سالور بخش 12 تهران – دادگاه با بررسی اوراق محتویات پرونده شرح دعوی وکیل خواهان استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نظر به اینکه مالکیت پلاک براساس جوابیه استعلام شماره 1558 مورخه 28 / 2 / 86 اداره ثبت اسلامشهر متعلق به آقای حسن خوانده ردیف چهارم می باشد و خوانده ردیف اول ، دوم و چهارم در جلسه دادرسی اقرار به وقوع معامله بر اساس تعاقب ايادي نموده اند و هر یک به لحاظ عدم پرداخت ثمن به یکدیگر مدعی و مطالبه حق بوده که این ادعا تأثیری در حقوق خواهان نداشته دادگاه دفاعیات خواندگان ردیف اول الی چهارم را وارد و ثابت تشخیص نداده دعوای خواهان را ثابت ضمن انطباق موضوع با مواد 198 و 502 و 512 از قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف اول ، دوم و چهارم به حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی پلاک 8587 – فرعی52 اصلی پس از اخذ پایان کار و تفکیک مورد معامله وتحویل مبيع براساس مبايعه نامه تنظیمی در حق خواهان با احتساب هزینه دادرسی صادر و اعلام می گردد دعوای خواهان به طرفیت آقای محرم به لحاظ عدم توجه دعوای و عدم وجود رابطه قرار دادي به استناد بند چهارم ماده 840 ناظر به ماده 890 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای صادر و اعلام
می گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه 5 حقوقي اسلامشهر
استدلال کار آموز :
براساس ماده 219 قانون مدنی : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الابتاع است مگر اينكه به رضاي طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود .
ماده 220 قانون مدني فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت یا بموجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می باشند و همچنین ماده 224 قانون مدني الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفیه وهمچنین موارد استنادی به مواد 367 و 368 و 283 ق م و همچنین مواد 198 و 502 و 512 ق آ د . م که قاضی محترم استان استناد نموده است صحیح و وفق قانون می باشد .
 
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه : 218
خواهان : عفت
خوانده : ورثه شهرام
خواسته : دو فقره دیه – اعسار از هزینه دادرسی
گردشکار :
در این پرونده ، خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر براساس کپی انحصاروراثت کپی قيم نامه کپی دو برگ كپي فوت نامه قرار موقوفی تعقیب متهم – استشهادیه شهود مبنی بر اعسار کپی مصدق بیمه نامه
رأی دادگاه
دعوی خواهان فرزند اصالتاً از طرف خود قیمومتاً از جانب صفار – مهیا و محیا فرجی به طرفیت و ورثه شهرام غلامی بخواسته مطالبه دیه ناشی از فوت مرحومان عباس فرجی حسب گواهی انحصار وراثت 535 مورخه 3 / 5 / 84 شعبه 177 تهران حین الفوت وی عبارتند از : 1 - .......... 4 – که ورثه حین الفوت وی حسب گواهی انحصار وارثت شماره 550 مورخه 25 / 4 / 86 شعبه 188 تهران است به نام خانم عفت ماده که در جریان تصادف منتهی به فوت به رحمت ایزدی پیوسته مرحومه شهرام غلامی مقصر شناخته شده است و به جهت فوت وی دعوی مطالبه دیه علیه ورثه وی مطرح گردیده است . دادگاه با توجه به احراز سمت خواهان در مطالبه دیه خود و فرزندان تحت قیومیت وی و اینکه دعوای وی مصون از دفاع مستندات از ایراد و تعرض باقی مانده است . دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و به استناد مواد 294 و تبصره ماده 3 – 295 – 297 و 299 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت یک فقره دیه کامل به اضافه یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بجهت تغليظ آن بابت قتل در حکم شبه عمد مرحوم مهدی فرجی که صدمه و فوت وی در ماه حرام بوده در حق خواهان و نیز پرداخت ثمن دیه کامله مرد مسلمان بهاضافه ثلث دیه از بابت تغليظ در حق خانم عفت همسر متوفي و نیز پنج ششم دیه باقی مانده به اضافه ثلث آن بعنوان سهم دو فرزند پسر به جهت در حکم شبه عمد مرحوم عباس فرجی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . و بدیهی است باقی مانده دیه مرحوم عباس فرجی در سهم مادر ایشان ( خانم رقیه خلیلی ) است که از دادگاه مطالبه شده است . و دادگاه از این باب مواجه با تکلیفی نیست . این رای غیابی و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل واخواهي در همین شعبه پس از همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر تهران است .
دادرس شعبه پنجم حقوقی شعبه اسلامشهر
استدلال کار آموز
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجني علیه يا به ولي يا اولياي دم او داده میشود براساس ماده 295 قانون مجازات اسلامی تبصره 2 هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط بهامری قتل با ضرب یا جرح واقع شود بنحوي که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود . در این پرونده چون حادثه در ماه حرام اتفاق افتاده است دیه به علاوه یک سوم به آن اضافه می شود که به عنوان تشدید مجازات محسوب می گرددد . موارد استنادی در رأی فوق همگی مطابق قانون بوده است
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه: 155
خواهان : جهانگیر
خواندگان : نصرت ا.... عبدی – سعید – قاسم
خواسته : جلب ثالث
گردشکار :
در این پرونده خواهان درخواستی بطرفیت خواندگانفوق الذکر به موجب بیع نامه مورخه 6 / 12 / 80 یک واحد آپارتمان در ط اول واحد 4 را از خوانده فوق الذکر خریداری نموده ام
رأی دادگاه :
پیرامون دعوای جهانگیر شیری به طرفیت خواندگان فوق الذکر دائر بر جلب آقای نصرت ا... عبدی به دادرسی مجموعاً به خواسته تفکیک یک واحد آپارتمان در ط اول واحد 4 در پلاک ثبتی شماره 61 فرعی از 46 اصلی از پلاک 39 فرعی از اصلی مذکور واخذ پایان کار و انتقال رسمی آپارتمان موضوع مبايعه نامه عادی مورخه 6 / 12 / 80 دادگاهنظر به اینکه به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده مالکیت پلاک بنام آقای محمود مفید است و مشارالیه با حضور در جلسه اعلام نموده است که ملک را به آقای نصرت ا... عبدی فروخته و آقای نصرت ا... عبدی نیز که جلب دادرسی شده طی لایحه شماره 1125 مورخه 11 / 5 / 86 اعلام نموده که این ملک را به آقای قاسم رضایی فروخته و آقای قاسم رضایی نیز در جلسه رسیدگی 30 / 4 / 86 حضور دارد و با قبول دعوای خواهان اعلام نموده که به جهت مشکل مالی و تخلف ساختمانی در زمان ساخت و ساز قادر به انجام تعهد خود نبوده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق و قرار داد مورخه 6 / 12 / 80 و اظهارات سایر خواندگان دعوی خواهان را وارد دانسته بدواً حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول بهاخذ پایان کار ساختمانی احداثی و تفکیک واحدهای احداثی در آن و پس از انتقال رسمی واحد آپارتمانموضوع خواسته توسط آقای محمود مفیدی بنام خواهان صادر و اعلام می نماید . ضمناً خواندگان ردیف اول و دوم به استناد مواد 515 و مواد 519 قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت مجموعاً دویست و شصت و دو هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم میشوند خواسته خواهان به طرفیت آقای نصرت ا... عبدی بجهت عدم توجه دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون دادرسی مدنی مردود است آرای صادره نسبت به آقای سعید رضایی غيابي و ظرف بیست روز قابل اعتراض واخواهی در همین شعبه و نسبت به دیگران حضوری و به فاصله بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهمحترم تجدید نظر استان تهران است
دادرس شعبه پنجم حقوقي اسلامشهر
استدلال کار آموز :
براساس ماده274 آد. م سابق هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند به موحب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحلۀ نخستین باشد یا پژوهش .
درخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته می شود ( ماده 27 آد. م سابق ) در دادرسی های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد دادخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسۀ اول اظهار کرده و دادخواست آن را در طرف به روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد ( ماده 276 ق آ د .م سابق ) در این پرونده موارد استنادی کاملاً مطابق قوانین استنادی بوده است .
 
‏« بسمه تعالی»‏
کلاسه: 1608
خواهان : اداره کل شهرستان استان تهران – سازمان تأمین اجتماعی
خوانده : حمزه علی فتحی
خواسته : ابطال سوابق بیمه ای ایجاد شده برای خوانده فوق الذکر
 
گردشکار :
در این پرونده درخواستی بطرفیت خوانده فوق الذکر مبنی اینکه آقای اسماعیل امینی بعنوان کار فرما خبازی مبادرت به ارسال ليست حق بیمه خلاف واقع بنام حمزه علی فتحی غير حق کار سازی می کرده است .
رأی دادگاه:
پیرامون دعوای اداره کل شهرستانهای استان تهران سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت آقای حمزه علی فتحی بخواسته ابطال سوابق بیمه ای ایجاد شده توسط خوانده به آقای اسماعیل امینی از تاریخ 1 / 7/ 80 لغایت 29 / /12 82 و مطالبه خسارت وارده با توجه به قبول مبلغ 125/ 960 / 4 ریال بابت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کارگر فوق دادگاه با توجه به قبول دعوای از ناحیه وکیل خوانده و مفاد آراي شماره 495 مورخه 9 / 7 /85 شعبه 102 کیفری اسلامشهر و 1572 مورخه 17 / 10 85 شعبه 28 دادگاه تجدید نظر تهران دعوای خواهان را مدلل شناخته به استناد ماده 105 قانون تأمین تأمین اجتماعی و مدارک مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی حکم /بر ابطال سوابق ایجاد شده موضوع خواسته به آقای اسماعیل امینی و نیز پرداخت مبلغ 125 / 960 4 ریال بابت جبران خسارات وارده به سازمان خواهان توسط خوانده صادر و اعلام می نماید . این رأی حضوری و به فاصله 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر تهران است .
دادرس شعبه پنجم حقوقي اسلامشهر
رأی دادگاه:
کیفری شعبه 102 مستند و حکم فوق به شرح فوق می باشد .
در خصوص اتهام حمزه علی فتحی فرزند نادر علی 66 ساله اهل زنجان کارفرمای نانوائي سنگكي دایر به صدور گواهی خلاف واقع اشتغال کارگر اسماعیل امینی با توجه به محتویات پرونده شکایت سازمان تأمین اجتماعی و گزارش های مأمورین وکارشناسان آنسازمان وبا توجه به دفاعیات بلاوجه و متهم و مفاد کیفر خواست صادر از دادسرای عمومی انقلاب اسلامشهر و سایر قرائن را ما منعکس در پرونده دادگاه بزهکاریش را محرز و مسلم دانسته به مواد 3 و 97 و 105 قانون تأمین اجتماعی و ناظر به ماده 540 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت معادل دو برابر خسارات وارده به مبلغ نه میلیون و نهصدو دویست هزارو دویست و پنجاه ریال به عنوان جزای نقدی در حق سازمان تأمین اجتماعی و ابطال سوابق متعلق به گارگر موصوف محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ضرف مدت 20 روز پراز رویت دادنامه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تحدید نظر استان تهران است .
 
تعداد صفحات:287
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

آموزش افزايش الت تناسلي به روش پيترتاك

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 51 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت آذرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال - فرصت ویژه : تخفیف 80 درصدی فقط برای این چند روز - افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش ناچرال هیربال در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی آیا می خواهید مشکلات جنسی شما برطرف شود و لذت بیشتری را ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/11/30 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

دانلود رایگان کتاب سقوط یک بهشت pdf ترجمه

معرفی کتاب:(سقوط یک بهشت)(واپسین روزهای سلطنت پهلوی)The Fall of Heavenنسخه فارسی کتاب The Fall of Heaven -سقوط یک بهشت-، کتابی است که نوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی Andrew Scott Cooper می باشد و مدتی قبل در ایالات متحده آمریکا منتشر شد.(سقوط یک بهشت)در این کتاب خواندنی، مؤلف برای نخستین بار در ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

آموزش افزایش آلت تناسلی به روش پیترتاک

افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك فرصت ویژه : تخفیف 50 درصدی به مدت محدود افزایش طول و قطر آلت تناسلی به روش پيترتاك در مدت کمتر از یک ماه و حل مشکلات جنسی مردان با روش های کاملا طبیعی و خانگی اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

حیرت انگیزترین پکیج کسب درامد

((به نام امید ناامیدان)) *مژده* دوستان گرامی با توجه به رضایت شما از این پکیج و رسیدن شما به درامد های بالا قیمت این پکیج افزایش یافت. تیم ما تا رسیدن شما به درامد 5میلیونی در روز با شما خواهد بود. پس با ایمیل و تلگرام تیم ما در ارتباط باشید و درصورت عدم رضایت پس از خرید مبلغ ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

عنوان فایل:دانلود رایگان حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد جلد دوم (قسمت دوم) نوع فایل:pdf تعداد صفحات:430 حجم فایل:39MB مولف:لوئیس لیتهلد تشریح:محمد حسین محسنیان نمونه های از صفحات فایل: ...

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

دانلود مجموعه کامل سوالات ازمون فنی حرفه ای رشته

اگر قصد دارید در آزمون سازمان فنی و حرفه ای در رشته تعمیرات موبایل شرکت کنید حتما این فایل نمونه سوالات را تهیه فرمایید. اگر نمونه سوالات را شما مطالعه بفرمایید بصورت تضمینی تمامی سوالات تستی ازمون آنلاین و نیز آزمون هماهنگ کارت مهارت تعمیرکاری موبایل را به درستی پاسخ ...

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

کسب درآمد با اندیکاتور high system از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

دانلود کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فصول 1 الی13 نوع فایل :pdf تعدادصفحه:80 زبان:فارسی حجم فایل: 1.048kb ...

فعالسازی ربات کهن کتاب

فعالسازی ربات کهن کتاب

درود همراهان گرامی ربات کهن کتاب به دلیل اینکه کتاب های زیادی در آن قرار دارد برای ما هزینه هایی دارد نظیر فعالسازی سرور ربات ، حجم زیاد کتاب ها ، محدودیت های دانلود و... مجبوریم از کاربران هزینه ای به مبلغ هشت هزار تومان دریافت شود برای نگهداری سرور ربات و... با ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

راه هایی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم ما به شما قول می دهیم که تمامی تکنیک ها و رازهای درآمد اینترنتی را که می دانیم، در این پکیج آموزشی به شما بگوییم. همچنین پکیج هایی که پیام دادین و گفتین داره با قیمت های بالا فروخته میشه رو هم برای شما به عنوان هدیه قرار دادیم ...

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

اندیکاتور R & S جهت کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! توضیحات کم و مختصر نشانه نا کار آمد بودن مجموعه آموزشی نیست! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده ...

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دانلود کتاب ایموشن کد و بادی کد نوشته دکتر بردلی

دارای 200 صفحه کامل ترین ورژن کتاب با این کتاب به صورت خیلی ساده، روان و روشن میتوان ای اف تی یا همان ضربه ترابی را در کمترین زمان ممکن یاد گرفت و از از برایه آزاد سازی احساسات گیر افتاده خود کمک بگیرید با کمک ای اف تی میتوان تمام بیماری هایه ناشی از احساسات گیر افتاده را ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان اینستاگرام وضعیت پکیج : کاملا فعال روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. اگر هدف شما، کسب ...

مرجع دانلود کتب مختلف و همچنین پایان نامه و مقالات دانشگاهی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما